Esittely

Kaunis nainen kypärä ja suojalasit päässä

Rohkaistaan ja tuetaan tyttöjä ja naisia hakeutumaan ennakkoluulottomasti tekniikan opintoihin ja vaikutetaan valintoihin koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa. Tekniikka on siisti juttu!

Naistech-hanke on päättynyt

Hanke toteutettiin ajalla 1.9.2019 – 30.8.2022.

Naisvoimaa tekniikkaan

Naisia tarvitaan teknisille aloille. Tekniikka kuuluu yhtälailla naisille kuin miehillekin. Naistech-hankkeen tavoitteena on naisten kiinnostuksen lisääminen tekniikan aloja kohtaan. Mukaan toivotaan myös maahanmuuttajataustaisia naisia. Hankkeessa kannustetaan naisia  hakeutumaan erityisesti kone-, automaatio-, talo- ja sähkötekniikkaan. Myös yrittäjyys on yksi varteenotettava uravalintavaihtoehto.

Suomessa teknologia-aloilla työskentelevistä vain viidennes on naisia. Kuitenkin suomalaisten tyttöjen matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen on PISA- ja TIMMS-tutkimusten perusteella maailman kärkiluokkaa. Ovatko käsitykset teknisten alojen työtehtävistä realistisia ja ajantasaisia? Ehkäpä eivät. Tämän päivän tekniikan alan työtehtävät ovat monipuolisia ja mielenkiintoisia ja palkkataso on usein hyvinkin kilpailukykyinen.

Hankkeen tavoite

Kolmivuotisessa Naistech-hankkeessa rohkaistaan ja tuetaan tyttöjä ja naisia hakeutumaan ennakkoluulottomasti tekniikan opintoihin sekä vaikutetaan valintoihin siirryttäessä koulutuksesta työelämään.

Kohderyhmä

Varsinaisia kohderyhmiä ovat perusopetuksessa opiskelevat 8- ja 9-luokan oppilaat (15 vuotta täyttäneet), lukiolaiset ja toisella asteella opiskelevat nuoret sekä em. oppilaitosmuotojen opinto-ohjaajat ja muut uraohjaustehtävissä toimivat. Lisäksi kohderyhmänä ovat myös työttömät, työelämässä työttömyysuhan alla olevat ja ammattialaa vaihtavat naiset. Erityisesti pidetään huolta, että hanke tavoittaa myös maahanmuuttajataustaisia tyttöjä ja naisia, joita tutkimusten mukaan ohjataan erityisen herkästi sosiaali- ja terveysalalle, vaikka heidän taipumuksensa ja toiveensa suuntautuisivat muille aloille.

Hanke tavoittaa myös opiskeluvalintoja tekevien nuorten vanhemmat.

Vaikuttavuus

Lisätään työllistymismahdollisuuksia aloille, joissa on pulaa työvoimasta ja jotka soveltuvat kaikille sukupuolille. Kannustetaan naisia näkemään elämän eri vaiheisiin sopivia monipuolisia uramahdollisuuksia työntekijöinä ja yrittäjinä.

Hankkeessa pyritään vaikuttamaan kaikkien sukupuolten käsityksiin tekniikan aloista: tekniikan alat sopivat myös naisille, naisten näkökulmaa tarvitaan teknistyvässä maailmassa eikä tekniikan aloilla tarvitse olla matemaattisesti huippulahjakas.

Vahvistamalla realistista kuvaa teollisuuden ja teknisten palvelualojen työpaikkojen olosuhteista erityisesti naisten keskuudessa helpotetaan kasvavaa tekniikan alan työvoimapulaa. Lisäksi tuodaan esiin sähkön, automaation ja talotekniikan merkitys ilmastonmuutoksessa ja elinympäristössä. Naisia rohkaistaan myös yritystoimintaan.

Hankkeessa kootaan 8- ja 9-luokkalaista ja lukiolaisista sekä työttömistä ja alaa vaihtavista naisista kaksi kummiryhmää. Kummiryhmiä tuetaan ja selvitetään uravalintojen syitä ja eri aloille motivoivia tekijöitä. Ryhmille järjestetään työpajoja, ohjausta, tsemppipajoja, koulutustilaisuuksia, webinaareja ja tutustumisia tekniikan alan yrityksiin.

Sosiaalinen media muokkaa tänä päivänä nuorten asenteita. Hankkeessa tavoitteena on myönteisten asenteiden syntyminen, reaalitietouden lisääminen ja verkostoituminen tekniikan alan yritysten ja koulutusorganisaatioiden kesken hyödyntäen myös sosiaalisen median välineitä.

Peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten opinto-ohjaajat ovat tärkeässä roolissa uravalintoihin ja asenteisiin vaikuttamisessa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opinto-ohjaajien tietoisuutta ja taitoa ohjata opiskelijoita niin, että sukupuolten tasa-arvo opinto- ja uravalinnoissa vahvistuu.

Hankkeessa kehitettävä ohjausmalli antaa materiaaleja ja työkaluja opinto-ohjaajien ja myös muiden uraohjaustoimijoiden käyttöön. Mallilla voidaan rohkaista tyttöjä valitsemaan teknisiä aloja ja/tai sinne suuntaavia opintoja. TAMKissa opinto-ohjaajiksi opiskelevat pääsevät tutustumaan malliin jo opintojensa aikana.

Hankkeessa korostetaan myös sähkön, automaation ja talotekniikan merkitystä kestävän kehityksen edistäjänä, ilmastonmuutoksen torjunnassa, päästöttömissä energiaratkaisuissa ja elinympäristössä.

Hankkeen tavoitteiden toteutumista mittaavat indikaattorit lyhyellä aikavälillä ovat: kummiryhmän alku- ja loppukyselyn tulokset, lisääntynyt kiinnostus tekniikan aloihin alkutilanteeseen verrattuna, kummiryhmän erilaisten tapahtumien ja yrityskäyntien vaikuttavuuden mittaaminen. Sekä eMentoritoimintaan osallistuvien opinto-ohjaajien alku- ja loppuhaastattelut.

Tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta kerätään hankkeen aikana tietoa itsearviointina ja opinto-ohjaajilta.

Pitkän aikavälin vaikuttavuus näkyy positiivisena kehityksenä sekä tekniikan alan opintolinjojen hakijatilastoissa ja naisten lisääntyvänä määränä tekniikan alojen työtehtävissä.

Hankkeen tavoitellut tuotokset 

  1. eMentoriverkosto opinto-ohjaajille 
  2. Yhteistyöverkosto tekniikan alan yritysten kanssa 
  3. Ohjausmalli, jolla vaikutetaan naisten uravalintoihin, lisätään tietoutta teknisen alan työelämän tarpeista ja vaatimuksista. Ohjausmalli pitää sisällään toimintatapoja ja uudenlaisia ratkaisuja sekä koulutusaineiston, jolla jatkossa mm. opot voivat vaikuttaa opiskelijoiden uravalintoihin.  
  4. Avoin, laadukas koulutusaineisto opinto-ohjaajille ja oppilaitoksille. Kehittävä koulutusaineisto tulee pitämään sisällään mm. videoita, videoblogeja, uratarinoita ja haastatteluita sekä työpaikkavierailuita ja tehtäväkuvauksia työpaikoilta.  
  5. Tytöille järjestetään kerhotoimintaa, tsemppipajoja, koulutustilaisuuksia ja erilaisia tapahtumia. 
  6. Videoita mm. seuraavista teemoista (teemat tarkentuvat): 

Vanhempien vaikutus lapsen ammatinvalintaan
Tekniikan alan koulutus korkeakouluissa
Uratarina: Tietoinen valintani kohti tekniikkaa
Tehoelektroniikka on siisti juttu
Haaveet todeksi tekniikan avulla
Teknikka työurana
Sukupuolittuneet työmarkkinat
Onko sähkö hyvä vai paha?
Älykäs elinympäristö kaikille 

Rahoittaja

Kansallisena rahoittajana toimii Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama.

ELY-keskuksen logo

Tutustu esitteeseen

Tutustu Naistech-esitteeseen

Naistech-esite