Ihmisiä palaverissa

Yrityksille kilpailukykyä koulutuksella

Valmistavan teollisuuden yrityksille uutta osaamista nopeasti ja monialaisesti, suoraan Pirkanmaalta.

Yrityslukkari-hankkeen tulokset

Yrityslukkari – tulevaisuuden kestävät osaamismallit -hankkeen päätavoitteet olivat kehittää Pirkanmaan valmistavan teollisuuden yrityksiä palveleva Yrityslukkari-koulutusbrokerointimalli, joka perustuu Key Account Management (KAM) teoriaan, sekä Pirkanmaan valmistavan teollisuuden yritysten osaamisen kestävä kehittäminen. Hankkeessa painotettiin erityisesti yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämistä ja Yrityslukkarit toimivat keskeisessä roolissa tässä prosessissa.

Hankkeessa havaittiin haasteita yritysten ja oppilaitosten yhteistyössä. Yrityksillä oli vaikeuksia tunnistaa, miten hyödyntää oppilaitosten tarjoamia palveluita. Hankkeen aikana kehitettiin erilaisia työkaluja, kuten osaamiskartoitustyökalu, joiden avulla parannettiin yritysten ja oppilaitosten välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä. Yrityslukkareiden rooli oli keskeinen tarjottaessa koulutus- ja osaamispalveluita yrityksille ja edistettäessä innovaatioita. Hankkeen aikana myös korostui KAM-mallin soveltamisen tärkeys oppilaitosekosysteemeissä.

Hankkeessa saavutettiin useita välittömiä tuloksia, kuten kehitetty kartoitusmalli organisaatioiden osaamisen kehittämisen tarpeiden arvioimiseksi ja KAM-mallin syvällinen kuvaus. Lisäksi toteutettiin webinaareja ja tapahtumia, jotka edistivät tiedon jakamista ja yhteisöllisyyttä. Hankkeen toiminnasta saatiin arvokasta tietoa ja kokemusta, joka auttoi ymmärtämään yritysyhteistyön monimuotoisuutta ja monimutkaisuutta. Hankkeen aikana muodostunut Yrityslukkari verkosto paransi oppilaitosten välistä kommunikaatiota ja loi perustan kestäville kumppanuuksille.

Hankkeen päättymisen jälkeen keskeistä on varmistaa, että saavutetut tulokset ja kokemukset eivät jää hyödyntämättä, vaan ne jatkavat elämäänsä ja kehittyvät edelleen. Suunnitellut toimenpiteet ovat Yrityslukkari-verkoston säännölliset kokoontumiset ja verkoston vakiinnuttaminen.