Apua tuotetiedon hallinnan järjestelmien käyttöön on saatavilla

Digitalisaation myötä kilpailu on kiristynyt ja yritykset ovat verkostoituneet entistä enemmän. Suunnittelua, valmistusta ja myyntiä tehdään globaalisti eri verkostoissa, jolloin ajantasaisen tuotetiedon on oltava helposti ja nopeasti kaikkien toimijoiden saatavilla. Tuotetiedonhallinta-järjestelmien avulla tiedon jakaminen voidaan toteuttaa tietoturvallisesti ja tehokkaasti.

Järjestelmien käyttöön saa ja kannattaa tarvita apua

Minkä tahansa IT-järjestelmän hankkiminen on aina iso investointi yritykselle, eikä tuotetiedonhallinta-järjestelmän hankinta ja käyttöönotto tee poikkeusta tähän. Erityisesti tämä pätee pk-yrityksiin, joissa henkilöstö- ja osaamisresurssit ovat rajalliset. Tukea ja sparrausta tarvitaan ja sitä on syytäkin etsiä järjestelmän hankintaa suunniteltaessa. Jotta iso investointi ei mene hukkaan, on yrityksen henkilöstö saatava mukaan muutosprosessiin ja käyttämään järjestelmää suunnitellusti. Järjestelmätoimittajat tarjoavat koulutusta järjestelmän ”nappulatekniikkaan”, mutta tarvetta saattaa olla myös koulutukselle, jossa tuotetiedonhallinta järjestelmän toimintaa ja hyödyllisyyttä käydään läpi yleisellä tasolla.

Koulutusmateriaalit henkilökohtaisen sparrauksen lisäksi

Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen yhteistyössä toteuttamassa ja Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamassa PDM2pk-hankkeessa, on suunniteltu ja tuotettu koulutusmateriaalia pk-yritysten tarpeisiin tuotetiedonhallinta projektin eri vaiheisiin.

Hankkeessa on järjestetty yrityskohtaisia konsultointipäiviä, joissa on käyty läpi yrityksen tuoterakennetta, nykyisiä järjestelmiä ja yrityksen tavoitteita PDM/PLM-hankkeeseen liittyen. Näiden pohjalta on mietitty järjestelmän vaatimuksia ja käyty läpi mm. järjestelmätoimittajille lähetettävien tarjouspyyntöjen sisältöä. Järjestelmän valintaan liittyen hankkeen aikana on tehty opinnäytetyö PDM-, PLM- tai ERP-järjestelmän implementointiin valmistautuminen, jossa suunniteltiin ja toteutettiin tuotetiedonhallinnan ja toiminnanohjauksen järjestelmien esiselvitys asiakasyritykselle.

Hankkeen aikana on toteutettu useita webinaareja, joiden aiheet ovat vaihdelleet lähtien tuotetiedonhallinnan perusteista, tuotekonfiguraattoreihin, liityntöihin muihin järjestelmiin ja esimerkiksi VR-teknologioiden käyttöön järjestelmissä. Webinaareissa useat järjestelmätoimittajat ovat käytännön esimerkkien avulla esitelleet järjestelmien toiminnallisuuksia ja mahdollisuuksia.

Yrityskyselyiden ja tarvekartoituksen sekä webinaarien pohjalta on valmisteltu koulutusmateriaalia, jota voidaan käyttää PDM/PLM-hankkeen eri vaiheissa. Materiaalin avulla yritys voi valmistautua muutosprosessiin, jota tuotetiedonhallinta järjestelmän hankkiminen aina vaatii. Materiaalia voidaan hyödyntää kouluttamaan yrityksen henkilökuntaa tuotetiedon hallinnan perusteisiin ja motivoimaan järjestelmän käytössä. Ellei käyttäjillä ole ymmärrystä, miksi järjestelmä on tärkeä ja miksi sitä käytetään, voi helposti käydä niin, että palataan käyttämään ”vanhaa hyvää tapaa”.

Koulutus voidaan toteuttaa osin verkossa tapahtuvana itseopiskeluna, jonka tueksi voidaan toteuttaa työpajoja ja järjestelmien demostraatioita.

Kirjoittaja:
Mikko Ukonaho
Lehtori, Teollisuusteknologia
Tampereen ammatti­korkea­koulu
mikko.ukonaho@tuni.fi