Toteutus

Hanke kehittää yhdessä kohderyhmiensä kanssa toimintamalleja ja käytäntöjä, joilla kulttuuritapahtumat ja niihin kytköksissä olevat toimijat selviävät yli poikkeustilanteen. Kehitetyt toimintamallit ja käytännöt muokataan helposti saavutettavaan muotoon verkossa. Lisäksi keskitytään organisaatioverkostoihin perustuvien vahvuuksien kehittämiseen eli erityyppisten organisaatioiden, verkostojen ja toimijoiden keskinäiseen tiedon tuotantoon ja vaihtoon kokemuksista sekä kehittämisideoista.

Tiedontuotanto

Hanke perustuu tiedontuotannolle ja kentän toimijoiden osallistamiselle työpaja-työskentelyn keinoin. Tiedontuotanto kattaa…

  • hankkeen alussa tehtävän tiedonkeruun haastatteluin ja kyselyllä.
  • työpajojen tulosten raportoinnin ja siihen pyydettyjen kommenttien perusteella toimintamallien ja käytäntöjen kehittäminen hankkeen keston ajan.
  • loppuraportin ja kaikille luettavissa olevan julkaisun tuloksista soveltuvassa muodossa, esimerkiksi oppaana.

Sovellamme aikaisemmin toteutettujen hankkeiden tuloksia ja näkökulmia vastaavantyyppisistä kulttuurialaan kytkeytyvistä hankkeista.

Kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat kulttuurialan tapahtumatalouden organisaatiot ja niihin kytkeytyvät liitännäispalvelut eli marata-alan yritykset, sekä yksinyrittäjät, taiteilijat ja monista lähteistä ansioitaan hankkivat. Juuri kulttuuritapahtumien sisällöntuottajien toimeentulo on usein epävakaa ja paljolti tapahtumista riippuvainen.

Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat ne toimijat, joille hankkeen tuloksilla ja hankkeen kautta syntyneillä kehittämistoimenpiteillä on heidän alueellisen ja valtakunnallisen toimintansa ja toimijoiden hyvinvoinnin ja työllistymisen kannalta merkitystä, mutta jotka eivät ole varsinaista kohderyhmää. Välillisiä kohderyhmiä ovat myös valtakunnalliset toimijat kuten järjestöt, yksinyrittäjät ja epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevät ja yritykset, joiden toimintaan poikkeustilanne vaikuttaa välillisesti. Vaikka kohteemme ovat osakeyhtiöitä ja rekisteröity yhdistys, hankkeemme ottaa huomioon valtakunnallisen näkökulman eli myös kuntien omatuotantona toteutetut tapahtumat.

Välittömät ja välilliset kohderyhmät voivat vaihdella tapahtumien mukaan esimerkiksi siten, että kunta voi olla joissain osaomistaja, omistaja tai tukija. Lisäksi tapahtumien merkitys kuntataloudelle vaihtelee tapahtuman koon ja kunnan elinkeinorakenteen mukaisesti.