Esittely

eSmart Machines-hankekokonaisuus muodostuu kehityshankkeesta ja siihen tiiviisti kytkeytyvästä investointihankkeesta. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2021–30.6.2023.

Taustaa: mihin hanketta tarvitaan?

Pirkanmaalla on merkittävän paljon älykkäiden työkoneiden sektorilla toimivia yrityksiä, jotka vastaavat omasta liiketoiminnan kehittämisestään. Pysyäkseen mukana globaalissa kilpailussa on yritysten pystyttävä aktiivisesti tuottamaan myös uusia innovaatioita.

Sektorin digitalisaatio ja sähköistyminen sekä tuotteiden ja tuotannon vähähiilisyys ja energiatehokkuus ovat keskeisiä markkinoilla menestymisen avaintekijöitä. Niiden nopea käyttöönotto ja soveltaminen vahvemmalla alueellisella yritysten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyöllä yhteisissä TKI-ympäristöissä nähdään tehokkaana keinona nopeuttaa vihreää siirtymää alalla.

Pirkanmaalainen alan korkeakoulutus ja -tutkimus on aktiivista ja korkealaatuista. Korkeakoulujen sektorin TKI -toiminnot ja -ympäristöt ovat kuitenkin tällä hetkellä hajallaan, siiloutuneita sekä osittain puutteellisia ja pk-yritysten ulottumattomissa. Tarvitaan nopeita panostuksia sähköisten liikkuvien työkoneiden sektorin TKI-ympäristöihin juuri Pirkanmaalla, jossa on myös menossa laajempi älykkäiden liikkuvien työkoneiden sektorin ekosysteemikehitys osana Sustainable Industry X, SIX -kehitysohjelmaa (linkki ohjautuu six.fi-verkkosivuille).

Toteuttajat ja päätavoite

Päätoteuttaja Tampereen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Tampereen yliopisto ovat molemmat Pirkanmaan keskeisiä liikkuvien työkoneiden sektorin yritysten koulutus- ja TKI-kumppaneita. Niillä on merkittävä rooli, kun muodostetaan sektorin osaamiskeskittymää sekä kehitetään ja vahvistetaan yhteisiä TKI- ja demonstraatioympäristöjä.

Päätavoitteena on muodostaa ja kehittää Pirkanmaalle sähköisten älykkäiden liikkuvien työkoneiden ja hyötyajoneuvojen osaamiskeskittymää kokoava verkottunut TKI- ja demonstraatio-testbed sekä toteuttaa yrityksille kattavat demonstraatiot ja työpajat tässä ympäristössä. Päätavoite palvelee erityisesti pk-sektorin yrityksiä, joille yhdessä kehittyminen on keskiössä.

Osatavoitteet

 • Tavoite 1. Selvitys alueellisista sähköisten liikkuvien työkoneiden ja hyötyajoneuvojen TKI-ympäristöjen nykytilasta ja kehitystarpeista sekä määrittely ja suunnitelma uudesta TAMKin ja TAUn yhteisestä sähköisten älykkäiden liikkuvien työkoneiden ja hyötyajoneuvojen TKI- ja demonstraatiotestbedistä.
 • Tavoite 2. Sähköisten älykkäiden liikkuvien työkoneiden ja hyötyajoneuvojen TKI- ja demonstraatio-testbedin toteuttaminen ja avaaminen Pirkanmaalle selvitykseen ja suunnitelmaan perustuen.
 • Tavoite 3. Kattavat demonstraatiot yrityksille uudessa sähköisten älykkäiden liikkuvien työkoneiden ja hyötyajoneuvojen TKI- ja demonstraatio testbed-ympäristössä.

Kohderyhmät

Järjestämme yrityksille kattavia yhteistoiminnallisia demonstraatioita ja työpajoja, jotka nostavat pirkanmaalaisten yritysten uusiutuvan sähköenergian hyödyntämisen ja osaamisen sähköisissä ratkaisuissa huipputasolle.

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat:

 • Pirkanmaalaiset työkone- ja hyötyajoneuvotoimijat
 • Pirkanmaalaiset uutta teknologiaa tuottavat pk-yritykset
 • Pirkanmaalaiset koulutusorganisaatiot

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat:

 • Koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden opettajat ja tutkijat
 • Alan järjestöjen asiantuntijat

Laitehankinnat ja investoinnit

Hankkeessa tehdään useita laitehankintoja ja investointeja, mm. palvelinlaitteisto, GPU-laskentakortteja, tallennuspalveluita, verkkolaitteita, reunalaskennan sulautettuja teollisuus-PC:itä sekä liikkuvien työkoneiden laboratorion testikentän tiedonsiirtoratkaisuja.

TAMK investoi sähköistämisen sovellus testbed -osakokonaisuuteen, joka sisältää mm. sähköisen liikkuvan työkoneen, sähköisen tehonsiirtojärjestelmän ja älykkään ohjausympäristön. Laitetoimittajan kanssa rakennamme ja toteutamme äly-ympäristön.

Tampereen yliopisto investoi äly-data-connectivity -osakokonaisuuteen, joka koostuu palvelininfrastruktuurista, reunalaskentalaitteista sekä verkkoinfrastuktuurista.

Vaikuttavuus

Työkoneiden teollisuus ja tuotteen ovat voimakkaassa globaalissa murroksessa kohti digitaalisia, älykkäitä ja kestäviä ratkaisuita, joka tulee muuttamaan alalla tarvittavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprofiileja. Nykyisin fossiilisiin polttoaineisiin, mekaanisiin tai hydraulisiin voimansiirtojärjestelmiin perustuvat tehosiirtoratkaisut tulevat muuttumaan sähkökäyttöisiksi, energiavarastoja ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäviksi päästöttömiksi järjestelmiksi.

Alan toimijoita tuetaan tässä muutoksessa toisaalta toteuttamalla testbed -ympäristö tukemaan tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa ja toisaalta tarjoamalla uutta TKI-pääomaa alalle tuleville ja alalla jo työskenteleville.

Hankittavien laitteistojen avulla pirkanmaalaiset pk-yritykset sekä korkeakoulut ja niiden opettajat, tutkijat, opiskelijat ja alalla jo työskentelevät, voivat käyttää, testata ja kehittää älykkäitä päästöttömiä ratkaisuja konkreettisesti. Tämän myötä nostetaan pirkanmaalainen alan osaaminen huipputasolle Suomessa, ja tarjotaan pk-yrityksille kilpailuetua, liiketoiminnan laajentamista sekä mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Laitteistojen avulla edistetään alan yleistä vihreää siirtymää.

Rahoittaja

Rahoittaja on Pirkanmaan liitto EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Mika Ijas

 • lehtori
 • Teollisuusteknologia
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • +358504471189
 • mika.ijas@tuni.fi

Matti Vilkko

 • professori
 • yksikön päällikkö
 • Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
 • Tampereen yliopisto
 • +358408332830
 • matti.vilkko@tuni.fi
Lisätietoja