TUTKIMUSHANKKEEN KUULUMISIA TALVELLA 2018

Kohti kaksitahti-Suomea? -hankkeessa tutkimme työurien loppupuolella olevien henkilöiden tilanteita. Olemme kiinnostuneita heidän mahdollisuuksistaan pysyä työelämässä sekä eläkkeelle sopeutumisesta. Työuran loppupuolta rikkoo nykyisin usein työttömyys. Osa pääsee työttömyyden kautta eläkkeelle, mutta toisilla edessä on vuosien rikkonainen työura työ- ja eläkejaksojen vuorotellessa. Hankkeessa toteutetaan sekä laadullinen seurantatutkimus että kyselytutkimus Postin ikääntyville työntekijöille.

Laadullisen seurantatutkimuksen keinoin tarkastellaan YT-neuvottelujen kautta Postilta lähteneitä henkilöitä ja lähdön aiheuttamia muutostilanteita heidän arjessaan. Tutkimukseen osallistuu 50 vuotta täyttäneitä ihmisiä, jotka ovat vuosikymmeniä kestäneen postiuransa jälkeen joko työttömiä tai siirtymässä eläkkeelle, monissa tilanteissa erilaisten putkijärjestelyjen kautta. Heidät haastatellaan tutkimusprosessin aikana kasvokkain kahdesti. Lisäksi heitä seurataan puhelinhaastatteluin ja osa pitää arjestaan ja pohdinnoistaan päiväkirjaa, joko kirjoittamalla tai videoimalla.

Tutkimuksessa on nyt mukana 40 henkilöä, joista ensimmäistä 19 osallistujaa on seurattu puolentoista vuoden ajan, toiset 21 haastateltu ensimmäisen kerran talven-kevään 2017 aikana. Henkilöt asuvat ympäri Suomea. He ovat iältään 50-65-vuotiaita, erilaisilla koulutus- ja ammattitaustoilla olevia henkilöitä.  Lähes kaikki ovat tehneet Postissa 20-40 vuotta pitkän työuran. Monilla pohjakoulutus on vähäinen, mutta Posti on kouluttanut heitä ja useat heistä ovat toimineet postiuransa aikana erilaisissa työtehtävissä, esimerkiksi erilaisissa asiakaspalvelun tai taloushallinnon tehtävissä. Mukana on myös joitakin korkeammin koulutettuja.

Tutkimukseemme osallistuu sekä irtisanottuja, että Postista omaehtoisesti lähteneitä. Suurin osa on lähtenyt työstään noin vuosi ennen ensimmäisen haastattelun ajankohtaa. Ajan kulumisen merkitys näkyy henkilöiden elämäntilanteissa. Muutamat ovat kuluneen vuoden aikana ehtineet työllistyä uudelleen tai esimerkiksi hakeutua opiskelemaan. Tutkimusjoukossa on henkilöitä, jotka ovat edelleen työttöminä ja etsivät uutta suuntaa pitkän postiuran jälkeen. Mukana on henkilöitä, jotka haluaisivat edelleen tehdä töitä vaikka heillä olisi mahdollisuus jäädä eläkeputkeen tai eläkkeelle. Toisaalta on haastateltu joitakin työikäisiä, jotka ovat oma-aloitteisesti lähteneet Postilta vailla varmaa työpaikkaa tulevaisuudessa. Erilaiset tilanteet kuvastavat entisten postilaisten n. 50-60-v. ikäryhmän sisällä olevaa tilanteiden monimuotoisuutta.

Tutkimuksessa toteuttava noin kahden vuoden seuranta mahdollistaa ajallisen prosessin tarkastelun niin työttömänä olevien henkilöiden arjesta kuin eläkkeelle siirtymisestä. Ikä määrittää paljon tutkimukseen osallistujien elämäntilannetta ja tulevaa. Karkeasti jaoteltuna 60-vuotiaat suuntaavat katseen jo eläkkeelle, kun 50-vuotiailla on vielä työelämää monia vuosia jäljellä.  Hanke tuottaakin tietoa myös iän merkityksestä työelämässä. Yhteistä osallistujien elämäntilanteille on niissä tapahtuva muutos. Muutosta voi luonnehtia myös siirtymäksi, astumiseksi uuteen identiteettiin tai statukseen, on se sitten eläkeläisyys tai työttömyys. Väliin mahtuu muitakin siirtymävaiheita kuten opiskeleminen ansiosidonnaisella.

Aika on läsnä tutkimuksessa myös haastateltujen henkilöiden pitkien työurien myötä. Pitkät urat Postilla kehystävät vahvasti sieltä lähteneiden ihmisten tarinoita. Monet ovat olleet hyvin sitoutuneita Postiin ja viihtyneet työssään vuosikymmenten ajan. Kuitenkin lähivuosina Postin organisaation jatkuvat muutokset sekä esimiesten ja johdon vaihtuminen ovat lisänneet työn raskautta. Kiihtyvät yt-neuvottelut ovat merkinneet työntekijöille jatkuvassa epävarmuudessa työskentelyä. Kaiken keskellä haastateltavat haluavat kuvata itsensä hyvinä työntekijöinä, jotka joutuvat neuvottelemaan monenlaisten paineiden keskellä.

Alkusyksystä 2016 toteutettiin kyselytutkimus Postin 50 vuotta täyttäneille työntekijöille. Kysely lähetettiin 4386 postilaiselle, joista 48 % vastasi siihen. Kysely sisälsi kysymyksiä muun muassa terveydestä, työkyvystä, työn voimavaroista, työtyytyväisyydestä, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta, työn muutoksesta, työssä jatkamisesta ja eläköitymisajatuksista. Keväällä 2018 kysely uusitaan kaikille vastanneille riippumatta siitä, ovatko he silloin Postilla töissä vai ei.

Tutkimus tuottaa ajankuvaa paitsi ikääntyvien henkilöiden työurien loppupäähän sijoittuvista murroskohdista, myös Postissa menossa olevasta muutoksesta tutkimukseen osallistujien näkökulmasta. Posti on ollut monelle turvallinen työpaikka vuosikymmenten ajan. Työn raskaus ikääntyneillä työntekijöillä näkyy kyselytutkimuksen vastauksissa ja siitä kertoo myös se,  että monet haastateltavat ovat käyttäneet yt-neuvottelua tilaisuutena päästä pois työelämästä hakeutumalla oma-aloitteisesti Postin uusi polku-ohjelmaan. Ohjelmaan kuuluvat irtisanoutuvat itse ja saavat samalla puolen vuoden palkkaa vastaavan rahasumman.  Haastattelujen perusteella monet työntekijät kokevat irtautumisen työpaikasta alkavan jo yt-neuvottelujen aikana. Oma asema on jatkuvasti vaakalaudalla, ja monet työkaverit ovat jo lähteneet toistuvien yt-kierrosten aikana.

Yhteiskunnassa vallitsevalla kulttuurisella ilmastolla on merkitystä ihmisten elämäntilanteisiin, heidän suunnitelmiinsa ja mahdollisuuksiin mitä he arjessaan näkevät. Työttömyys on monille tutkituille uusi tilanne elämässä. Työn hakeminen muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa 50-60-vuotiaana ei ole helppoa. Hankkeessa seuraammekin, miten ihmiset jäsentävät ikäänsä ja mahdollisuuksiaan jatkaa tai päästä takaisin työelämään. Meitä kiinnostaa myös eläkkeelle jääminen elämänkulullisena muutoksena, jonka alkua monilla värittää työttömyysjakso.

Lisätietoja: Hankkeen edustajat antavat mielellään lisätietoa