Tutkimus

Poikkeustila ja resilienssi tapahtumatalouden organisaatioissa -hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuurialan ja siihen kytköksissä olevien palvelualan organisaatioiden ja toimijoiden resilienssiä eli kestävyyttä ja palautumista korona-pandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Hanke pyrkii tähän toimintatutkimuksellisella, eli eri osapuolia osallistavalla tutkimusotteella.

Tausta

Tapahtumatalouden toteuttamiseen sekä sen toimijoiden selviytymiseen liittyvät riskit ja toimialan heikkoudet tulivat poikkeustilan myötä näkyviin. Kulttuuriorganisaatiot ovat hyvin riippuvaisia yleisöstään, joka kulttuurin lisäksi kuluttaa muuta siihen liittyvää alueen tarjontaa, erityisesti ravintola- ja matkailupalveluja. Siitä johtuen yksittäisenkin kulttuuritapahtuman peruuntumisella on voimakkaat kerrannaisvaikutukset, jotka näkyvät alueen taloudessa, toimijoiden työssä ja toimeentulossa sekä tulevaisuuden näköaloissa.

Verkostomainen toiminta on jo nyt kulttuuritapahtumataloudessa vallitseva talouden ja toiminnan rakenne. Sen haavoittuvaisuus haastaa kehittämään sellaisia toimintamalleja, joilla kyetään tukemaan kestävyyttä kuitenkaan joustavuutta heikentämättä. Hankkeemme kohdistuu siis useiden erilaisten organisaatioiden, kuntasektorin ja yksinyrittäjien muodostamiin yhteenliittymiin, kulttuuritapahtumiin, niiden talouteen ja toimintaan. Siinä paneudutaan organisatoristen yhteenliittymien resilienssiä luoviin toimintamalleihin ja käytäntöihin, jotka ovat merkittäviä myös yksittäisten toimijoiden näkökulmasta. Hanke huomioikin myös yksilötason, erityisesti kulttuurialan itsensätyöllistäjät (esim. freelancerit ja apurahalla toimivat), sekä tasa-arvokysymykset.

Hankkeessa resilienssiä lähestytään keskeisesti kolmen ominaisuuden kautta, jotka ovat toimintakyky, toipuminen ja sopeutuminen. Näitä tarkastellaan yhdistettynä toimintatutkimuksellisiin kehittämiskäytäntöihin.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa kulttuuritapahtumatalouden eri organisaatiomuotojen tilanteita COVID-19 pandemian aikana, sekä kehittää niiden resilienttejä toimintamalleja vastaisuuden varalle.

Kulttuurialan ja ravintola- ja matkailualan palveluiden lisäksi kehittämiseen osallistuvat kunnalliset ja alueelliset intressiryhmät ja valtakunnalliset järjestöt. Tapaustarkastelujen kautta ja eri tason toimijoiden osallistamisen sekä valtakunnallisten sidosryhmien mukaan ottamisen tavoitteena on luoda erilaisissa toimintaympäristöissä sovellettavia käytäntöjä kulttuuritapahtuma-alan poikkeustilanteisiin varautumista varten.

Toimintamalleja luodaan toimintatutkimuksen keinoin osallistamalla kentän toimijoita yhteiskehittämiseen perustuviin työpajoihin, pajojen tulosten jäsentämiseen tulevaisuuden toimintamalleiksi ja käytännöiksi ja viestintään hankkeesta ja sen tuloksista.

Hankkeen keskeisimpänä tehtävänä voidaan pitää kehittämistoimintaan kytkeytyvää tietotuotantoa. Se pitää sisällään esimerkiksi

  • poikkeustilanteessa esiin tulleiden resilienssin ja kestävyyden ongelmien jäsentämisen eritasoisten kulttuurialan ja matkailu- ja ravintolapalveluiden toimijoiden näkökulmasta.
  • olemassa olevien toimintamallien ja tapojen kartoittamisen ja niiden taustalla olevien tulevaisuusnäkemysten jäsentämisen.
  • alueellisen ja valtakunnallisen tuen merkityksen selvittämisen poikkeustilanteesta kärsiville tapahtumatalouden toimijoille.
  • tasa-arvo-ongelmien tunnistamisen ja jäsentämisen tapahtumataloudessa.
  • resilienttien toimintamallien ja käytäntöjen kehittämisen yhdessä kentän toimijoiden kanssa, joita ovat varsinaiset tapahtumat (johto, tuotanto, sisällöntuotanto mukaan lukien itsensätyöllistäjä-taiteilijat) ja matkailu- ja ravitsemuspalvelut, sekä sidosryhmät eli kunnat ja järjestöt.

Vaikuttavuus

Hankkeella saadaan aikaan kulttuuritapahtumien resilienssiä vahvistavia käytäntöjä ja toimintamalleja tulevaisuuteen varautumiseksi. Voidaan päätellä, että koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne ei ole ainutlaatuinen ja tämän vuoksi tapahtumatalouden kestävyyttä ylläpitävien ja kehittävien toimintamallien ja käytäntöjen jäsentäminen oppaaksi on potentiaalisesti vaikuttavaa niin lyhyen aikavälin selviytymisenä kuin myös pitkän aikavälin suunnitelmallisuutena.

Vaikuttavuutta on myös saattaa yhteen kentän toimijoita, sillä työpajojen tiedonvaihdon ja yhdessä kehittämisen kautta verkostomainen toimintamalli vankistuu. Tapahtumatalous on luonteeltaan verkostomaista myös tulevaisuudessa, minkä vuoksi verkottuminen on osa resilienssiä ja huomioi myös monenlaisissa järjestelyissä työskentelevät taiteilijat. Hankkeen toimintamallit ulottuvat organisaatioista, niiden ja verkostojen suhteista itsensätyöllistäjiin, erityisesti taiteiljoihin, joiden asema on ollut haastava.

Hankkeen toteuttaja on Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Yhteiskuntatutkimus. Sen toiminta-aika on 1.3.2021 – 31.3.2023.

Rahoittajat

Euroopan Sosiaalirahasto

Sosiaali- ja terveysministeriö