Kuuntelua ja vaikuttamisen paikkoja nuorille vakavan ekokriisin suhteen -Nuorten toiveita kasvattajille

Ne kertoo meille, että meillä on ongelma ja että se on jopa vakava!

(Leirikoulupilotti 3, Seurantahaastattelu 9.-luokkalainen tyttö.)

Yläkoululaiset tiedostavat ympäristöongelmien vakavuuden, mutta kokevat voivansa vaikuttaa niihin lähinnä omalla ympäristöystävällisellä käyttäytymisellään (ks. lisää Pienimäki, Marttila & Colliander 2021). Heidän mukaansa kouluopetus tarjoaa tietoa ympäristöongelmista, mutta sen lisäksi he kaipaavat arvostavaa kuuntelua ja mahdollisuuksia keskustella kasvattajien kanssa laajamittaisen ympäristökriisin ratkaisukeinoista.

Luet NYT! Ahdistuksesta ympäristöpoliittiseen toimijuuteen -nuorisotutkimushankkeen blogikirjoitusta. Koneen Säätiön rahoittamassa monivuotisessa hankkeessa (2020–2023) tutkimme nuorten ympäristökansalaisuuden mahdollisuuksia, esteitä ja kanavia.

Toteutimme kahden ensimmäisen hankevuoden aikana kolme ympäristöaiheista leirikoulua, joihin osallistui nuoria eri paikkakunnilta. Tutkimukseen osallistuneet nuoret kokivat järjestämämme leirikoulut arvokkaana paikkana keskustella ajankohtaisista ympäristöongelmista ja niihin vaikuttamisesta. Toukokuussa pääsimme tapaamaan ja haastattelemaan kahden viimeisen leirikoulumme oppilaita viimeisen kerran. Valtaosa heistä sai juuri peruskoulunsa päätökseen.

Kyllähän nyt tässä kun me keskustellaan, nii onhan tällä enemmän vaikutusta kuin millään meidän oppitunnilla ikinä!

Yllä oleva lainaus on ote leirikoulujen jälkeen toteutetuista seurantahaastatteluista, joissa pohdimme leirikouluihimme osallistuneiden nuorten kanssa mm. koulun ja kodin merkitystä ympäristökansalaiseksi kasvamisen tukena.

NYT! -tutkimushankkeessa olemme pyrkineet kuuntelemaan nuorten omia ajatuksia. Seurantahaastatteluissa haastoimme heidät vielä kerran kanssatutkijoina pohtimaan alustavia tuloksiamme. Menetelmä osoittautuikin erinomaiseksi tavaksi ravistella aikuisen maailman vankkoja viitekehyksiämme.

Riippuu kenen kans keskustelee! – Jos se on mukava aikuinen, niin sitte se on mukavaa. Jos se on semmonen, että nuoret on aina väärässä ja aikuiset oikeassa, olet nuori ja kokematon, et sä voi tietää..

(Leirikoulupilotti 3, seurantahaastattelu, 9.-luokkalainen tyttö.)

Nuorisotutkimuksen professori ja NYT!-hankkeen johtaja Päivi Honkatukia ja Reetta Mietola (2022) pohtivat tuoreessa blogikirjoituksessaan sukupolvieron tunnustamista: Jos oletamme tuntevamme nuoret ilman keskustelua ja kohtaamisia heidän kanssaan, syyllistymme sukupolvien väliseen ohipuhumiseen.

Toimintatutkimuksemme leirikoulut ja seurantahaastattelut mahdollistivat monenlaista vuoropuhelua sukupolvien välille. Olemme tutkijoina yhdessä nuorten kanssa rakentaneet kuvaa siitä, millaisia ajatuksia 2020-luvun nuorilla on ympäristöstä ja luonnosta globaalin ilmastonkriisin keskellä.

Olemme iloisia, että saimme moninaisen joukon nuoria mukaan leirikouluihimme. Heidän ajatustensa kuunteleminen kasvatti ymmärrystämme erilaisista taustoista lähtöisin olevien nuorten mahdollisuuksista ja esteistä vaikuttaa ympäristökriisiin. Etenkin heidän kokemusmaailmansa avartuivat meille lukuisten haastattelujen ja epämuodollisten keskusteluhetkien myötä. Nuoret mm. kertoivat rohkeasti perheen -, koulun -, sekä kavereiden vaikutuksesta heidän ympäristötoimijuuteensa. Yhdessä koettu leirikoulu ja keskustelut synnyttivät luottamuksellisen yhteyden, jonka turvin he uskalsivat edustaa aidosti omia näkemyksiään sekä perustella syitä niiden taustalla.

Syvästi kiitollisina onnistuneesta aineistonkeruuvaiheesta, olemme nyt alkaneet purkamaan laajaa aineistoamme. Pian pääsemme kertomaan tuloksia nuorten ajatuksista ja pohdintoja siitä, mihin tulevaisuudessa voisimme panostaa, jotta nuoret löytäisivät lisää kanavia vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa ja ympäristön tilaan ekokriisin keskellä.

Kirjoittaja: tutkija Marjukka Colliander

Lähteet:
Honkatukia, Päivi & Mietola, Reetta. 2022. 20-luvun nuoruus” ja keski-ikäisen hämmennys – mitkä ovat ylisukupolvisen ymmärtämisen mahdollisuudet ja rajat? Blogiteksti. Helsinki: MustRead

Pienimäki, Marttila, Colliander. 2021. Vegenakkeja ja pyöräilyä. -Kyselytutkimus kaupungissa asuvien nuorten ympäristökansalaisuudesta. Nuorisotutkimus 39(2).