Esittely

Tämä tutkimus selvittää, miten köyhyys on eri aikoina muovannut mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan sen täysivaltaisena jäsenenä.

Toteutan pitkän aikavälin tarkastelun tekemällä yhteiskunnalliset läpileikkaukset köyhien kansalaisaseman käännekohdista. Köyhien arkisesta elämästä lähtevä, alhaalta ylöspäin suuntaava tarkastelu nivoutuu näin osaksi yhteiskunnan rakennehistorian murroskohtien analyysia.

Tutkimus piirtää esiin, ketkä olivat köyhiä ja miten heidän asemansa yhteiskunnassa määrittyi ajanjaksona, joka ulottuu 1800-luvun jälkipuoliskon agraariyhteiskunnan nälkävuosista sekä yleisestä pulasta ja niukkuudesta 1900-luvun jälkipuoliskon palkkatyöyhteiskunnan vaurastumiseen ja yltäkylläisyyteen sekä 2000-luvun polarisoituvaan yhteiskuntaan.

Lähtökohta

Suomalaisen sosiaaliturvan erityispiirre on, että 1800-luvulla muotoutunut kunnallinen köyhäinhoidollinen avustaminen on pysynyt viimesijaisen toimeentuloavustuksen perustana 2000-luvulle saakka. Vaivaishoito (1852–1921) oli ensimmäinen maanlaajuisen yhteiskunnallisen keskustelun kohteeksi noussut, kansalaisten paikallisia oikeuksia ja velvollisuuksia määritellyt, yhteiskuntaan kuulumista jäsentänyt instituutio. Sittemmin köyhäinapu (1922–56), huoltoapu (1957–83) ja toimeentulotuki (1984-) on ollut osa monen sukupolven yhteiskuntakokemusta. Moderneista sosiaalietuuksista poiketen avun saamiseen kytkeytyi vuoteen 2017 asti velvollisuus asettua avun tarpeen punnitsevan kunnallisen huolto- eli sosiaalityön kohteeksi.

Lähestyn köyhien kansalaisasemaa lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien sekä paikallisten käytäntöjen ja arkisen toiminnan tuloksena rakentuvana yhteiskuntaan kuulumisen yhteenkietoutumana.

Yhdistän tarkastelussa yhteiskuntahistorian ja kokemuksen historian tutkimusotteet.

Perinteisen viranomaisaineiston ohella hyödynnän muistitietoa sekä uusia digitoituja lähdekokonaisuuksia, kuten Translocalis-tietokanta lehdistön paikalliskirjeistä 1850-1885 sekä Kansalliskirjaston lehtikokoelmat.

Tavoite

Tutkimus tuottaa köyhyydestä käsin avautuvan tulkinnan suomalaisen yhteiskunnan rakentumisesta 1852–2022.

Rahoitus

Suomen Kulttuurirahasto myönsi hankkeeseen vuoden rahoituksen lokakuun haussa 2022. Aloitin työskentelyn elokuussa 2023. Suomen Kulttuurirahaston helmikuussa 2024 myöntämä toisen vuoden rahoitus mahdollistaa päätoimisen työskentelyn jatkamisen  heinäkuuhun 2025 asti.