Työryhmä Politiikan tutkimuksen päivillä 12.-13.3.2020

Työryhmän kuvaus:

Nuoret, yhteiskunta ja eriarvoisuus

 

Työryhmän vetäjät:

Dosentti Laura Kestilä, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, laura.kestila@thl.fi
Professori (ma.) Elina Kestilä-Kekkonen, Turun yliopisto, elina.kestila-kekkonen@utu.fi

Sosioekonomisesti korkeammassa asemassa olevien ja poliittisesti aktiivisempien vanhempien lapset pärjäävät keskimäärin paremmin ja kiinnittyvät poliittiseen järjestelmään todennäköisemmin kuin vähemmän aktiivisten ja matalammassa sosioekonomisessa asemassa olevien vanhempien lapset. Lisäksi on havaittu, että osallisuus ja muu hyvinvointi kasautuvat. Se kasautuu ensisijaisesti nuorten sosioekonomisen taustan mukaan, mutta merkittäviä eroja on havaittu myös sukupuolittain ja asuinalueiden välillä. Koulutusta on pidetty keinona pyrkiä tasaamaan perhetaustan mukaisia eroja. Toisaalta esimerkiksi tiedämme, että juuri koulutuserot selittävät voimakkaimmin yhteiskunnallisen osallistumisen kuiluja aikuisväestössä.
Työryhmässä käsitellään yhteiskunnan eriarvoisuutta laaja-alaisesti ja monitieteellisesti, mutta painopiste on nuorissa ja nuorissa aikuisissa. Millaisia syitä ja selitysmalleja voimme löytää nuorten eriarvoisuuden taustalta ja eroavatko ne aikuisväestöstä? Kasautuuko nuorten huono-osaisuus, mitä seurauksia siitä on yhteiskunnalle ja miten eroja voidaan kaventaa? Työryhmään ovat tervetulleita kaikenlaiset paperit, joissa lähestytään eriarvoisuuden tematiikkaa, sen mekanismeja ja seurauksia nuorten tai nuorten aikuisten näkökulmasta. Lisäksi työryhmään ovat tervetulleita myös paperit ja esitykset, joissa painopiste on nuorissa ja yhteiskunnassa eriarvoisuuden tarkastelun jäädessä vähemmälle.

Esitysten / papereiden kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Lisätietoja Politiikan tutkimuksen päivistä täältä