Esittely

Sujuva arki ja luotettavan turvalliset tapahtumat tehdään yhdessä – tule mukaan kehittämään kaupunkiympäristöä!

Yleistä

Tampereen kaupunki käynnisti syksyllä 2019 uuden kehityshankkeen osana EU:n Urban Innovative Actions -ohjelmaa, joka keskittyy urbaanien haasteiden ratkaisemiseen. Kolmivuotisen SURE-hankeen (Smart Urban Security and Event Resilience) ytimessä on tapahtumaturvallisuus. SURE tekee Tampereella asuvien ja täällä vierailevien ihmisten arjen turvallisemmaksi kehittämällä ja pilotoimalla tapahtumapainotteiseen kaupunkiympäristöön liittyviä älykkään turvallisuuden ratkaisuja, joita toteutetaan simuloinnin kautta todellisiin harjoitustilanteisiin ja investoinneiksi.

Tavoitteena on myös parantaa varautumista tapahtumiin liittyviin turvallisuusuhkiin kehittämällä tapahtumatoimijoiden välistä yhteistyötä ja sen välineitä, sekä lisäämällä kaupunkilaisten ja tapahtumakävijöiden osallistumista kaupunkiturvallisuuden ja siihen liittyvien ratkaisujen kehittämiseen. Lisäksi SURE tarjoaa paikallisille asiantuntijaorganisaatioille mahdollisuuksia kehittää ja testata älykkääseen kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuteen liittyviä innovaatioita, tuotteita ja palveluita.

Hankkeessa kehitetään innovatiivista ratkaisua, joka on sovellettavissa hankkeen avainkohteissa, laajennettavissa koko kaupungin laajuisesti valittuihin kohteisiin sekä vietävissä muualle Eurooppaan vastaaviin kohteisiin. Tarkoituksena on tuottaa innovatiivinen kokonaisratkaisu, jollaista ei ole vielä toteutettu muualla. Palvelumuotoilulla sekä tapahtumakävijöiden ja kaupunkilaisten osallistamisella on iso rooli hankkeessa.

Tampereen korkeakouluyhteisö SURE:ssa

Mitä tarkoitetaan kestävällä, turvallisella ja viihtyisällä kaupungilla? Tämä kysymys on ohjannut Tampereen yliopiston tutkimusryhmän kiinnostusta ja toimintaa SURE-hankkeen puitteissa. Kaupunkitutkimuksen näkökulma tapahtumiin ja turvallisuuteen on laaja-alainen ja kiinnittyy paitsi kaupunkien tilallisiin puitteisiin myös kaupunkielämään ja asukkaiden merkittävään rooliin turvallisuuden osatuottajina.  

Tampereen yliopiston vastuulla oleva osahanke (Co-creation, citizen engagement and service design for urban security) on aihetta käsittelevän taustakirjallisuuden perkaamisen ohella rakentunut koko hankkeen tarpeita palvelevalle skenaariotyöskentelylle. Syksyn 2019 aikana laadittuja pohjaskenaarioita on päivitetty ja täydennetty sitä mukaa, kun uutta tietoa on kertynyt ja asiantuntijanäkemyksiä on kuultu. 

  • Tampereen yliopisto tuo SURE:en osaamisensa kaupungeista ja niiden fiksusta suunnittelusta. Yliopisto kerää hankkeessa muun muassa kokemuksia tamperelaisista tapahtumista ja vertailee niitä kansainvälisesti.
  • Tampereen ammattikorkeakoulu osallistaa kaupunkilaiset ja tapahtumien kävijät SURE:en palvelumuotoilun keinoin sekä kehittää droonien käyttöä osana turvallisuuden tilannekuvajärjestelmää.

Hankkeen muut partnerit

  • Tampereen kaupunki on SURE-hankkeen vetäjä, joka edustaa kaupunkilaisten ja tapahtumapalvelujen käyttäjien näkökulmaa.
  • Suomen Itämeri-instituutti vastaa hankkeen EU-hankehallinnosta raportoimalla UIA -ohjelman sihteeristölle sekä tukee hankekumppaneita projektin toteuttamisessa.
  • Securitas osallistuu SURE:en turvallisuuden asiantuntijana ja on mukana tuottamassa tosielämän harjoituksia, joissa viranomaiset ja muut sidosryhmät pääsevät hyödyntämään SURE-hankkeen ratkaisuja.
  • Insta on SURE:ssa mukana parantamassa kaupunkilaisten ja tapahtumakävijöiden turvallisuutta erityisesti jaetun tilannetietoisuuden ja valmiusharjoittelun teknologiaratkaisujen avulla.
  • Nokia Networks: SURE-hankkeessa kehitetään Nokian jo julkistamia älykkäitä videoanalytiikka-algoritmeja.
  • Business Tampere pyrkii löytämään yhdessä tamperelaisten, suomalaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa ratkaisuja, jotka täydentävät hankkeen teknologiapartnereiden rakentamaa kokonaisuutta.

Rahoitus ja hankkeen kesto

SURE toteutetaan osana EU:n UIA-ohjelmaa yhtenä sen kolmesta kaupunkien turvallisuuteen keskittyvistä hankkeesta. Hanke käynnistyi syksyllä 2019 ja sen kesto on kolme vuotta (vuoteen 2022 asti). Hankkeen kokonaisbudjetti on noin neljä miljoonaa euroa.