Esittely

LUOVIA -hanke vahvistaa luovien alojen yrittäjien osaamista, muutoskyvykkyyttä, työhyvinvointia ja yhteistyövalmiuksia tarjoamalla koulutusta, neuvontaa, asiantuntijaohjausta ja vertaisoppimista Pirkanmaalla. Samalla edistetään eri sektoreiden verkostoitumista myös oman alan ulkopuolelle.

Hankkeen tausta ja vaikuttavuus

Luovat alat on yksi eniten koronapandemiasta kärsineistä aloista. Työt ovat loppuneet ja toiminta on ollut tappiollista. LUOVIA -hanke vastaa omalta osaltaan koronapandemian ja sen aiheuttaman talouskriisin edellyttämiin elvytystoimiin Pirkanmaalla vuosina 2022-2023. Hanke edistää luovien alojen yksinyrittäjien ja itsensä työllistäjien osaamista ja muutoskyvykkyyttä sekä yhteistyövalmiuksia nopeasti muuttuvan toimintaympäristön hyödyntämiseksi. Hanke osallistuu luovien alojen kasvupotentiaalin tukemiseen kasvattamalla luovien alojen potentiaalia veto- ja pitovoimaisena elinkeinona ja osallistumalla elämystalouden ekosysteemin kehittämiseen.

Luovien alojen muutoskyvykkyyden yksi merkittävä edellytys on digitalisaation entistä laajempi hyödyntäminen. Digitaaliset palvelut lisäävät niin alueellista kuin sosiaalista tasa-arvoa, esteettömyyttä ja saavutettavuutta mahdollistamalla asiakaskunnan osallistumisen striimauksiin ja virtuaalisiin tapahtumiin maantieteellisesti laajemmalta alueelta ja huokeammalla hinnalla. Samalla voidaan tavoittaa myös uusia kohderyhmiä.

Kohderyhmä

Luovilla aloilla tarkoitetaan aloja, joiden liiketoiminta perustuu aineettoman omaisuuden kaupalliselle hyödyntämiselle. Luovia aloja ovat esim. elokuva- ja tv-tuotanto, kuvataide- ja taidegalleriat, liikunta- ja elämyspalvelut, musiikki- ja ohjelmapalvelut, peliala, radio- ja äänituotanto sekä tanssi ja teatteri. (Creative Finland 2019.)

Luoviin aloihin kuuluvat myös audiovisuaalinen kulttuuri, kirjallisuus, muotoilu ja arkkitehtuuri, visuaaliset taiteet, museot ja kulttuuriperintö, sulkematta pois muitakaan muotoja ja erilaisia yhdistelmiä. Tässä hankkeessa toimenpiteet kohdennetaan luovan alan sisällön tuottajiin, jolla tarkoitetaan tekijänoikeus-suojien alla toimivia taiteilijoita, valokuvaajia, muusikoita, säveltäjiä, musiikintuottajia, musiikkikustantajia, käsikirjoittajia, sarjakuvan piirtäjiä ja animaattoreita, kirjailijoita ja kirjakustantajia, muotoilijoita, muodin tuottajia sekä käsityöläisiä. Hankkeen kohderyhmään eivät kuulu esittävien taiteiden edustajat.

Luovalla alalla työskennellään usein määräaikaisissa työsuhteissa, yrittäjinä, itsensä työllistäjinä ja freelancereina. Tosiasiallisesti monen työ ja toimeentulo ovat yhdistelmä eri ansaintamuodoista, ja toimeksiantoja tai työsuhteita voi olla useita samanaikaisesti tai peräkkäin. Ja kyllä, kulttuurialalla työskennellään myös vakituisissa työsuhteissa, esimerkiksi kaupunkien kulttuurihallinnossa ja kirjastoissa. Kulttuurialalla työskennellään niin taiteellisissa, teknisissä kuin hallinnollisissakin tehtävissä. Raja taiteen ja ei-taiteen välillä ei ole selvä, varsinkin kun erilaiset roolit voivat toteutua yhdenkin ihmisen kohdalla vaikkapa teatterinjohtajana.

Tavoite ja tehtävät

LUOVIA –hankkeen tavoitteena on vahvistaa luovan talouden toimintaedellytyksiä ja näin mahdollistaa alan uusien palveluinnovaatioiden tuottamisen aikana, jolloin toimijoiden tulot ja asiakasvirrat ovat äkillisesti tyrehtyneet poikkeusolojen vuoksi. Erityishuomiota kiinnitetään luovien alojen yksinyrittäjien ja itsensä työllistäjien työssäjaksamiseen ja pysymiseen sekä ennenaikaisten eläköitymisten ehkäisyyn. Tavoitteeseen pyritään osatavoitteiden avulla, jotka ovat

1) edistää elämystalouden veto- ja pitovoimaa elinkeinona vahvistamalla luovien alojen yksinyrittäjienja itsensä työllistäjien osaamista, muutoskyvykkyyttä ja yhteistyövalmiuksia tarjoamalla koulutusta, neuvontaa,ohjausta ja vertaisoppimista

2) vahvistaa luovan talouden eri sektoreiden, luovien alojen sekä hyvinvointipalveluidenintegraatiota kehittämällä toimiva yhteistyön malli

3) tarjota keinoja luovien alojen yksinyrittäjien ja itsensä työllistäjientyöhyvinvointiin uudenlaisissa tai epävarmoissa tilanteissa kehittämällä luovan työn erityispiirteet huomioivia jatyöhyvinvointia tukevia palvelukonsepteja elämystalouden uudenlaisiin palvelutuotantomalleihin.

Hanke jakautuu kolmeen osaan sen osatavoitteiden mukaisesti ja jokainen osa rakentuu eri toimenpiteiden varaan.

Hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden avulla

1) syvennetään tietoa luovien alojen yrittäjien elämäntilanteesta

2) kehitetään luovien alojen yrittäjien osaamista ja tietoisuutta yrittäjyydestä

3) selkeytetään hankkeeseen osallistuvien yrittäjientavoitteita, voimavaroja ja toimintatapoja

4) vahvistetaan hankkeeseen osallistuvien yrittäjien itsetuntemusta, mikä mahdollistaa tuloksekkaan itsensä johtamisen

5) syvennetään tietoa luovien alojen yrittäjien tarpeista toimintansakehittämisessä, erityisesti verkostomaisessa toimintaotteessa

6) syvennetään tietoa luovien alojen yrittäjienterveydentilasta; millaisia työhyvinvoinnin parantamisen tarpeita heillä on

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.