Esittely

OHJUS - Ohjauksella uutta suuntaa

Hankkeessa kootaan ja tehdään näkyväksi ohjauksen, koulutuksen ja oppisopimuksen ekosysteemi, mikä vahvistaa toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijoita, oppilaitoksia sekä yrityksiä ja viranomaistahoja keskinäistä ja opiskelijaan päin tapahtuvaa tiedon saavutettavuutta. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan kansallisesti levitettävä ohjauksen ja koulutuksen kokonaisuusmalli, mikä sisältää opiskelijan yksilöllisistä tarpeista lähtöisin olevan ohjauksen ja valmennuksen, digitaalisen ohjausalustan sekä uudet osaamisen hankkimisen ja työssäoppimisen mallit. Ohjauksen ja koulutuksen kokonaismallissa etsitään, toteutetaan ja kokeillaan korkeakoulutuksessa tarvittavia uudistuvia tapoja, jotka auttavat hakijaa ja opiskelijaa ymmärtämään, mistä opinnoissa on kyse ja syntyy tunne ja rohkeus, että pärjään.

OHJUS-hankkeessa toteutetaan seuraavanlaiset uudet ohjauksen ja koulutuksen toimenpiteet ja toimintatavat:

1) Oppijan tarpeisiin skaalautuva ohjausmalli tukemaan nuorten sitoutumista ja motivoitumista tavoitteelliseen opiskeluun, jatkuvaan oppimiseen ja yrittäjämäiseen ajatteluun.
2) Yksinkertaistettu digitaalinen alkuohjausalusta, jossa huomioidaan entistä paremmin käyttäjän ja nuorten erilaiset lähtökohdat opintojensa suunnitteluun.
3) Sparraus, valmennus sekä työelämäohjaus osaksi korkeakouluopintoja, jonka avulla suunnataan osaamista kohti työelämää

Ohjausmallissa opiskelija pystyy aikaisempaa huomattavasti joustavammin suuntaamaan opintojaan tutkinto-
ohjelman aikana jatko-opintoihin ja työelämään. Mallissa korostuu tiimioppimista ja yrittäjämäisyyttä tukeva toiminta korkeakouluopiskelijoille ja korkeakouluun hakeutuville. Korkeakouluopiskelija motivoituu tutkinnon suorittamisesta vaihtoehtoisilla tavoilla yksilöllisemmin, esimerkiksi ohjausmalli antaa mahdollisuuksia suorittaa jouhevasti soveltuva tutkinnon osa työelämässä. Ohjausmallin avulla tavoitellaan uusia potentiaalisia nuoria, toisen asteen ammatillisen tutkinnon opiskelijoita sekä lukiolaisia, jotka eivät tunnista tai löydä itseä motivoivaa koulutusalaa moninaisista korkeakoulujen tarjoamista mahdollisuuksista, tai jotka epäröivät jatko-opintoja korkeakoulussa.

OHJUS-hankkeessa otetaan käyttöön, pilotoidaan ja kehitetään digitaalinen yksinkertaistettu alkuohjausalusta, joka tukee itseohjautuvuutta ja rohkaisee uusiin uravalintoihin. Ohjausalustan toteutuksessa huomioidaan käyttäjälähtöisyys, käytännönläheisyys ja saavutettavuus nimenomaan toisen asteen opiskelijan näkökulmasta. Alustalle voidaan rakentaa myös väyläopintojen yhteistä mallia; työvaltaiset opintopolut soveltuvat useille esimerkiksi jo työssä oleville ammatillisen tutkinnon suorittaneille, ja on toisaalta opiskelijoita, jotka haluaisivat korkeakoulututkinnon, mutta eivät teoreettisia opintoja. Ohjausalusta voi toimia myös pohjana henkilökohtaisille opiskelijan ja ohjaajan välisille ohjauskeskusteluille. Ammattikorkeakoulujen tulee tarjota yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin koulutusta.

OHJUS-hankkeessa rakennetaan korkeakouluopintoihin työelämäohjausta vahvistava oppisopimustyyppinen konsepti, missä oppiminen tapahtuu keskeisessä yhteistyössä yritysten kanssa ja työelämätarpeisiin. Yhteistyöhön haetaan mukaan yrityksiä, joilla on korkeakoulutason osaamistarpeita, joiden hankkimiseen oppisopimustyylinen osaamisen hankkiminen sopii. Uudessa konseptissa opiskelija pääsee luontevasti tutustumaan yritysmaailmaan, mikä avartaa ymmärrystä niin yrittäjämäisyydesta kuin yrittäjyydestä. Konsepti testataan korkeakouluopiskelijoilla ja se integroidaan korkeakoulujen ohjaukseen ja otetaan käyttöön osana oppimista ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Ohjauksen ja koulutuksen kokonaisuusmallissa hyödynnetään uudella tavalla Tampereen ammattikorkeakoulussa kansainvälistä mainetta niittänyttä tiimivalmennuskonseptia, jossa opiskelija on osa oppijayhteisöä. Yksilömentoroinnin lisäksi opiskelija motivoituu myös ohjaukseen tiimivalmennuksessa.

Hankkeen tuloksena syntyy:

1) korkeakouluopiskeluihin motivoitumista, suoriutumista ja jatkuvaa oppimista sekä
yrittäjämäisyyttä tukeva ohjausmalli toisen asteen opiskelijoille ja
2) digitaalinen ohjausalusta ja siihen integroituvat
muut ohjausympäristöt (ekosysteemi) sekä
3) yksilöllinen koulutuskokonaisuus korkeakouluopiskelijalle, johon
integroituu vahvasti työelämään ohjautuminen (oppisopimustyyppinen konsepti).

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat toisen asteen opiskelijat, lukiolaiset sekä ammattiopiston opiskelijat ja kaksoistutkinnon tekijät sekä korkeakouluopiskelijat Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Kohderyhmänä ovat myös toisen asteen ja korkeakoulujen opinto-ohjaajat ja uraohjaajat. Lukioverkostojen osalta tavoitellaan valtakunnallista lukioverkostoa.

Toteutusaika: 2021 – 2023. Hanke toteutetaan Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomen alueella. Hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Tampereen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.