Esittely

Innoplay-hankkeessa paneudutaan ajankohtaisiin pedagogisiin haasteisiin.

Tausta

Teknologiakasvatus on uusi osa-alue Varhaiskasvatus– ja Esiopetussuunnitelman perusteissa Tutkin ja toimin ympäristössäni -oppimisalueella. Muutoksen myötä varhaiskasvatukseen tarvitaan uusia pedagogisia malleja, joiden avulla varhaiskasvattajat pystyvät tukemaan lasten erilaisia oppimisen tapoja, kekseliäisyyttä, leikkiä ja luovaa ongelmanratkaisua arjen teknologioissa ja alkeisrobotiikassa.

 

Tavoitteet

1) Kehittää täydennyskoulutuksen ja työssä tapahtuvan oppimisen malli, joilla tuetaan lastentarhan- ja luokanopettajien sekä käsityön aineenopettajien koulutuksen ja ammatillisen osaamisen yhteiskehittelyä.

2) Kehittää varhaiskasvatukseen, erityisesti esiopetukseen, tutkimusperustaisia pedagogisia malleja, joissa käsityö- ja teknologiakasvatusta lähestytään lapsilähtöisesti tutkivan ja keksivän oppimisen sekä leikin keinoin.

3) Tukea opettajien ja opiskelijoiden kokonaisen käsityöprosessin ohjaamisen ja digitaalista osaamisen kehittämistä monialaisissa STEAM-tiedonaloja yhdistävissä projekteissa.

4) Lapsen osallisuutta tukevan toiminnallisen varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin rakentuminen ja varhaisen syrjäytymisen ehkäisy.

5) Hyödyntää laajenevia oppimisympäristöjä, asiantuntijaverkostoja ja ulkopuolisia toimijoita varhaiskasvatuksen tukena osallistavan toimintakulttuurin rakentamisessa ja oppimisen monialaisuutta tukevien yhteistyömuotojen löytämisessä.

Vaikuttavuus

Hanke on valtakunnallinen ja siihen osallistuu käsityön, varhaiskasvatuksen ja matemaattisluonnontieteellisen alueen opettajankouluttajia (yhteensä n. 30), lastentarhan-, luokan- ja käsityön aineenopettajaopiskelijoita (n. 200) sekä (25 – 30) eri kuntien esi- ja alkuopetusyksikköä, joista jokaisesta mukana on 2 – 4 lastentarhan- tai luokanopettajaa, yksikön johto sekä kunnan sivistystoimen virkamies. Hankkeen pilotteihin osallistuu n. 400 esi- ja alkuopetusikäistä lasta.

Hankkeen tulokset hyödyttävät laaja-alaisesti kasvatus- ja koulutusalan toimijoita. Keskeisiä viestinnän kohderyhmiä ovat muunmuassa OPH, kuntien sivistystoimet, Kuntaliitto, muut opettajankoulutuslaitokset Suomessa, SOTEAKATEMIA, OAJ, Lastentarhanopettajaliitto, Luokanopettajaliitto, Lapsiasiainvaltuutettu, Teknisten aineiden opettajien liitto, Tekstiiliopettajaliitto, Teknologiateollisuus ry. Robotiikkayhdistys

Rahoittajat

Hanke on hallituksen kärkihanke, jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.