InnoHEIs-hankkeen sidosryhmät koolla Tampereella

InnoHEIs-hankkeen sidosryhmätapaaminen 21.1.2020

InnoHEIs-hankkeen alueellisen sidosryhmän ensimmäisessä tapaamisessa viriteltiin keskustelua siitä, miten kasvua ja kansainvälistymistä hakevat pirkanmaalaiset yritykset saadaan entistä rohkeammin hyödyntämään korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluita sekä oppimis- ja kehittämisympäristöjä.

Korkeakoulut toimivat avoimina ja kustannustehokkaina yritysten innovaatioalustoina. Kasvua ja kansainvälistymistä hakevien pk-yritysten toivotaan entistä rohkeammin hyödyntävän korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluita sekä oppimis- ja kehittämisympäristöjä.

Tampereen ammattikorkeakoulu ja Pirkanmaan liitto ovat mukana eurooppalaisessa InnoHEIs  – Improving Research and Innovation Infrastructure (RII) in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation) -hankekonsortiossa.

Sidosryhmätapaamisessa luotiin linjat yhteistyölle

Hankkeen alueellisen sidosryhmän ensimmäisessa tapaamisessa Tampereella 21.1.2020 viriteltiin keskustelua keinoista, joilla voidaan kehittää Pirkanmaan tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuuripolitiikkaa, infrastruktuurin käytettävyyttä ja politiikkainstrumentteja.  Pirkanmaalla on hankkeessa erityisenä näkökulmana uudistuvan teollisuuden tarpeiden huomioiminen korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuuripolitiikassa.

Valmistava teollisuus kohtaa tulevina vuosina useita haasteita. Nämä haasteet koskevat sekä suuria yrityksiä että erityisesti pk-yrityksiä, joiden on vastattava digitaaliseen muutokseen, ammattitaitoisen työvoiman taitojen ja osaamisen päivittämiseen ja parantamiseen sekä innovaatioprosessien nopeuttamiseen. Tulevaisuudessa on ratkaisevaa huolehtia ekosysteemissä olevien tutkimus- ja innovointi-infrastruktuurien tehokkaammasta ja ketterämmästä hyödyntämisestä.

Paikalla oli yli 20 liike-elämän, korkeakoulujen ja julkisen sektorin edustajaa. Keskustelua käytiin erityisesti siitä, miten tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuurien hyödyntämistä voitaisiin konkreettisesti parantaa Pirkanmaan alueen hyödyksi.

Tampereen seudulla merkittävimpiä valmistusteollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat uusien, ketterien yhteistyömallien kehittäminen korkeakoulujen ja teollisuuden yhteistyöhön. Lisäksi tulee varmistaa vuoropuhelu pk-yritysten ammattilaisten tulevista taidoista ja osaamisesta sekä yhteisen vision luominen.

Alueellinen sidosryhmätyöskentely on tärkeä osa InnoHEIs-kehityshanketta, joka jatkuu vuoteen 2023 saakka.