Elämää muuttuvassa kaupungissa: asukkaiden ja aluetoimijoiden näkemyksiä kaupunki- ja tapahtumaturvallisuudesta

Nokia-areenan avajaisotteluiltaa Sorinkadulla, 3.12.2021. Kuva: Ilari Karppi

SURE:ssa muuttuvien kaupunki- ja tapahtumaympäristöjen turvallisuutta kehitetään yhdessä erilaisten toimija- ja sidosryhmien sekä kaupunkitilan käyttäjien kanssa. Tämä erottaa SURE:n useimmista teknologialähtöisiä turvallisuusratkaisuja ympäri maailmaa tuottavista hankkeista.

Pääsimme syksyllä 2021 jalkautumaan ihmisten pariin kasvokkain, kun koronatilanne hetkellisesti sen salli. Ensimmäinen syksyn asukastilaisuuksista järjestettiin tiistaina 9.11.2021 Hiedanrannassa Lielahden kartanolla Lielahden ja Lentävänniemen alueiden asukkaille ja toinen tilaisuus Sorin alueen asukkaille ja paikallisille toimijoille kuten yrittäjille Teamsissa 9.12.2021 jälleen kiristyneen koronatilanteen vuoksi. Molemmissa tilaisuuksissa pyrittiin kartoittamaan ihmisten ajatuksia turvallisuudesta, tosin hieman eri näkökulmista. Hiedanrannassa järjestetyn tilaisuuden keskiössä oli asukkaiden kokema kaupunkiturvallisuus omalla asuinalueellaan, kun taas jälkimmäinen tilaisuus keskittyi tapahtumaturvallisuuden teemoihin.

Se, mikä Lielahden ja Sorin alueille on yhteistä, on tapahtunut tai tapahtumassa oleva suuri muutos. Sorinahteen naapuriin on rakentunut valtava tapahtuma-alue (mm. Nokia Arena) olemassa olevan infrastruktuurin päälle. Tämä on vaikuttanut merkittävästi alueen asukkaiden ja yritysten elämään ja tulee tietysti vaikuttamaan jatkossakin. Lielahdessa ja sen läheisillä alueilla taas tullaan tulevaisuudessa kokemaan suuri muutos, kun Hiedanrantaan rakennetaan aivan uusi asuinalue tekosaarineen ja ratikoineen.

Liikenne, tunnelma ja viestintä kaupunkiturvallisuuden tekijöinä

Lielahden kartanolla järjestetyssä asukastilaisuudessa esiteltiin Tampereen kaupungin tuoreen turvallisuuskyselyn tuloksia ja peilattiin niitä asukkaiden kokemuksiin turvallisuudesta Lielahdessa ja sitä ympäröivillä alueilla. Keskeisimmiksi teemoiksi kaupunkiturvallisuuden rakentumisessa asukkaat nostivat liikenteen, alueen tunnelman sekä viestinnän. Myös epävarmuus tulevaisuudessa edessä olevista muutoksista aiheutti huolta asukkaissa.

Liikenteen merkitys kaupunkiturvallisuudelle koettiin kiistattomaksi. Ihmisten elämä käy käytännössä mahdottomaksi, jos yrittää vältellä liikkumista liikenteen seassa. Asukkaiden näkemyksissä liikenteen sujuvuus oli ehdoton vaatimus liikenneturvallisuudelle. Myös Tampereen kaupungin turvallisuuskyselyn 2021 vastauksissa olisi toivottu lisää kysymyksiä liikenneturvallisuudesta, joka sopii hyvin yhteen Lielahden asukkaiden näkemysten kanssa liikenneturvallisuuden tärkeydestä.

Liikenneturvallisuuden ohella merkitykselliseksi teemaksi nousi asuinalueen tunnelma turvallisuuden tunteen lisäämisessä. Asuinalueen tunnelma liittyy niin naapureiden tuntemiseen kuin valaistuksen määrään. Asukkaiden näkemyksissä yhteisöllisyys naapureiden kesken luo luottamusta, joka lisää turvallisuuden tunnetta. On tärkeää, että tarvittaessa voi mennä naapurin oven taakse kolkuttamaan, mikäli tulee turvaton olo. Jotta naapureihin tutustuminen olisi mahdollista, on olennaista, että asuinalueille rakennetaan erilaisia harrastuspaikkoja ja muita mahdollisuuksia spontaaneihin arjen kohtaamisiin.

Kolmas merkittävä teema illan keskusteluissa oli tiedonkulku ja erityisesti kaupungin harjoittama viestintä turvallisuuden tunteen luomisessa. Lielahti ja sen läheiset alueet ovat tulevaisuudessa suuren muutoksen edessä, kun naapuriin rakentuu uusi Hiedanrannan asuinalue. Alueelle on tehty suuria suunnitelmia tekosaaresta lähtien, ja myös ratikan pitäisi kulkea kyseisen alueen kautta. Asukkaita huoletti erityisesti epätietoisuus tulevaisuudesta. Kaupungin viestintä on koettu puutteelliseksi muuttuvan alueen ympärillä. Yksi tilaisuuden osallistujista sanoikin, ettei olisi niin huolissaan tulevasta, jos hän tietäisi, kuinka esimerkiksi lapset pääsevät jatkossa turvallisesti liikkumaan, kun ratikka tulee.

Monimuotoinen kaupunkiympäristö uuden tapahtuma-areenan kupeessa

Syksyn toinen asukastapaaminen pidettiin uudelleen heikentyneen koronatilanteen vuoksi etäyhteyksin. Kun edellä kuvattu tilaisuus painottui enemmän kaupunkiturvallisuuteen, toinen tilaisuus keskittyi erityisesti tapahtumaturvallisuuden teemoihin lähialueen toimijoiden näkökulmasta. Valtaosa osallistujista koostui Tampereen Kannen ja juuri valmistuneen Nokia-areenan lähialueella asuvista asunto-osakeyhtiö Sorinahteen asukkaista sekä Sorinkadun yritysten ja yhteisöjen edustaista. Tilaisuudessa oli myös mukana edustus Tampereen kaupungilta, Tampereen yliopistolta ja muilta SURE-hankkeessa mukana olevilta tahoilta. Keskustelu oli kaiken kaikkiaan hyvähenkistä ja ratkaisuja etsivää.

Tilaisuuden aluksi Tampereen yliopiston SURE-tiimi Ilari Karppi ja Iina Sankala esittelivät SURE-hankkeen työtä ja turvallisuuden suunnittelua naapuruston tasolla kuin myös turvallisuutta laajempana ilmiönä ja välttämättömänä osana kestävää ja toimivaa tapahtumien kaupunkia. Näkökulmia turvallisuuteen Kannen ja Nokia-areenan naapurustossa toivat asukasnäkökulmasta As Oy Sorinahteen Sari Niiniluoto ja Tampereen kaupungin SURE-projektipäällikkö Anniina Autero.

Asukasnäkökulman alustuksesta nousi esiin muun muassa alueella olevat useat eri toimijat, kuten asukkaat, kirkko, yrittäjät, yliopisto, sekä valtion ja kaupungin viranomaiset. Esitys painotti paitsi toimivaa yhteistyötä, myös mahdollisuuksia ison monitoimiareenan rakentamisessa keskelle jo olemassa olevaa rakennuskantaa. Samalla kuitenkin todettiin, ettei kaikki jo vuonna 2009 alkaneen rakentamis- ja suunnittelu-urakan aikana ollut mennyt aivan halutulla tavalla aluetoimijoiden näkökulmasta. Kaupungin alustuksessa avattiin hankkeen aikana ilmenneitä haasteita, kuten pandemia-ajan tuomat esteet asukasosallistamiselle. Alustuksessa nousi esiin myös hankkeen laajat vaikutukset elinvoimaiselle ja kasvavalle kaupungille sekä se, kuinka tärkeä on hyvä asuinympäristö.

Tilaisuuden työpajassa asukkaat ja Tampereen Kannen välittömässä läheisyydessä olevat toimijat pääsivät kertomaan haasteista ja suoranaisista ongelmista, joita he ovat jo kohdanneet ja joita mahdollisesti tulevat kohtaamaan areenan toimiessa useiden eri tapahtumien näyttämönä. Työpajassa pohdittiin, miten turvallisuus ja rauhallisuus voidaan taata kaikille toimijoille tapahtumien aikaan. Esimerkiksi tietynlaisen ”pussikaljakehän” muodostuminen areenan ympärille ja siitä aiheutuvat järjestyshäiriöt nähtiin uhkana alueen turvallisuudelle ja häiriöttömyydelle. Epäselviksi koettiin myös kysymykset siitä, mihin tapahtumajärjestäjän vastuu rajautuu esimerkiksi järjestyksenvalvonnan osalta, miten liikkuminen kulkuesteiden ohi järjestetään, kuka vastaa lupien antamisesta liikkumiseen ja millä perustein liikkumisluvat jaetaan. Työpajassa korostuikin tiedottamisen ja viestinnän tarve yhdessä kaupunkilaisten tasavertaisen kohtelun kanssa.

Viestintä ja vuorovaikutus merkittävänä tekijänä turvallisuuden tunteen luomisessa

Yksi keskeinen kummassakin keskustelutilaisuudessa esille noussut teema on viestintä. Asukkaiden, yrittäjien ja muiden kummallakin alueella olevien toimijoiden mielestä alueilla tapahtuvista muutoksista ei ole viestitty riittävästi tai tarpeeksi selkeästi. Epävarmuus ja tiedottomuus tapahtuvista muutoksista, tai asioiden tapahtuminen ilman viestintää loi muuttuvaan toimintaympäristöön tilanteita, joissa epävarmuus pystyi kasvamaan. Moitteet viestinnän puutteista osoitettiin sekä kaupungin että alueella suuria muutoksia tekevien toimijoiden suuntaan. Myös Nokia-areenan toimijoihin ja rakentajiin yhteyden saaminen koettiin erittäin vaikeaksi.

Keskusteluissa turvallisuus peilautui hyvin arkipäiväiseksi kokemukseksi, jossa epävarmuuden ja muutoksen keskellä turvallisuuskokemus jää hyvin ristiriitaiseksi. Turvallisuuden tuottaminen tapahtuma-areenan ympäristössä, monimuotoisten toimijoiden välittömässä läheisyydessä on monimutkaista pienten ja isompien ongelmakimppujen ratkaisemista, niihin vastaamista ja ehkäisemistä. Tilanteiden kärjistymistä on pyrittävä välttämään, jotta turvallinen ja normaali arki on mahdollista tapahtumien keskellä.

Teksti: Henri Helve & Siiri Nieminen

P.S. Sorin asukastapahtuma kiinnosti myös paikallismediaa ja Aamulehden toimittaja Raili Roth haastatteli Ilari Karppia ja Iina Sankalaa aiheesta:

Areenan alue kasvaa ja muuttuu vauhdilla – Sorin alueen asukkaat ovat huolissaan ajosuluista ja tiedonkulusta: ”Kyse on yhdenvertaisuudesta”, Aamulehti 10.12.2021

Lue juttu täältä (vaatii lukuoikeuden)