Ohjaus ja arviointi

HUONEENTAULU• Oppimisanalytiikkadata voi auttaa ohjauksessa, mutta se edellyttää hyvää ohjauksen suunnittelua. • Analytiikka ei korvaa ohjausta, vaan tarjoaa tietoa jonka pohjalta opettaja voi kohdentaa ohjausta. • Pelkkä data ei auta, vaan datan täytyy johtaa johonkin ohjaukselliseen interventioon. • Automaattiset toiminnot voivat auttaa ohjauksessa ja kannustuksessa, mutta ei opiskelijaa koskevassa päätöksenteossa.

Mitkä tekijät vaikuttavat opettajan tietoisuuteen osaamisen kehittymisestä?

Oppimisalustoille tulee sijoittaa enemmän ennakoivia tukipisteitä ja tukiaikoja opiskelijan tukemiseksi. Myös välitestien käyttö alustoilla on välttämätöntä oppimispolun ongelmien välttämiseksi. Verkkoalustat tulee etukäteen suunnitella pedagogiikka edellä.

Lue lisää alla olevista lähteistä:

Oppimista tukeva analytiikka – mahdollisuus ajasta ja paikasta riippumattomaan yksilölliseen oppimispolkuun ammattikorkeakoulussa

Miten oppimisanalytiikka auttaa minua opiskelijoideni ohjauksessa?

Oppimisanalytiikan käyttöön liittyvät oleellisesti erilaiset visualisoinnit esimerkiksi opiskelijoiden tekemistä tehtävänpalautuksista tai aktiivisuudesta oppimisalustan parissa. Tällainen informaatio selkeästi havainnollistettuna antaa suuntaa opiskelijoiden etenemisestä ja toimii näin ollen indikaattorina mahdollisesta tarpeesta ohjaukselle.

Jotta seurantatietoa voidaan hyödyntää tehokkaasti ohjauksessa, tulisi oppimisalustan analytiikkaominaisuuksia, kuten edistymisen seurantaa käyttää systemaattisesti kaikissa opinnoissa. Tällöin on mahdollista koota näkymiä myös opettajatuutorin käyttöön, mikä voi helpottaa esimerkiksi keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden löytymistä.

Lue lisää alla olevista lähteistä:

APOA-hanke – Opiskelijat etenevät eri tahtiin – miten opintojen etenemisen seuranta toimii?

Vuosi pilotin jälkeen – opettajatuutorin mietteitä oppimisanalytiikasta

Mistä tietää, että opiskelijalla opinnot sujuvat hyvin?

Moodlessa on selkeä raporttiyökalu nimeltään Aktiviteettien suoritus. Kun opiskelija palauttaa oppimistehtävän tai merkitsee sen tehdyksi, aktiviteetti tulee suoritetuksi. Tämä näyttää opiskelijan etenemisen tehtävien suorittamisessa.

Opettajan suorittaman arvioinnin jälkeen tehtävä on hyväksytty tai hylätty tai siitä annetaan arvion mukainen pistemäärä. Aktiviteettien suoritusraportti ei siis välttämättä ennakoi sitä, saako opiskelija suoritettua opintojakson hyväksytysti.

Lue lisää alla olevista lähteistä:

APOA-hanke – Opiskelijat etenevät eri tahtiin – miten opintojen etenemisen seuranta toimii?
Miten pysyisin ajan tasalla? Katsaus opettajatuutorin työvälineisiin

Millaista tietoa kannattaa tarkastella opintojen eri vaiheissa oppimisen ohjaamisen ja tukemisen näkökulmasta?

Opiskelijan aktiviisuus (huutomerkit osumien jakautumisessa), Tehtävien palautukset (ajoissa palauttaminen, myöhästyminen, ei palautusta), Edistymisen seuranta (punainen väri -> tehtävät tekemättä, vihreä väri -> tehtävät palautettu)

Lue lisää alla olevista lähteistä:

Korteniemi, P. (2020). Oppimisanalytiikka Moodlessa. APOA syyswebinaari 18.11.2020: Oppimisalustat ja analytiikka. (Video 33:48 – 46:57)

Mitä kannattaa huomioida verkkoalustojen raporttien tulkitsemisessa?

Oppimisalustojen tuntemus on tärkeää opintojen etenemisen seurantaan liittyviä raportteja tulkitessa. Aktiviteettien suoritus -raportti vaikutti turvallisimmalta valinnalta opettajatuutorin käyttöön. Tosin senkin tulkintaan vaikutti oleellisesti se, miten oppimisalustalla eri toteutukset ja niiden tehtävät oli määritelty.

Moodlen raporteissa ei voi yhdistellä eri alustojen tietoja, joten kokonaisvaltainen opintojen seuranta on työlästä. IntelliBoardin raportteihin voi yhdistellä useamman oppimisalustan tietoja samaan raporttiin. Niistä saa siis paremman kokonaiskuvan samoja opintoja suorittavan opiskelijaryhmän tilanteesta. Tosin sielläkin tulkintaa tekevän on suoritettava tietojen yhdistely. Raportit voi kuitenkin lajitella eri tekijöiden mukaan, siis myös opiskelijoiden mukaan. Tällöin yhden opiskelijan seurantatiedot eri alustoilta saadaan peräkkäin.

Tulkintojen tekeminen on haastavaa, jos ei tunne oppimisalustoja, joilta tiedot on kerätty. Kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voi tehdä ilman, että tuntee taustat.

Lue lisää alla olevista lähteistä:

APOA-hanke – Raporttien tulkinta vaikeaa – tunnetko niiden taustat?

Miten oppimisanalytiikka ohjaa opiskelijaa?

Sillä voidaan hahmottaa opintopolkua ja opintojen etenemistä
Opiskelijaa voidaan tukea, ohjata ja kannustaa automaattisten viestien avulla
Opiskelijalle voidaan tarjota työkaluja opintojensa onnistumiseen suhteessa muihin

Automatisoiduilla palautteilla ja muistutuksilla passiivisia opiskelijoita voidaan herätellä ja ehkäistä näin keskeyttämisiä. Voidaan muistuttaa opiskelijoita tulevista oppimistapahtumista. Suunnitteluvaiheessa täytyy määrittää ne palaute- ja ohjauspisteet, joista automatisoitua palautetta halutaan tarjota opiskelijoille. Tähän on tulossa kirjoitus…on vielä kesken.

Lue lisää alla olevista lähteistä:

APOA-hanke – Oppimisanalytiikka ohjaa opiskelijaa ja auttaa opettajaa
APOA-hanke – Hiljaisten opiskelijoiden herättäminen Moodlen automatiikalla

Miten opiskelija näkee onko hän edennyt opintojaksolla kurssitavoitteiden mukaisesti?

Oppimisalustojen tuntemus on tärkeää opintojen etenemisen seurantaan liittyviä raportteja tulkitessa. Raporttien tiedot voivat vaikuttaa jopa ristiriitaisilta, mikäli tulkintoja tekee henkilö, joka ei tunne kaikkia verkkototeutuksen taustatietoja. Muuttuvia taustatekijöitä voi olla paljonkin.

Lue lisää alla olevista lähteistä:

APOA-hanke – Raporttien tulkinta vaikeaa – tunnetko niiden taustat?

Kuinka voin käyttää oppimisanalytiikkaa arvioinnin tukena?

Automatisointi nähdään ainakin välillisenä etuna oppimisanalytiikan käytössä. Koska oppimisanalytiikan käyttö keskittyy usein oppimisalustoille, on käsiteltävästä aineesta riippuen mahdollista esimerkiksi automatisoida tehtävien tarkastusta, minkä seurauksena opettajan työaikaa säästyy muuhun ohjaukseen tai opettamiseen. Alustojen avulla saadaan myös kerättyä aineistoa, joka antaa tietoa opiskelijan menettelytavoista (esim. tehtävään käytetty aika). Näiden tietojen tulkinta vaatii opettajalta perehtyneisyyttä ja sen pohdintaa, mitä esimerkiksi runsas aineiston katseluaika todellisuudessa kertoo.