Esittely

Ote työhön -hankkeen tavoitteena on rakentaa uusi toimintamalli, jossa pitkään työttömänä olleita maahanmuuttajia tuetaan kohti työelämää vertaisryhmätoiminnan avulla. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, jotka ovat olleet pitkään poissa työelämästä esimerkiksi lastenhoitovelvollisuuksien vuoksi.

Tausta

Ote työhön -hanke toimii Helsingissä ja Tampereella vuosina 2017–2020. Ote työhön -hankkeen päätoteuttajana on Työväen sivistysliitto (TSL) ja muita osatoteuttajia ovat Tampereen yliopisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL), Helsingin aikuisopisto (HELAO), Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK) sekä Silta-valmennus. Yhteistyökumppaneita ovat Suomen Pakolaisapu, Naistari, Monika-Naiset liitto ry ja Helsingissä toimivat työnantajakumppanit.

Hankkeen tavoite ja tehtävät

Ote työhön -hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, joiden kotoutumisaika on loppunut ja jotka ovat olleet pitkään poissa työelämästä esimerkiksi lastenhoitovelvollisuuksien vuoksi. Heille järjestetään hankkeessa vertaisryhmätoimintaa, jossa keskustellaan työelämässä tarvittavista taidoista suomen kielellä. Yleisten ja ammatillisten vertaisryhmien lisäksi osallistujilla on mahdollisuus saada itselleen mentori sekä osallistua erilaisilla ammattialoilla järjestettäviin työkokeilujaksoihin. Ohjauksen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien työelämävalmiuksia sekä edistää työhön tai koulutukseen hakeutumista.

Vertaisryhmien toteuttamisesta ja mentoroinnista vastuussa ovat hankkeessa koulutettavat vapaaehtoiset työelämäohjaajat. Työelämäohjaajat ovat suomea äidinkielenään puhuvia tai maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, joilla on kokemusta suomalaisesta työelämästä. Ote työhön -hankkeen koulutuksessa työelämäohjaajat saavat tietoa ja taitoja työelämästä, työnhausta, vertaisuudesta, kulttuurienvälisyydestä ja ryhmien ohjaamisesta. Koulutuksen toteutuksesta vastaavat Työväen sivistysliiton lisäksi Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Helsingin aikuisopisto, Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto sekä Suomen Pakolaisapu.

Vertaisryhmien ja työelämäohjaajakoulutusten lisäksi Ote työhön -hankkeessa luodaan uusi tapa, jolla ammattiliitot ja niiden yhdistykset kehittävät työllistymistä tukevaa toimintaa. Sen lisäksi hanke auttaa työnantajia ja työyhteisöjä parantamaan kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja suomen kielen oppimisen tukemista työpaikoilla. Näin parannetaan työnantajien valmiuksia maahanmuuttajien palkkaamiseen sekä lisätään maahanmuuttajien yhdenvertaista osallistumista työpaikoilla.

Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Tampereen yliopisto toteuttaa Ote työhön -hankkeeseen seuranta- ja arviointitutkimusta. Seuranta- ja arviointitutkimuksen tarkoitus on tukea hankkeen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi tutkimuksen avulla pyritään tuottamaan uutta tietoa tiedeyhteisöön käyttöön. Hankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen tavoitteena on mahdollistaa se, että hankkeesta opitaan hyviä toimintatapoja ja voidaan tehdä päätelmiä maahanmuuttajien kotouttamis- ja ohjaustyötä varten.

Seuranta- ja arviointitutkimus kattaa koko hankkeen, ja hankkeen toimintoja ja menetelmiä kehitetään tutkimusprosessin tuottaman tiedon pohjalta. Hankkeessa tehdään alku- ja loppukartoitus kaikille vertaisryhmien osallistujille sekä hankkeessa mukana oleville työnantajille. Tämän lisäksi tutkijat ovat mukana havainnoimassa työelämäohjaajien koulutuksia ja vertaisryhmiä, osallistuvat hankkeen kokouksiin sekä tekevät haastatteluja.

Vaikuttavuus

Ote työhön -hanke on vielä kesken. Tampereen yliopiston seuranta- ja arviointitutkimuksen tulokset ilmestyvät hankkeen loputtua. Sen lisäksi hankkeeseen toteutetaan pro gradu -tutkielmia.

Rahoittajat

Ote työhön -hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.