Esittely

Tarinat tietotekniikan toteutuksessa -projekti (INFOSTORY) tarkastelee kriittisesti tarinankerrontaa osana tietojärjestelmien kehittämistä ja soveltaa tarinankerronnan menetelmiä tietojärjestelmien kehittämiseen ja organisaation johtamiseen.

Tähtäämme uuden, organisaatiokerrontaan keskittyvän tutkimus- ja koulutusparadigman luomiseen ja soveltamiseen organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä. Tapaustutkimuksena tarkastelemme Helsingin sairaanhoitopiirin ja pääkaupunkiseudun kuntien tilaaman Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaprojektia: sen uutisointia, dokumentaatiota, ja hankintaan ja kehittämiseen liittyviä järjestelmienkehityksen yksityiskohtia.

 

INFOSTORY-projektin kesto on 2019–2022.

 

Tausta

INFOSTORY tuo yhteen Tampereen yliopiston Narrare-tutkimuskeskuksen monitieteisen kertomustutkimuksen ekspertit, tietojohtamisen ja tietojärjestelmien asiantuntijat ja hallintotieteen tutkijat. Narrare: Centre for Interdisciplinary Narrative Studies on kansainvälisesti arvostettu tiedekuntien välinen tutkimusorganisaatio, jota johdetaan kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmasta käsin. INFOSTORY kokoaakin yhteen Tampere3-korkeakouluyhteisössä tehtävää kertomustutkimusta.

 

Narraren entinen johtaja ja INFOSTORY-projektin vastuullinen vetäjä Maria Mäkelä on hankkeissaan kehittänyt kokemuksellisen kertomuksen tutkimusta eri medioissa ja monialaisesti sovellettavaa kertomuskriittistä lähestymistapaa (Kertomuksen vaarat -projekti ja Instrumental Narratives -konsortiohanke). Hankkeessa on mukana myös kertomushaastattelujen tutkimuksen ja opettamisen johtava asiantuntija, Narraren varajohtaja Matti Hyvärinen. Hankkeessa toimivat kertomustutkijat ovat suuntautuneet monitieteisen kertomusteorian ja metodien kehittämiseen ja niiden opettamiseen muun muassa lääketieteessä.

 

Tietojohtaminen toimii osana Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratoriota. Viimeaikainen tutkimus on keskittynyt erityisesti tietojärjestelmien aiheuttaman organisaatiomuutoksen eri tekijöihin: ristiriitoihin, toimintaprosesseihin, sidosryhmiin sekä toimenpiteiden legitimointiin (Salmimaa et al. 2018; Alanne et al. 2017; Vilminko-Heikkinen & Pekkola 2017; Dang & Pekkola 2017). Näissä aiheissa tarinat heijastavat henkilöiden todellisuutta ja kokemuksia. Kertomuksia on käytetty ja kerätty ennen kaikkea laadulliseksi tutkimusaineistoksi. Hankkeen vastuuhenkilö on professori Samuli Pekkola.

 

Hallintotiede on osa Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulua. Organisaatioita ja johtamista käsittelevä tutkimus on kohdistunut mm. sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niihin liittyviin teknologisiin kysymyksiin (Stenvall & Virtanen 2015; Laitinen & Stenvall 2016; Virtanen & Stenvall 2018; Virtanen, Stenvall, Kinder & Hamei 2018) ja koettuihin konflikteihin sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishankkeissa (Rossi, Rannisto & Stenvall 2016). Tutkimuksissa on hyödynnetty kertomuksellisia menetelmiä (Laitinen, Kinder & Stenvall 2017; Kinder, Memon & Stenvall 2018). Hallintotieteellisessä tutkimuksessa laadullinen aineisto on usein kerätty haastatteluina, joissa haastateltavat pyrkivät ymmärtämään ja selittämään kokemuksiaan kertomusmuodossa. Hankkeen vastuuhenkilö on professori Jari Stenvall.

 

Tavoite ja tehtävät

INFOSTORY-hanke keskittyy seuraaviin ongelmiin: Miten tietojärjestelmien kehittämisen aikaansaamaa organisaatiomuutosta ohjaavat ja kuvaavat kertomukset elävät ja kuolevat? Millaisia konflikteja tietojärjestelmähankkeen toimijat kohtaavat? Miten teknologista muutosta voi tarinallistaa ja miten näitä tarinoita voi hyödyntää sekä (tieto)teknologian kehittämisessä että organisaation johtamisessa? Mitä riskejä instituutioiden, yksilöiden ja sidosryhmien väliseen tarinalliseen viestintään liittyy? Miten organisaatiokertomusten suhdetta niiden välittämiin arvoihin voi jäsentää ja hallita?

 

Vaikuttavuus

INFOSTORY-hanke hyödyntää Tampereen uuden yliopiston humanistis-yhteiskunnallisen (SOC), hallintotieteellisen (MAB) ja tietojohtamisen (MAB) tutkimuksen perustaa. Hanke luo uuden teknishallinnollis-humanistisen tutkimus- ja koulutuskokonaisuuden. Projekti on myös mukana olevien tieteenalojen kannalta uusi avaus: tietojärjestelmien kehittämisessä tarinallisuutta ei ole tähän mennessä tutkittu. Kertomustutkimuksessa teknologia kontekstina tarkoittaa tyypillisesti digitaalista mediaa tai tieteisfiktiota. Johtamisen tutkimuksessa on viime aikoina yhä enemmän noussut esiin tarve tarkemmille ja systemaattisemmille kertomuksen analyysimetodeille (Krizek 2017).

 

Rahoittajat

Hankkeen rahoittajana toimii Emil Aaltosen Säätiö. Säätiö valitsi INFOSTORY-hankkeen ensimmäiseksi tuettavaksi monitieteiseksi projektiksi Tampereen uudelle korkeakouluyhteisölle kohdennetussa haussa vuonna 2018.