Kunnilla ja kaupungeilla merkittävä rooli rakentamisen kiertotalouden kehittäjinä

Kuva: Auli Heinävä

Keväällä 2022 RATKI-hankkeessa on haastateltu Pirkanmaan kuntien edustajia. Raportti haastatteluista valmistuu piakkoin, mutta jo tässä vaiheessa on noussut esille kiertotaloutta koskien vahva tarve eri kuntien verkostoitumiselle ja vertaisoppimiselle. Myös Tampereen kaupungin asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä muistuttaa yhteistyön merkityksestä.

Pirkanmaalla on käynnistynyt EU:n aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama RATKI-hanke, jossa kehitetään alueelle rakentamisen kiertotalouden TKI-verkostoa. Keväällä 2022 hankkeessa on haastateltu Pirkanmaan kuntien edustajia. Raportti haastatteluista valmistuu piakkoin, mutta raotetaan jo ennen kesälomia hieman haastatteluissa esiin tulleita ajatuksia.

Useassa haastattelussa nousi esiin tarve kehittämiselle sekä riittävälle resursoinnille, jotta kiertotalousnäkökulmat voidaan huomioida nykyistä paremmin. Kuntaorganisaatioissa on perinteisesti totuttu olemaan vahvasti toimeenpanijoita. Niukoilla resursseilla toimintojen kehittäminen jää kuitenkin valitettavan harvojen harteille ja tyypillisesti monen muun tehtävän ohessa tehtäväksi. Kuntien vaikutusvalta on kuitenkin suuri ja hallinnassa oleva omaisuus kansallisesti merkittävä. Kuntien tulisikin olla rakentamisen kiertotaloudessa edelläkävijöitä ja kehittäjiä ja osallistua jatkossa myös TKI-toimintaan entistä voimakkaammin.

Haastatteluissa on ratkaisuvaihtoehtojen kärkijoukkoon noussut eri kuntien välinen vertaisoppiminen ja verkostoituminen. Yhteistyö yli kuntarajojen koetaan erittäin arvokkaaksi ja hyödylliseksi. Yhteistyön tuottamaa lisäarvoa kuvaa se, että mukana olevat kunnat pääsevät hieman kevyemmällä, kun kehittämiseen tarvittavat resurssit jakautuvat useammalle kunnalle. Yhteistyötä kaivataan yhä enemmän myös rakentamisen kiertotaloudessa. Kiertotalousasioiden riittävä resursointi mahdollistaisi asiantuntijoiden osallistumisen nykyistä enemmässä määrin eri tilaisuuksiin ja kehitystyöhön. Lisätiedon ammentaminen niin kansallisissa kuin kansainvälisissä T&K-tutkimushankkeissa vetäisi myös kuntien muita työntekijöitä ja yhteistyöverkostoja mukaan, jolloin toiminta ja osaaminen laajenisi organisaatioissa.

Vaikka Tampere Pirkanmaan suurimpana kaupunkina koetaan suunnannäyttäjäksi, muistuttaa yksi haastatelluista, Tampereen kaupungin asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä olemaan tuudittautumatta liikaa Tampereen vetovastuuseen: ”Jokainen työntää (kiertotaloutta) omalta osaltaan eteenpäin, mutta kukaan ei pysty yksin kaikkeen vastaamaan. Kuitenkin ollaan niin alkutaipaleella tässä.”

On myös hyvä muistaa, että vaikka suunnittelu ja rakentamisen prosessit kehitettäisiin mahdollisimman hiilineutraaleiksi ja materiaalien päästöjä vähentäviksi, rakentaminen kuitenkin aina aiheuttaa päästöjä, myös korjausrakentaminen. Jo olemassa olevien tilojen tehokkaampi hyödyntäminen tai käyttötarkoituksen muuttaminen ja siten lisärakentamiselta välttyminen voivat olla tehokkaita rakentamisen kiertotaloustekoja.

Sirpa Väisänen

Sirpa Väisänen

Lisätietoja