Esittely

Pyrkimys tieteen kansainvälisen kärkeen, tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja keskittyminen tutkimuksen vahvuusalueille on sanastoa, joka leimaa nyky-yliopiston arkea. Akateemisten affektien etnografia -projektissa tarkastellaan tutkimusstrategioita affektiivisena ilmiönä, ja tutkitaan, minkälaisia tunnerakenteita rationaalisina hallinnanvälineinä näyttäytyvät tutkimusstrategiat tuottavat yliopistoissa.

Tausta

Tutkimusstrategioista, huippujen valikoitumisesta ja kansainvälisestä kärjestä puhuminen ovat sanastoa, joka on nykyisin vahvasti läsnä tutkijoiden arjessa. Tutkijoiden odotetaan muokkaavan tutkimusaiheitaan, menetelmiään ja näkökulmiaan sekä valikoivan tutkimuksensa julkaisumuodot ja -kanavat kulloistenkin tiedepoliittisten linjausten mukaisesti. Alinomaiset muutokset tutkimusympäristössä saattavat hämmentää tai tuntua uhkaavilta etenkin silloin, jos oma tutkimus tai oman yksikön tutkimus ei istu niihin kitkattomasti. Tällöin pettymys, häpeä ja ahdistus voivat muodostua arkipäivän kokemusta leimaaviksi tunteiksi. Toisaalta muutoksista saattaa seurata riemun ja onnistumisen tunteita, jos niillä vahvistetaan omaa tutkimusalaa tai jos niiden myötä omat toiminta- ja tutkimusedellytykset paranevat.

Lähtökohtanamme on, että tutkimusstrategiat eivät ole pelkästään rationaalisia tiedepoliittisia valintoja, vaan niitä tuotetaan erilaisissa affektiivisissa tiloissa ja liikkeissä, samalla kun ne myös tuottavat erilaisia affektiivisia liikutuksia.

Tehtävät ja tavoite

Tutkimustehtävänämme on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  • Millaisiin arvoihin, ja miten tutkijoita pyritään tutkimusstrategioilla sitouttamaan.
  • Kuinka tutkijat kokevat erilaisten tutkimusstrategioiden vaikutukset omassa työssään ja millaisia tunteita ne tutkijoissa herättävät.
  • Miten tutkimusstrategioiden tuottamien affektien kautta muovataan ja uusinnetaan yliopistojen valtasuhteita?

Näihin kysymyksiin vastataan monimenetelmäisesti ja erityyppisiä aineistoja hyödyntäen.

Tutkimuksen keskiössä on humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset tieteenalat. Ne tarjoavat kiinnostavan tutkimusympäristön, koska näitä tieteenaloja voidaan pitää tietyllä tapaa altavastaajina tämänpäivän huippututkimusta ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta korostavassa tiedepoliittisessa kontekstissa.

Tutkimuksessa luodaan uudenlaista, syventävää ymmärrystä yliopistolaitoksen managerialististen muutosten vaikutuksista tutkimustyön käytäntöihin ja ideaaleihin. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä tiedepolitiikan nykytrendien monisyisistä seurauksista ja vaikutuksista yliopiston ruohojuuritasolle. Lisäksi projekti pyrkii lisäämään yli rajojen menevää vuoropuhelua hallinnon, tutkijoiden, eri tieteenalojen ja eri asemissa toimivien tutkijoiden välillä.

Projekti julkaisee useita artikkeleita ja osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin. Lopputuotteena kirjoitetaan kirja, johon kootaan yhteen tutkimuksen tulokset ja osatuotokset.

Projektin kesto: 1.2.2020-31.1.2023.

Projektin tietosuojailmoitus

Tutkimusryhmäämme lounastamassa