Esittely

Kuva: Av Kjersti Lie - Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44869744

Sähkötehojen hallinta on osa rakennuksen energiatehokkuutta

Tausta

Rakennusten ja niissä tapahtuvan toiminnan energiankäyttö on merkittävä osa koko energian, ja myös sähkön, kulutuksesta. Rakentamisen tai perusparannuksen aikana tehtävillä ratkaisuilla on suuri vaikutus siihen, millainen energian käyttäjä tai jopa tuottaja kohde pystyy olemaan. Hiilineutraalisuuteen pyrkivät tavoitteet aiheuttavat uusiutuvan energian tuotantomuotojen lisääntymistä, energian käytön muuttumista, automaation lisääntymistä sekä sähköenergian merkityksen entisestään korostumista. Rakennusten energian käyttöä ollaan ohjaamassa yhä energiatehokkaampiin ratkaisuihin energiatehokkuusvaatimuksilla, joilla tavoitellaan mahdollisimman puhdasta ja uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian tehokasta käyttöä. Tavoite tulisi olla, että  energiankulutus jää vähäiseksi, mutta myös tehon käyttöä hallitaan. Toisaalta energiajärjestelmässä on näköpiirissä myös ylituotantotilanteita, jolloin energian käyttöä tai varastointia pitäisi lisätä.

Sähkön osalta sen tuotannon päästöihin ja uusiutuvan energian osuuteen vaikuttaa merkittävästi sähkön käyttöaika niin vuodenajan kuin vuorokauden sisällä ja siksi on syytä tarkastella entistä aktiivisemmin myös sähkönkäytön huipputehoa ja käyttöprofiilia sekä sähkötehojen ohjausmahdollisuuksia. Rakentamisvaiheessa tulisi olla hyvä näkemys , miten eri ratkaisut vaikuttavat kiinteistön huipputehon tarpeeseen ja sähkötehon käyttöprofiiliin. Teknologian nopea kehitys, digitalisaation uudet mahdollisuudet ja käyttäjien odotukset tuovat uusia mahdollisuuksia hallita kulutusta ja osaltaan myös jatkossa vaikuttaa entistä enemmän energian käytön aiheuttamiin kustannuksiin.

 

Tavoite ja tehtävät

Hankkeessa on tutkittu pientalokohteissa energian käytön profiileja ja sen muodostumista, tehojen ohjausmahdollisuuksia ja niiden vaikutuksia pilottikohteiden ja muun mittausaineiston pohjalta. Lisäksi on tehty tehomitoituksen periaatteiden selvitys pientalokohteissa. Tutkimusaineiston pohjalta on laadittu teho-opas ja sitä täydentävät tausta-aineistoja tilaajan, suunnittelun ja toteutuksen tarpeisiin. Teho-opaassa on koottuna tehoprofiilien ja -suuruuksien syntymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä myös sähkötehon merkitykseen liittyviä näkökulmia.

Tavoitteena on tuoda esiin näkemyksiä, joilla edistetään energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista, tehdään kokonaisjärjestelmänkin näkökulmasta resurssitehokkaita ratkaisuja, johon voidaan jatkossa liittää erilaisia ohjauspalveluita.

Vaikuttavuus

Hankkeella on tuutu esiin laajasti sähkötehon hallintaan liittyviä näkökulmia.

Rahoittajat

Hanketta ovat rahoittaneet ympäristöministeriö, Sähkötutkimuspooli ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskus.