Innostu, kokeile, päättele! Matemaattiset perustaidot testissä projektipajassa

Kiinnostaako matematiikka sinua? Miten kiinnostuksesi matematiikkaa kohtaan on muuttunut opiskelu- ja työurasi aikana? Miten matemaattiset perustaidot näkyvät arjessasi? Millaisilla uusilla ja innostavilla tavoilla voisit haastaa omia matemaattisia taitojasi ja innostua oppimaan uutta?

Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia Turun ammattikorkeakoulun syksyn projektipajatoteutuksessa, jonka yhtenä toimeksiantajana oli TAIKOJA ll -hanke. Projektipaja on ensimmäisen vuoden ammattikorkeakouluopiskelijoille suunnattu opintojakso, jonka aikana tulevat insinöörit, muotoilijat ja myynnin ammattilaiset työskentelevät monialaisissa opiskelijatiimeissä saamansa toimeksiannon parissa. TAIKOJA ll -hankkeen projektipajatoteutuksen tekijöiksi valikoitui huippujengi opiskelijoita, jotka kehittivät lyhyessä ajassa sarjan matematiikka-aiheisia, opiskelijoille suunnattuja tapahtumia sekä toteuttivat pienimuotoisen kyselyn.

 

Kyselyllä käsiksi juurisyihin

Osana projektipajaa toteutettuun matematiikkataitoja koskevaan kyselyyn vastasi yhteensä yli 160 Turun ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijaa. Kyselyn tavoitteena oli selvittää opiskelijoiden aikaisempaa ja nykyistä matematiikan opintomenestystä sekä kiinnostusta matematiikkaa kohtaan. Tulosten mukaan aiempi menestys matematiikassa heijastui matematiikan opintomenestyksen nykytasoon, joka oli naisopiskelijoilla hieman miesopiskelijoita korkeammalla tasolla.

Vastaajien matemaattisten aineiden kiinnostuksen kasvamiseen oli vaikuttanut eniten korkeakouluopintojen aloittaminen sekä matemaattisen osaamisen tarve tulevassa ammatissa. Opiskelijat, joiden kiinnostus matematiikkaa kohtaan oli kasvanut, mainitsivat suurimmiksi kiinnostuksen kasvamisen syiksi opetuksen korkean tason ja innostavan opettajan. Kyselyssä selvitettiin myös opiskelijoiden omaa arviota lukutaidon ja matemaattisten taitojen yhteydestä. Keskimäärin opiskelijat arvioivat lukutaitonsa lievästi paremmaksi kuin matemaattiset taitonsa.

 

Taidot testiin pakohuonepelissä

Yhtälö liitutaululla, merkillisiä kuvioita piirtoheittimen kalvolla, kasettinauhurilta soiva numerosarja. Pääsisitkö ulos perjantai-iltana lukkoon menneestä luokkahuoneesta tyhjällä kampuksella, jos ulospääsy vaatii matemaattista päättelykykyä ja loogisten ongelmien ratkaisukykyä? Projektipajan opiskelijaryhmä toteutti kolmena aamupäivänä matikka-aiheisen pakohuonepelin, joka keskittyi matemaattisiin taitoihin, laskutehtäviin ja loogiseen päättelyyn. Pakohuonepeliin osallistui kolmen päivän aikana kymmeniä tekniikan kampuksen opiskelijoita.

 

 

”Idea pakohuonepelin juonesta syntyi yhteistyössä opiskelijaryhmän kanssa. Tehtävät lähtivät rakentumaan toistensa ympärille yhdistelemällä loogista päättelyä vaativia tehtäviä ja laskutehtäviä. Tavoitteena oli, että pakohuonepeli olisi sopivalla vaikeustasolla”, kertoo pakohuonepeliä suunnittelut ja organisoinut Turun AMK:n projektipajatoteutukseen osallistunut opiskelija Santeri Aaltonen.

Osallistujilta saatu palaute oli erittäin myönteistä ja haastoi huomaamaan, kuinka monipuolisesti matematiikkaa voidaan soveltaa. Kaikki pakohuonepelin suorittaneet saivat palkinnoksi haalarimerkin, minkä lisäksi huoneesta nopeimmin ulos selvinnyt joukkue palkittiin tapahtumaa sponsoroineen pakohuonepeliyrityksen lahjakortilla.

 

 

Haasta itsesi matikkaständillä

Projektipajatoteutukseen sisältyi myös matematiikka-aiheinen ständi, jota opiskelijat pitivät Turun AMK:n Sepänkadun kampuksen pääaulassa. Ständillä osallistuja pääsi tekemään yksin tai kavereiden kanssa tehtävälomakkeen, jossa ratkottiin arkisia matemaattisia tehtäviä. Matematiikan laskujen yhteydessä opiskelijoilta kysyttiin vapaamuotoisesti heidän mietteitään matematiikan opiskelusta  ja pohdittiin yhdessä, miten matematiikan opiskelumotivaatiota voitaisiin kehittää.

 

 

Ständitoteutuksen tavoitteena oli herätellä opiskelijoita pohtimaan omien matemaattisten taitojen tasoa ja niiden kehittämistä opintojen lisäksi arjen perustaitona, jota voi soveltaa vuokrasopimuksen tulkitsemisesta opiskelijabileiden tarvikkeiden hankintahinnan laskemiseen saakka.

 

Innostu uudelleen

Opiskelijoiden projektipajatoteutus tuotti käytännön oivalluksia matematiikan monipuolisuudesta ja sen laajasta sovellusalasta sekä herätteli sekä toteutuksesta vastanneet että tapahtumiin osallistuneet opiskelijat pohtimaan omia matematiikkataitojaan ja opiskelumotivaatiotaan. Vaikka matematiikan opiskelu vaatiikin tietyn annoksen ankaraa puurtamista, sen ei tarvitse olla pelkästään tylsää yhtälönpyöritystä: monipuolisilla ja kiinnostavilla menetelmillä sekä kekseliäällä soveltamisella korkeakoulutason matematiikan opiskeluun voidaan tuoda uusia ja innostavia sisältöjä.

Kirjoittaja: Tiina Suni, Turun ammattikorkeakoulu