Esittely

Ihmisiä pöydän ääressä

Tausta

Työn ja toimintaympäristön nopeat muutokset vaativat ammatillisen koulutuksen toimijoilta aiempaa laajempaa ja monipuolisempaa panostusta kehittämisosaamisen kasvattamiseen ja ylläpitämiseen organisaation kaikilla tasoilla. Jatkuvat muutokset haastavat myös henkilöstön työhyvinvointia.
Jatkuvien uudistumis- ja muutospaineiden vuoksi alalla on merkittävä tarve samanaikaiseen kehittämisosaamisen laajentamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on edistää ammatillisten oppilaitosten uudistumiskykyä oppilaitosten henkilöstön yhteiskehittämisosaamista ja -edellytyksiä kasvattamalla sekä työhyvinvointia tukemalla. Hankkeen osatavoitteet ovat:

1. Kartoittaa organisaatioiden työhyvinvoinnin tilaa ja yhteiskehittämisen edellytyksiä.
2. Kasvattaa organisaatioiden yhteiskehittämisosaamista.
3. Edistää työhyvinvointia yhteiskehittämisen keinoin.
4. Lisätä laajempaa tietoisuutta ja ymmärrystä yhteiskehittämisen roolista organisaatioiden uudistumiskyvyn ja työhyvinvoinnin edistäjänä.

Vaikutus

Yhteiskehittämisosaamisen ja -valmiuksien kehittäminen edistää sidosryhmätyöskentelyn edellytyksiä sekä luo mahdollisuuksia sellaiselle toiminnan ja toimintatapojen kehittämiselle, jossa pystytään ottamaan huomioon ketterästi ja joustavasti erilaisten sidosryhmien näkökulmat, tarpeet ja kehittämisehdotukset. Yhteiskehittämisen toimintatapojen juurtuminen organisaatioon edistää myös yhdessä tapahtuvaa työn, työprosessien ja -käytäntöjen kehittämistä, joka on keskeistä työhyvinvoinnin edistämisessä.

Rahoitus

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (ESR+, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027).

Toteutusaika

1.5.2024 – 30.4.2027

Toteuttajat

Hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden tiedekunta, työhyvinvoinnin tutkimusryhmä.

Hankkeen osatoteuttajana toimii Laurea-ammattikorkeakoulu.