Osaaminen esiin

Sitra lanseerasi 30.8.-12.9. väliselle ajalle Osaaminen näkyviin -viikot. Viikkojen tavoitteena oli auttaa ihmisiä huomaamaan eri yhteyksissä hankittua osaamista, tekemään osaamista näkyväksi sekä herättää aiheeseen liittyvää julkista keskustelua. Osaaminen näkyviin -teema liittyy läheisesti myös Osaamispoluttaja –hankkeen sisältöihin ja toimenpiteisiin. Osaamispoluttaja –hankkeessa kehitetään korkeakouluympäristöön soveltuvia, jatkuvaa oppimista tukevia ohjauksen muotoja, joilla edistetään kestäviä työllistymisen ja osaamisen kehittämisen ratkaisuja. 

Osaamista hankitaan ja kehitetään läpi elämän, niin koulutuksen, työn kuin muunkin elämän osa-alueiden kautta. Osaamisesta puhutaan paljon ja sitä pidetään arvossa: “koulutuksessa kehitetään tulevaisuuden osaajia ja osaavalle työvoimalle on aina kysyntää” – tyyppiset lausahdukset ovat monelle tuttuja. Miksi sitten esimerkiksi Sitra nosti julkisen keskustelun teemaksi Osaaminen näkyviin, ja miksi muun muassa monet korkeakouluopiskelijat kertovat pitävänsä oman osaamisen tunnistamista ja kuvaamista vaikeana?  

Tulevaisuuden yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitaan moninaista osaamista ja asiantuntemusta. Osaamiselle voi löytää käyttöä yllättävissäkin yhteyksissä, kun tiedostaa ja tunnistaa oman osaamisensa ja vahvuutensa. Sitran Osaaminen näkyviin -viikkojen taustalla on myös ajatus, jonka mukaan osaaminen itsessään on arvokasta ja sen tunnistaminen lisää mm. osallisuuden ja toimijuuden kokemusta. 

Korkeakoulusta valmistuvalle opiskelijalle työelämään siirtyminen ei ole mitenkään itsestään selvää. Varsinkin geneerisimmillä aloilla opiskelijalla saattaa olla epävarmuutta oman osaamisen suhteen, vaikka takataskussa onkin tuore tutkintotodistus. Työelämä kuitenkin tarvitsee ns. generalisteja. Greneralisti ei ole spesialistin uhka vaan päinvastoin, molemmat täydentävät toisiaan.   

Korkeakouluyhteisössämme on starttaamassa lokakuun alussa Unelmat toteen –uravalmennus, jossa pyrimme auttamaan yksilöä osaamisen sanoittamisessa ja vahvuuksien esille tuomisessa.  Kohderyhmänä on juuri valmistumisvaiheessa oleva korkeakouluopiskelija. Mukaan toivotaan myös alumneja, joille uraan liittyvät pohdinnat ovat ajankohtaisia. Vaikka tavoitteena on auttaa yksilöitä tunnistamaan omaa osaamistaan, hyötyvät valmistumisen kynnyksellä olevat opiskelijat myös ryhmässä toimimisesta – kuulemalla muiden esimerkkejä ja keskustelemalla monia askarruttavista asioista yhdessä, saadaan omiin käsityksiin moninaisempaa näkökulmaa. 

Osaamista kertyy jokaiselle monissa ja erilaisissa ympäristöissä, mutta oman osaamisen huomaaminen ei olekaan niin helppoa. Monesti toisen osaaminen on helpompi huomata ja kysymys saattaa vahingossa kääntyäkin siihen, mitä ei osaa. Omaa osaamistaan voi kehittää juuri siihen suuntaan, mikä itseä kiinnostaa, joten kysymys kannattaa pian kääntää takaisin siihen, mitä osaan ja missä olen hyvä. Muita ihmisiä kannattaa myös hyödyntää osaamisen peilinä, eli vuorovaikutuksella ja muilla ihmisillä on keskeinen rooli oman osaamisen huomaamisessa ja tunnistamisessa. 

Kuka toimii sinun osaamisen näkyväksi tekemisen peilinä? 

Ohjausterveisin Osaamispoluttaja-hankkeen projektipäälliköt Katri Sillanpää (Tampereen yliopisto) ja Maija Joensuu (Tampereen ammattikorkeakoulu)