Kesän konferenssivierailujen kuulumisia

Esittelimme hankkeemme tutkimustuloksia 2019 kesällä International Health –konferenssissa sekä Work2019-konferenssissa.

International Health Conference on terveydentutkimuksen konferenssi, jonka esitykset keskittyvät terveyttä ja hyvinvointia edistävään tutkimustyöhön.

Work-konferenssin kiintopisteitä puolestaan ovat työn ja työelämän tutkimus. Vuoden 2019 konferenssin teemoja olivat työelämän viime vuosien muutokset, kuten työn projektiluontoisuus, väliaikaisuus ja teknologioiden korostuminen. Muita konferenssin kannalta keskeisiä työn muutoksia ovat olleet muun muassa alustatalouden nousu, työn keikkaluontoisuus sekä yrittäjyyshenkiset odotukset, joita kohdistetaan ammatteihin sekä osaavien ammattilaisten ominaisuuksiin. Konferenssin perusideana oli koostaa yhteen tutkimukseen pohjaavia esityksiä, joissa tutkitaan, haastetaan ja analysoidaan näitä muutoksia sekä niiden paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä rajoja, yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia.

Esitykset olivat:

Health Professionals in the Digital Revolution – the use of technology and changing skill requirements

Posteri International Health –konferenssissa Oxfordissa 26-28.6.2019.

Tiina Koiviston esittelemä posteri

Konferenssiesitys Work2019-konferenssissa Helsingissä 14.-16.8.2019

Elina Weisten esitelmä

Posteri ja esitys pohjasivat molemmat samaan aineistoon ja tutkimustuloksiin. Tutkimusmenetelmänä oli laadullinen sisällönanalyysi ja aineisto koostui 13 teemahaastattelusta, jotka kerättiin helmikuussa 2018 yksityisen sektorin terveydenhuolto-organisaatiossa.

Tutkimusta taustoittivat terveyspalveluiden tarpeet jäsentää uudelleen työn keskeisiä osa-alueita sekä työtoimintojen järjestäytymistä tilanteessa, jossa tekniset järjestelmät asettavat erityishaasteita yhteistyölle ja ammattitaidolle. Tutkimuksen alustavissa tuloksista selviää, millaisina työterveyshuollon ammattilaiset kokevat työssä tapahtuvan teknologian käytön hyödyt ja haitat, ja miten he hahmottavat teknologiataidot, joita heiltä vaaditaan muuttuvassa työympäristössä.

Teknologian käytön tuomat uudet ammattitaitovaatimukset muuttavat monin tavoin ammattilaisen ja asiakkaan välistä suhdetta sekä terveydenhuollon asiakaspalveluprosessin hallintaa.

 

Kuva: Chris Abney  / Unsplash