Aikuiskasvatus: Aikuisten perustaidot paremmiksi TAITO-ohjelman malleilla

Taikojan uusin artikkeli Aikuiskasvatus-lehdessä 4(40) kertoo TAITO-ohjelman hankkeissa kehitetyistä uusista malleista ja käytännöistä aikuisten perustaitopuutosten korjaamiseksi.

Artikkelissa halusimme nostaa esiin ohjelman hankkeissa toteutettuja malleja ja uusia toimintatapoja, jotta ne olisivat paremmin aikuiskoulutuksen kehittäjien hyödynnettävissä.

Tutkimusta varten haastattelimme kahdeksan TAITO-ohjelmaan kuuluvan kehittämishankkeen edustajaa seitsemästä eri hankkeesta. Haastattelujen teemana oli hankkeen kehittämä malli tai käytäntö, jolla ratkotaan heikkojen perustaitojen ongelmaa.

Jaoimme mallit ja ratkaisut kahdeksaan eri kategoriaan, jotka kuvaavat niiden käyttötarkoitusta ja kontekstia. Luokittelun tarkoituksena on auttaa mallien soveltamista käytännön tarpeisiin.

Artikkelissa pohdimme myös hankemallien levittämistä ja juurruttamista hankkeiden päätyttyä sekä verkostoitumisen ja omistajuuden merkityksiä.

Artikkeli on luettavissa Aikuiskoulutus-lehden verkkosivuilla: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100542