Esittely

Kuvituskuva

Tausta

Kuvataiteilijoiden toimeentulo ja heidän työnsä arvostus yhteiskunnassa ovat ongelmia, joita erityisesti Covid-19 -kriisi on pahentanut. Geopoliittiset muutokset, energiakriisi ja koko yhteiskunnan läpäisevä nopeasti kehittyvä digitaalisuus tuovat epävarmuutta taiteilijan toimeentuloon. Kuvataiteen uusien tilojen, kuten digitaalisten esityspaikkojen ja virtuaalitilojen hyödyntäminen, sosiaalisen median osaaminen ja myynti eivät ole itsestään selviä asioita jo opinnoistaan valmistuneille alumneille tai jo pidempään ammattikentällä toimineille. Projektinhallinta ja kestävät tuotannot sekä eettisyys uusia teknologioita hyödyntäen ei ole yhdenvertaista. Kuvataiteen alan ammattilaisilta puuttuu osaamista erityisesti vanhemmalta ikäpolvelta ja niiltä lähiaikoina valmistuneilta, joiden koulutukseen uudet toimintatavat ja kehittyvät digitaaliset sovellukset kuten tekoäly (AI) eivät sisältyneet.

Tavoite

Kolmivuotisen (2024-2026) KUVATA-hankkeen tavoitteena on tuoda valtakunnallisesti kestäviä ratkaisuja edellä mainittuihin ongelmiin ja saada uutta, yhteiskunnan tarpeisiin vastaavaa tietoa ja malleja taiteilijoiden ja taiteen koulutuksen käyttöön. Hankkeen kolme toteuttajaa; TAMK, Lapin yliopisto ja Globe Art Point Ry kehittävät yhdessä työpaketteja, jotka koostuvat webinaareista ja artikkeleista. Näistä muokataan kahden viimeisen vuoden aikana etäopetusmalli ja työkalupakki, joka on saatavilla hankkeen webbisivuilla hankkeen loputtuakin. Kahtena viimeisenä vuotena hankkeen tulokset levitetään hankkeen kotisivulle ja kulttuurialan julkaisuihin, ja mukana levityksessä ovat myös hankeen sidosryhmät KULTA ry, AV-arkki ry, Kuvataiteen valtakunta -verkosto sekä Taiken Luova verkko koordinaatiohanke. Hankkeen kaikki toteuttajat viestivät hankkeen aikana sen tapahtumista yhteistyössä Luova verkko koordinaatio-hankkeen kanssa (https://www.taike.fi/fi/projektit/luova-verkko-koordinaatiohanke).

Tiedon ja koulutuksen avulla tasa-arvoistamme työkenttää ja luomme tekijöille yhdenvertaiset  valmiudet toimia nykyajan kehittyvässä maailmassa. Hankkeessa luodaan muutoksia taiteilijan työn arvonmuodostumisessa ja nivotaan taiteilijuus tiukemmin osaksi yhteiskuntaa. Mahdollisuus hyödyntää taiteilijoiden asiantuntijuutta vahvistuu uusien teknologioiden käytön ja digitaalisen osaamisen kautta. Hankkeen toteutuessa sen kohderyhmät, vastavalmistuneet taiteilijat ja jo työkentällä toimivat taiteilijat saavat mahdollisuudet parempaan toimeentuloon. Hankkeen tuotoksilla saadaan korjattua digitaalisia osaamispuutteita ja Covid-19 -kriisistä aiheutuneita negatiivisia vaikutuksia kuvataiteilijoille. Hankkeen etäopetusmallilla ja työkalupakilla tuetaan myös yrittäjyyttä ja verkottumista sekä tiimityöskentelyä. Suomen- ja englanninkielistä työkalupakkia voi käyttää opetusmateriaalina tai opiskella itsenäisesti. Tulokset välittyvät alumnien lisäksi myös taiteen koulutukseen opettajille ja välillisesti opiskelijoille. Opetuksen ajantasainen sisältö parantaa taiteen tekijöiden työtä ja jatkuvan oppimisen mahdollisuus lisääntyy.

Digitaalisen kompetenssin avulla ammattityökentällä ja taiteen koulutuksessa toimivat, sekä välillisesti opiskelijat, saavat uudistettua tuotantojaan ja yrittäjyysstrategiaansa, kasvatettua oman tekemisen tunnettuutta ja ulottamaan tuotoksensa laajemmille yleisöille ja asiakkaille. Digitaalinen kompetenssi mahdollistaa laadukkaiden visuaalisten suunnitelmien (esimerkiksi näyttelyn arkkitehtuuri), teoskuvien muokkaamisen ja tuotantoprosessin nopean jakamisen sekä levityksen. Tekoälyä hyödyntäen kuvataiteilijat voivat tehdä tuotantosuunnitelmia, ja digitaaliset sovellukset laskevat budjetin luotettavasti. Osaaminen nopeuttaa tuotantoprosessia ja jättää tilaa taideteoksen sisällön suunnittelulle. Kuvataiteilijoiden mahdollisuudet teostensa esittämiseen ja liiketoimintaan lisääntyvät virtuaaligallerioita ja erilaisia some-alustoja hyväksikäyttäen.

Hankkeesta kerätystä tiedosta muodostuu kaikki sukupuolet huomioon ottava, tasa-arvoinen, saavutettava, syrjimätön ja kestävän kehityksen mukainen digitaalisuuteen päivitetty etäopetusmalli, jota voidaan levittää valtakunnallisesti ja joka lisää opiskeluhyvinvointia. Tämä toimintamalli mahdollistaa elinikäisen oppimisen ja innostaa jatkuvaan kehittymiseen. Hankkeen webinaareja ja artikkeleita kuvataiteilijat ja koulutusta tarjoavat organisaatiot voivat myös hyödyntää. Hankkeesta kerätyn tiedon pohjalta valmistetaan suomen- ja englanninkielinen työkalupakki kuvataiteilijoiden ja opetuksen käyttöön. Hankkeen toteutuessa siihen osallistuvat kohderyhmät tuntevat paremmin tekijänoikeus-, eettiset ja kestävät työkäytännöt sekä säädökset.

Kohderyhmä

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on kuvataide-alalta juuri valmistuneet ja pandemiasta johtuvan kulttuurialan kriisissä olevat alan ammattilaiset, joilta puuttuu yrittäjyysosaamista ja jotka tarvitsevat digitaalista osaamista pärjätäkseen tasavertaisesti työmarkkinoilla. Toisena kohderyhmänä on taidealan opetusta tarjoavat korkeakoulut ja koulutusorganisaatiot , jotka vastaavat taide- ja kulttuurialan osaamisen kehittämisestä vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia ja esimerkiksi maahanmuuttajien ja S2-ryhmien tarpeita sukupuoleen katsomatta.

Hankkeen välillinen kohderyhmä ovat opiskelijat, jotka tulevat koulutusorganisaatioiden kautta hankkeen piiriin.

Aikataulu

Hanke toteutetaan vuosina 2024 – 2026. Ensimmäiset webinaarit alkavat syksyllä 2024 (tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin).