Opiskelijan rooli

HUONEENTAULU • Tee oppimisanalytiikan käyttö opiskelijalle läpinäkyväksi ja pelisäännöt selviksi. • Tarjoa opiskelijoille mahdollisuus seurata itseään koskevaa analytiikkaa. • Noudata tietosuojaa ja eettisiä periaatteita oppimisanalytiikan käytössä. • Huomioi opiskelijan omistajuus ja aktiivinen toimijuus!

Mitä opiskelija hyötyy oppimisanalytiikan käytöstä?

Opiskelijat saavat oppimisanalytiikasta samoja hyötyjä kuin opettajatkin. Esimerkiksi siinä missä opettajat pystyvät näkemään opiskelijoidensa etenemistä kurssilla, voi opiskelija itsekin havainnoida samoin keinoin omaa etenemistään kurssilla. Oppimisanalytiikan kautta aineistoon pohjautuva ohjaus voi antaa myös opiskelijalle paremman kuvan omasta oppimisestaan.

Miten opiskelija voi hyötyä oppimisanalytiikasta?

Opiskelun on korkeakouluissa monimuotoista ja opiskelija jättää digitaalisia jalanjälkiä, joita on mahdollista hyödyntää oppimisanalytiikan lähteenä. Analytiikka nähdään useimmiten opettajan työkaluna, jonka avulla hän voi tukea oppijaa oikea-aikaisesti ja ennakoiden. Kuitenkin itseohjautuvan opiskelun tueksi, oppimisanalytiikan tulisi tarjota näkymiä opiskelijalle itselleen ja näin tukea tietoisuuden lisääntymistä omasta oppimisen prosessista, osaamisen kehittymisestä ja opinnoissa etenemisestä. Opettajan tehtävänä on puolestaan suunnitella oppisprosessiin kohtia, joissa opiskelija pysähtyy oman datansa äärelle reflektoimaan. Analytiikan siis pitäisi myös tukea oppijaa, ei olla pelkästään opettajan työkalu.

Oppiminen tapahtuu aina kontekstissa ja opiskelijalla on opettajaa paremmat mahdollisuudet tulkita omaa oppimisdataansa huomioiden oppimiseen ja oppimistilanteisiin vaikuttavat tekijät. MyDatan käytön eduista on käytännössä havaittu, että opiskelijoiden ohjaaminen oman analytiikan käyttöön vähentää ohjauksen tarvetta.  Opiskelijalle pääsy omaan dataan koetaan tärkeäksi ja avoimuutta lisääväksi. Opettajan rooli MyDatan -käytössä on pilottien perusteella merkittävä, sillä sen tulkintaa olisi hyödyllistä opetella ja hyödyntää yhdessä opettajan kanssa. Em. havaintoja opiskelijoiden MyDataan liittyen nousi esiin mm. JAMK:ssa hankkeen aikana järjestetyssä opiskelijoiden toiveita kartoittavassa työpajassa sekä pilottiopettajien haastatteluissa. Hankkeen aikana JAMK:ssa havaittiin lisäksi, että tällä hetkellä järjestelmät eivät tue MyData-lähtöistä analytiikan käyttöä parhaalla tavalla.

My-data eli ihmiskeskeinen tiedon hyödyntäminen voidaan määritellä seuraavasti: ”MyDatasta voidaan puhua silloin, kun ihmisillä on oikeus ja käytännön mahdollisuus saada omat tiedot itselleen, käyttää niitä vapaasti ja siirtää halutessaan kolmansille osapuolille”

Lue lisää alla olevista lähteistä:

MyData 2018.pdf (valtioneuvosto.fi) ks. https://mydata.org/declaration

Järvinen, H., Pääkkönen, K., Rantala, H., & Väänänen, M. (2018). Oppimisanalytiikka Suomessa – Nykytilanne, tulevaisuus ja haasteet. Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajankoulutus. (MyDatasta s. 25-)

Mitä saamani ennuste tarkoittaa? Onko se totta?

Oppimisalustojen tuntemus on tärkeää opintojen etenemisen seurantaan liittyviä raportteja tulkitessa. Aktiviteettien suoritus -raportti vaikutti turvallisimmalta valinnalta opettajatuutorin käyttöön. Tosin senkin tulkintaan vaikutti oleellisesti se, miten oppimisalustalla eri toteutukset ja niiden tehtävät oli määritelty.

Moodlen raporteissa ei voi yhdistellä eri alustojen tietoja, joten kokonaisvaltainen opintojen seuranta on työlästä. IntelliBoardin raportteihin voi yhdistellä useamman oppimisalustan tietoja samaan raporttiin. Niistä saa siis paremman kokonaiskuvan samoja opintoja suorittavan opiskelijaryhmän tilanteesta. Tosin sielläkin tulkintaa tekevän on suoritettava tietojen yhdistely. Raportit voi kuitenkin lajitella eri tekijöiden mukaan, siis myös opiskelijoiden mukaan. Tällöin yhden opiskelijan seurantatiedot eri alustoilta saadaan peräkkäin.

Tulkintojen tekeminen on haastavaa, jos ei tunne oppimisalustoja, joilta tiedot on kerätty. Kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voi tehdä ilman, että tuntee taustat.

Lue lisää alla olevista lähteistä:

APOA-hanke – Raporttien tulkinta vaikeaa – tunnetko niiden taustat?

Mitä seurantatietoa opiskelija näkee?

Oppimisalustat vaikuttavat asiaan.

Lue lisää alla olevista lähteistä:

APOA syyswebinaari 18.11.2020: Oppimisalustat ja analytiikka

Millä keinoilla saan oppimisalustasta opiskelijoita palvelevan? Mitkä asiat palvelevat opiskelijaa itseään opintojen etenemisen seurannassa?

Opintopolku ja opintojakson eteneminen tehdään opiskelijoille näkyväksi siten, että kurssialustoille luodaan pedagogisessa suunnittelussa syntyneitä datapisteitä ja etappeja, joihin voidaan liittää automaattista toiminnallisuutta. Näin opiskelija pystyy havaitsemaan opintojensa etenemisen visualisoidusti sitä mukaa, kun hän saa etappeja valmiiksi. Lisäksi opiskelijoille voidaan lähettää automaattisia kannustus- ja huolenpitoviestejä aina määrättyjen tilanteiden mukaisesti. Tällaisia oli esimerkiksi tietyn opintomäärän saavuttaminen tai kurssialustalle kirjautumatta jättäytyminen tietyn pituiseen aikaan.

Lue lisää alla olevista lähteistä:

APOA-hanke – Oppimisanalytiikan pilotteja. Millä datalla on merkitystä oppimistulosten laadun kannalta opiskelijoille, opettajille, ohjaajille, organisaatiolle?

Moodlen työpaja opettajille: suoritusten seuranta

APOA-hanke – Oppimisanalytiikka ohjaa opiskelijaa ja auttaa opettajaa

APOA-hanke – Oppimisen analytiikkaa – Intelliboardin Learner Success and Progress

APOA syyswebinaari 18.11.2020: Oppimisalustat ja analytiikka

Kohti oppijalähtöistä oppimisanalytiikkaa

Mitä opiskelijan tarvitsee tietää, jos otan oppimisanalytiikkaa käyttöön?

Oppimisanalytiikka voi tuntua opiskelijoille vielä vieraammalta kuin sinulle itsellesi. Kuitenkin opiskelijat ovat niitä, jotka muodostavat aineistosi ja koko pohjan oppimisanalytiikan käytölle. Tästä johtuen on hyvä olla läpinäkyvä opiskelijoiden kanssa esimerkiksi oppimisanalytiikkaan liittyvän aineiston keruussa. Tieto siitä, miksi opiskelijoihin liittyvää aineistoa kerätään ja mitä tulkintoja siitä voidaan tehdä, ovat ensimmäisiä askelia avoimempaa ilmapiiriä kohti.