Esittely

Tutkimushankkeessa tarkastellaan päihdehoidon asiakassegmentointia eli asiakkaiden ryhmittelyä heidän yksilöllisten palvelutarpeidensa ja hoitoon vaikuttavien ominaisuuksiensa perusteella, asiakassegmentoinnin käytettävyyttä sekä näiden toimien vaikuttavuutta.

Tausta

Päihdepalvelujen organisointia ja hoidon onnistumista haastaa asiakkaiden vaihtelevat ja monimuotoiset palvelutarpeet. Yksilölähtöisen segmentoinnin tutkimus, jossa huomioidaan asiakkaan voimavarat suhteessa tarvittavan tuen haasteellisuuteen, on ollut sosiaali- ja terveysalalla toistaiseksi vähäistä. Asiakassegmentointiin liittyvälle vaikuttavuustiedolle on kuitenkin suuri tarve tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää uudistettaessa.

Tavoite ja tehtävät

Tutkimushankkeessa tarkastellaan digitaalisen Suuntima-työkalun sopivuutta päihdehoidon palvelupolkujen suunnitteluun ja toteutumiseen. Tavoitteena on selvittää, tuottaako Suuntima-palvelupolku hyvinvointia ja asiakasarvoa enemmän kuin perinteinen palvelupolku. Kiinnostuksen kohteena on asiakkaiden ja ammattilaisten kokemukset asiakassegmentoinnin käytettävyydestä, segmentoinnin vaikutukset palvelujen laatuun, vaikuttavuuteen ja kustannuksiin sekä digitaalisten työkalujen käyttöönoton edellyttämä muutosjohtaminen.

Tutkimuksessa vertaillaan asiakkuuspolkuja Suuntima-työkalua käyttävässä koeryhmässä sekä ei-käyttävässä kontrolliryhmässä. Tutkimusyksiköinä on kuusi ja vertailuyksiköinä kaksi pirkanmaalaisten kuntien päihdeohjausta tekevää yksikköä. Aineistoa kerätään lomakekyselyillä, puolistrukturoiduilla haastatteluilla ja osallistuvalla havainnoinnilla. Monimetodisella ja -tieteisellä lähestymistavalla on hankkeessa tärkeä rooli.

Vaikuttavuus

Tutkimushanke on merkittävä uusi avaus päihdehoidon vaikuttavuustutkimuksen kentällä. Tutkimuksen tuottamat tiedot voivat parantaa päihdehoidon sujuvuutta, laatua, tehokkuutta ja hoitoon käytettävissä olevien resurssien kohdentamista. Tuloksilla on sovellusmahdollisuuksia myös päihdehoidon päätöksenteossa, sosiaalityön ammattilaisten kouluttamisessa ja muutosjohtamisessa.

Rahoittajat

Tutkimusta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö (yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoitus 605/2020) 2021-2023.