Hanke

DIG1t0 on Koneen säätiön rahoittama nelivuotinen hanke ja käynnissä 2022-2025.

Voimakas usko digitalisaation ja tekoälyn kykyyn ratkaista sosiaalisia ongelmia on ohjannut julkista päätöksentekoa sekä investointeja Suomessa viime vuosina. Julkisten palvelujen digitointi ja tekoälyä hyödyntävät toimenpiteet ovat kohdistuneet erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten hallintaan ja ohjaukseen.

Hanke tutkii digitaalisten palvelujen automatisaatiota ja sen vaikutuksia demokratian toimintaedellytyksiin erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten näkökulmasta. Kysymme, millaista tiedollista (epä)oikeudenmukaisuutta automatisoidut digitaaliset palvelut tuottavat ja miten tällainen algoritminen vallankäyttö muuttaa demokratian toimintaedellytyksiä. Keskitymme erityisesti kielen monitahoiseen rooliin osana digitaalisten palvelujen käyttöä ja niiden suunnittelua.

Monitieteisessä hankkeessa yhdistetään luovalla tavalla kielitieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen empiirinen tutkimus tekoälyn etiikkaan, filosofiseen epistemologiaan ja politiikan teoriaan. Monimuotoista laadullista aineistoa hyödyntävässä hankkeessa käytetään analyysimenetelminä multimodaalista vuorovaikutusanalyysia, asiakirja-analyysia ja argumentaatioanalyysia. Hankkeen tulokset jalkautetaan yleisön koettavaksi tutkijat ja kanssatutkijat lavalle nostavan livetiedetapahtuman keinoin.

Tutkimusta motivoi ajatus, että algoritmien politiikkaa koskevaa keskustelua ei voida käydä, ellei tekoälyn etiikassa edetä syvälliseen dialogiin niiden kanssa, joihin automatisoitu päätöksenteko ja ennakoiva analytiikka kohdistuvat. Kanssatutkijuuden periaatetta noudattaen tutkimus nostaa esiin kaksi kansalaisryhmää – maahanmuuttajat ja mielenterveyskuntoutujat – joiden tiedollista kykyä sanoittaa omia kokemuksiaan ja tulla kuulluiksi tiedollisina toimijoina hanke rohkaisee.  Vahvistamme ruohonjuuritasolta lähtevää yhteiskunnallista keskustelua algoritmien politiikasta, esittämällä erilaisia ja taloudesta riippumattomia näkemyksiä tekoälyn kyvyistä, sen kehittämisestä ja sen käyttöön liittyvistä harhoista ja hyödyistä, haitoista ja hypestä.

Algoritmien politiikkaa koskevaa keskustelua ei voida käydä, ellei tekoälyn etiikassa edetä syvälliseen dialogiin niiden kansalaisten kanssa, joihin automatisoitu päätöksenteko ja ennakoiva analytiikka kohdistuvat.