Hankkeen toiminta

Hankkeen tavoitteet ja toiminta

Hankkeella on neljä tavoitetta:

1. Hankkeen päätavoite on kehittää suomalaista ammattimaista kuorotoimintaa kohti
kansainvälisiä standardeja.
2. Hankkeessa tutkitaan käytännön menetelmin, miten kuoroyhteisö kehittyy tiiminä.
3. Hankkeen tavoitteena on myös nostaa jo nyt vireänä toimivan kuorokaupungin,
Tampereen, profiilia.
4. Hankkeen lopputuloksena saadut hyödyt ja havainnot kootaan yhteen laadukkaan ja
järjestelmällisen dokumentoinnin ja raportoinnin kautta. Tämä luo myös pohjan
tutkimuksellisille jatkohankkeille.

Hankkeen toimenpiteet ja aikataulu

Hankkeen yksityiskohtainen suunnittelu on valmis alkamaan välittömästi rahoituksen varmistumisen jälkeen. Valmistelevina toimina EPCC valitsee joukostaan 4-8
laulajavalmentajaa, jotka tulevat toimimaan hankkeen ajan Tampereella tapahtuvien
työpajojen vierailijoina. Tampereella valitaan elokuuhun mennessä enintään 30
kisällilaulajaa osallistumaan Kuoroakatemiaan.

Hankkeen käytännön toimet alkavat asyksyllä 2021 virolaisten ja tamperelaisten
tutustumisella Tallinnassa. Enintään 20 hengen ryhmä tamperelaisia tutustuu EPCC:n
harjoitusperiodiin ja tuotantoon sekä konserttiin kolmen päivän ajan. Samalla järjestetään
ensimmäiset kohtaamiset, haastattelut ja asetetaan yhteiset tavoitteet laulajavalmentajien
ja kisällilaulajien välillä.

Kevätlukukausi 2022
Lukukauden aikana järjestetään neljä työpajaa Tampereella, joissa 4
laulajavalmentajaa kouluttaa Kuoroakatemian kisällilaulajia ammattilaiskuorolaulun
taidoissa. Yleisiä teemoja ovat muun muassa omakohtainen harjoittelu, toimiminen
stemman ja koko kuoroyhteisön jäsenenä, eri tyylikausien vaatimat taidot sekä äänenhuolto
ja työhyvinvointi.

Huhtikuu-toukokuu 2022
Huhtikuussa järjestetään kisällilaulajien koelaulu Kuoroakatemian loppukonserttiin.
Koelaulussa Viron Filharmonisen kamarikuoron edustajat valitsevat laulajia liittymään
kuoron riveihin yhden konserttiperiodin ajaksi. Koelaulu on joillekin kisällilaulajille
mahdollisuus päästä mukaan huippuammattilaisten kuoroon, mutta Kuoroakatemian suurin
tavoite on kisällilaulajien kannalta itse perustoiminta.

Hanke huipentuu elokuussa 2022 järjestettävään tapahtumaan Tampere-talossa. Sen
teemana on tiimioppiminen ja taiteellinen kehittyminen. Tapahtumaan kuuluu seminaari ja
kuoroakatemian mestarikurssiworkshop sekä loppuhuipennuksena Viron Filharmonisen
kamarikuoron konsertti, johon Kuoroakatemian kisällilaulajat ovat voineet hakea mukaan
laulajiksi koelaulun kautta.

Elokuu 2022
Loppuraportin julkaiseminen.

Tiimioppinen kuoroyhteisössä

Kuoroakatemiatoiminnan keskeinen oivallus on selvittää, miten kuoroyhteisö parhaiten
kehittyy tiiminä huipputasolle. Tämä toteutetaan suunnittelemalla toiminta tiimioppimisen
näkökulmasta ja dokumentoimalla kehittymisprosessi tarkasti. Työpajojen sisältö
suunnitellaan TAMKin liiketoiminnan lehtorin Timo Nevalaisen sekä kuoronjohdon lehtorin
Markus Yli-Jokipiin toimesta yhdessä Viron filharmonisen kamarikuoron edustajien kanssa.

TAMKin Proakatemia-koulutuksessa on takana jo vuosien osaaminen tiimioppimisen alalla,
mitä hyödynnetään ja sovelletaan kuoroyhteisön toiminnallisessa, sosiaalisessa ja
taiteellisessa kehittymisessä.

Dokumentointiin sisältyvät EPCC:n laulajavalmentajien ja kisällilaulajien haastattelut,
harjoituspäiväkirjat sekä taiteellisten opetustuokioiden havainnointi ja tallennus. Tämä
dokumentointi luo aineistoa tuleville tutkimushankkeille, joissa yhdistyvät tiimioppiminen ja
taiteellinen kehittyminen.

Keskeisiä kysymyksiä ovat:
• Mitä tarkoittaa taidon kehittäminen yhdessä?
• Millä eri tavoilla muun ryhmän palautetta annetaan huipputiimeissä ja miten se
innostaa huipputason saavuttamiseen?
• Miten yksi maailman tunnetuimmista huippuammattilaiskuoroista kehittyy
taiteellisesti ja miten se varmistaa laadun tasaisuuden?
• Miten huippukuoron arvot määritellään ja miten ne näkyvät arkisessa toiminnassa?

Hankkeen tulokset

Hankkeelta odotetaan useita konkreettisia tuloksia.

1. Keskeisin tulos on nostaa ammattimaisen kuorotoiminnan ja työelämäkäytäntöjen
tasoa kohti kansainvälisiä standardeja.
2. Hanke kokoaa dokumentoinnin, haastattelujen ja raportoinnin avulla tietoa
kuorotoiminnan kansainvälisen tason toiminnasta. Tämä aineisto kootaan
loppuraportiksi.
3. Tampereen kuorokaupungin profiilin nostaminen kansainvälisesti.
Kuoroakatemiatoiminta on ainutlaatuista ja se tulee toteutuessaan saamaan
osakseen kansainvälistä huomiota.
4. Kuoroakatemiahankkeen tuottamaa tietoa ja dokumentteja voidaan käyttää
edelleen aineistona jatkotutkimuksille.
5. Kuoroakatemian myötä uudet toimintamallit ovat muotoutuneet ja kirkastuneet,
mikä jättää pitkäkestoisen jäljen Suomen ammattimaiseen kuorokulttuuriin.
6. Hankkeen tuloksena myös yksittäisten freelance-kuorolaulajien kansainväliset
kontaktit, käytännöt ja työelämätaidot kohenevat. Tällä on vaikutusta myös laulajien
työllistymiseen.