Tietosuoja

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus 6.6.2024
EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) art. 12, 13, 14

 

1.Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto

 

Tutkimuksen nimi: Taloushallinnon digitalisointi ja yhteisöllinen oppiminen toimintatutkimuksen keinoin

☒Kertatutkimus

☐Seurantatutkimus

 

Tutkimuksen kestoaika: 1.5.2024–30.4.2028

Henkilötietojen käsittelyaika: 1.5.2024–30.4.2026

 

Mikäli tarkka käsittelyaika ei ole määritettävissä, ilmoita määräytymisperuste.

 

2.Rekisterinpitäjä (valitse yksi)

 

☒ Tutkimus tehdään työsuhteessa Tampereen yliopistona toimivaan Tampereen korkeakoulusäätiöön, jolloin rekisterinpitäjä on Tampereen korkeakoulusäätiö.

 

Tampereen korkeakoulusäätiö sr

33014 Tampereen yliopisto

Kalevantie 4, 33100 Tampere

Y-tunnus 2844561-8

 

☐ Kyseessä on opiskelijatutkimus (rekisterinpitäjä ei työsuhteessa Tampereen korkeakoulusäätiöön), jolloin rekisterinpitäjä on opiskelija.

 

Lisää tähän opiskelijan nimi ja yhteystiedot

 

☐ Kyse on yhteisrekisteristä, ja rekisterinpitäjiä on useita.

 

3.Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa

 

Nimi Arja Haapakorpi

Osoite Kalevantie 5, 33014 Tampere

Puhelinnumero 0503182333

Sähköpostiosoite arja.haapakorpi@tuni.fi

 

4.Tietosuojavastaavan yhteystiedot (ei opiskelijatutkimuksessa)

 

dpo@tuni.fi

 

Opiskelijatutkimuksessa tämä kohta jätetään tyhjäksi.

 

5.Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

 

Tutkimuksen vastuullinen johtaja on rekisterinpitäjän määräämä henkilö, joka vastaa tutkimuksen toteuttamisesta. Tutkimuksesta vastaavaksi tahoksi voidaan nimetä myös tutkimusryhmä.

 

Nimi Arja Haapakorpi

Osoite Kalevantie 5, 33014 Tampereen yliopisto

Puhelinnumero 0503182333

Sähköpostiosoite arja.haapakorpi@tuni.fi

 

6.Tutkimuksen suorittajat

 

Kirjaa tähän tutkimusta suorittavat henkilöt. Mikäli kyse on yhteishankkeesta, kirjaa tutkimuksen suorittajat organisaatiokohtaisesti. Mikäli kyse on pitkäaikaisesta tutkimuksesta tai tutkimuksen suorittajia ei muuten voida määrittää, kirjaa tähän se tutkimusryhmä, laitos, laboratorio tai yksikkö, joka tutkimusta suorittaa.

 

Arja Haapakorpi, Katriina Tapanila, Pasi Pyöriä, Antti Saloniemi, Päivi Korvajärvi (Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus) sekä edellä mainittujen lisäksi muut tutkimusryhmässä toimivat sekä mahdolliset tutkimusryhmän ohjauksessa olevat maisterivaiheen opiskelijat ja väitöskirjantekijät.

 

7.Tutkimusrekisterin tietosisältö

 

Lisää tähän kuvaus rekisterissä käsiteltävistä henkilötietotyypeistä tietoryhmittäin, esim.: nimitiedot; yhteystiedot jne.:

 

Nimi, syntymävuosi, sukupuoli, organisaatio, koulutustausta, rooli/työtehtävä/ammattinimike organisaatiossa. Tutkittavan luovuttama aineisto (haastattelu, teksti) irrotetaan analyysivaiheessa henkilötiedoista.

Projektin toimintatutkimus sisältää myös työpajoja. Työpajoista tiedotetaan tutkimushaastatteluun osallistuneille ja tätä tiedottamista varten luodaan ja ylläpidetään sähköpostiosoitteet sisältävä tiedosto.

 

8.Henkilötietojen tietolähteet

 

Mistä tiedot saadaan tai mistä ne kerätään:

 

Tutkittavat (voivat halutessaan kieltäytyä luovuttamasta henkilötietojaan)

 

9.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus. Lisää tähän tarkempi kuvaus siitä, mihin tietoja käytetään:

 

Haastatteluaineistojen analysointi tiedon tuottamiseksi tutkimuksen kohteena olevista teemoista.

 

Kohdassa 2 luetellut organisaatiot toimivat tässä tutkimuksessa yhteisrekisterinpitäjinä, eli ne määrittelevät yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

 

Tee tarkempi kuvaus tutkimushankkeen tavoitteista ja hyödyistä erilliselle, tutkittaville annettavalla informaatiolomakkeelle.

 

10.Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 §:

 

☒ Tutkittavan suostumus

Miten suostumuksen voi peruuttaa:

 

Lähettämällä asiaa koskevan sähköpostin rekisteristä vastaavalle.

 

☒ Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

Säädökset: EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 § (valitse yksi peruste kuhunkin käyttötarkoitukseen): EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t

 

☒ Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö

☒   tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

☒   tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi

 

☐ Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen

Mikä oikeutettu etu on kyseessä:

 

☐ Muu, mikä:

 

11.Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostiedot)

 

☒ Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja

 

☐ Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja:

☐  Rotu tai etninen alkuperä

☐  Poliittiset mielipiteet

☐  Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus

☐  Ammattiliiton jäsenyys

☐  Geneettiset tiedot

☐  Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten

☐  Terveystiedot

☐  Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen

 

Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja:

 

☒ Ei

☐ Kyllä

 

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t

☐ Rekisteröidyn suostumus

☐ Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi;

☐ Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö

☐ Käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten

 

12.Jos kyseessä on yhteistyöhanke: Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

 

Kuvaa tässä osapuolten välinen vastuunjako tiiviisti. Mitä kukakin tekee ja mitä henkilötietoja kukakin käsittelee tutkimuksensa yhteydessä:

 

Haapakorpi ja Tapanila käsittelevät henkilötietoja; Saloniemi, Pyöriä ja Korvajärvi osallistuvat vain jo pseudonymisoidun aineiston analysointiin.

 

Kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt (mukaan lukien tietosuoja-asetuksen III luvussa tarkoitetut rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt) toimitetaan alla olevalle yhteyshenkilölle (lisää myös yhteystiedot):

 

Arja Haapakorpi

 

Yhteyshenkilö välittää pyynnön tarvittaessa myös muille yhteisrekisterinpitäjinä toimiville organisaatioille. Mikäli käsittelytoimet ovat selvästi jaettavissa organisaatioiden kesken, ilmoita kunkin organisaation yhteyshenkilö ja yhteystiedot.

 

13.Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

 

☐ Henkilötietoja siirretään tai luovutetaan säännönmukaisesti tutkimusryhmän ulkopuolelle.

Mitä tietoja luovutetaan, mihin niitä luovutetaan ja mihin luovuttaminen perustuu:

 

Lisää kuvaus myös mahdollisesta henkilötietojen käsittelyn ulkoistuksesta (esim. alihankkija):

 

Tutkimustie Oy:lle luovutetaan nauhoitettua aineistoa litterointia varten. Tutkimustie käsittelee aineistot salassapidettävänä EU:n tietosuojalain mukaisesti. Tietoja käsitellään ja tallennetaan vain ETA-alueella. Verkkopalvelu on TLS-suojattu ja siihen kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla. Tampereen yliopistolla ja Tutkimustie Oy:llä on litterointia koskeva puitesopimus.

 

14.Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

 

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:

 

☒ Ei

 

☐ Kyllä, mihin:

 

Kuvaus käytettävistä suojatoimista:

 

15.Automatisoitu päätöksenteko

 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

 

16.Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisen aineiston (esim. paperiaineisto) suojaaminen:

☒ Lukitussa tilassa

☒ Lukitussa kaapissa

☐ Muuten, miten: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

 

Digitaalisen aineiston suojaaminen (esim. tietojärjestelmät ja laitteet):

☒ käyttäjätunnus

☒ salasana

☒ kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA)

☐ pääsynhallinta verkko-osoitteiden avulla (IP-osoitteet)

☐ käytön rekisteröinti (lokitietojen kerääminen)

☐ kulunvalvonta

☐ muu, mikä:

 

Suorien tunnistetietojen käsittely:

☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

☒ Aineisto on pseudonymisoitu

☐ Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

 

Tietojen suojaus tietojen siirroissa:

☐ tiedonsiirron salaus (kuvaile miten): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

☐ tiedoston salaus (kuvaile miten): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

☒ muu, mikä: Tiedot siirretään vain tutkimusryhmän käytettävissä olevaan, salasanalla varustettuun alustaan, josta ryhmän jäsenet siirtävät sen omin, kaksoistunnistautumisen takana oleviin tiloihin. Tiedot poistetaan alustalta.

 

17.Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

 

☒ Tutkimusrekisteri hävitetään

☐ Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja

☐ Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin

 

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa:

Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

 

18.Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

 

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

 • Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

 

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

 

 • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).

 

 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

 

 • Vastustamisoikeus
  • Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

 

 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

 

Yhteystiedot:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Puhelinvaihde: 029 566 6700

Kirjaamo: 029 566 6768

 

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.

 

 

 

 

 

 

 

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus 6.6.2024 Taloushallinnon digitalisointi ja yhteisöllinen oppiminen toimintatutkimuksen keinoin  

 

LIITE 

 

Lyhyesti: 

Taloushallintoalaan keskittyvä tutkimus- ja kehittämishanke tuottaa tietoa digitaalisissa työympäristöissä tapahtuvasta työn muutoksesta ja oppimisen mahdollisuuksista sekä tukee alalla toimivien pk-yritysten toiminnan kehittämistä.  

 

Tausta:  

Taloushallintoalan digitalisaatio muuttaa työntekijöiden työnkuvia, työmenetelmiä, tietopohjaa, osaamista ja työn organisointia. Työympäristö muuttuu teknologiavälitteisemmäksi ja vuorovaikutus monikanavaisemmaksi. Aikaisempien tutkimusten mukaan osaamisen kehittämisen mahdollisuudet eivät aina jakaudu tasaisesti ja työnkuviin perustuvien tiimien välinen vuorovaikutus voi ohentua tiimisiiloutumisen myötä. Lisäksi matalan koulutuksen saanut henkilöstö voi kokea digitalisaation myötä muuttuvat tehtävät erityisen haasteelliseksi. 

 

Kohde:  

Tutkimus tehdään haastattelemalla 10 taloushallinnon pk-yritysten johtajaa tai johtavaa asiantuntijaa sekä työntekijöitä. Tutkimukseen osallistuneet yritykset kutsutaan työpajoihin, joissa tutkimuksella hankittua tietoa hyödynnetään. 

 

Tavoitteet ja menetelmät:  

Hankkeen tavoitteena on tutkia digitaalisiin ratkaisuihin liittyviä osaamistarpeita sekä digitalisaation tuottamia hyötyjä ja haasteita. Hankkeessa pyritään toimintatutkimuksen keinoin edistämään osallistuvien yritysten verkostoitumista sekä kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamista.  

Hankkeessa järjestettävissä työpajoissa lähtökohtana on hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden digitalisaatioon liittyvät tarpeet, jotka ovat nousseet esiin tutkimushaastatteluissa. Pajoissa kehitetään digitalisaatioon perustuvaa, ihmiskeskeistä ja sosiaalista työntekemisen innovointia, joka mahdollistaa uusien palveluinnovaatioiden kehittelyä. Kehittämistyössä hyödynnetään yhteisöllistä oppimista ja vertaisoppimista. Työpajoissa käsitellään vain sitä osaa haastatteluaineistosta, jonka käsittelyyn asianosaiset organisaatiot antavat luvan. 

 Hankkeen tuloksena on taloushallinnon pk-yritysten toiminnan ja henkilöstön työnkuvien ja asiantuntijuuden kehittyminen siten, että digitaalista ympäristöä opitaan hyödyntäminen paremmin. Hankkeessa muodostuvan taloushallinnon ammattilaisten verkoston jäsenet voivat sparrata toisiaan ja jakaa kokemuksiaan sekä hankkeen aikana että sen jälkeen. 

Tutkimusmenetelminä ovat yksilöhaastattelut ja mahdolliset ryhmähaastattelut. 

Toteuttajat:  

Tutkimuksen toteuttaa Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus