Esittely

Tampereen yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteisessä Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa. Yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden uudet haasteet –tutkimushankkeessa tuotetaan tietoa digitalisaation vaikutuksia terveydenhuollon moniammatilliseen yhteistyöhön, asiantuntijuuden rakentumiseen ja uudenlaisiin vuorovaikutuksen tapoihin. Tutkimme sitä, miten digitalisaatio muuttaa yhteistyön muotoja ja luottamuksen rakentumista työterveyshuollon moniammatillisissa tiimeissä ja miten videovälitteisyys muokkaa terveydenhuollon vuorovaikutusta.

Näiden kysymysten selvittämiseksi keräämme hankkeessa kolmentyyppistä aineistoa: haastattelemme terveydenhuollon ammattilaisia ja asiakkaita, havainnoimme muuttuvia työnteon tapoja ja videoimme videovälitteisiä hoitotilanteita. Aineistot analysoidaan sisällönanalyysia, keskustelunanalyysia ja etnografista tutkimusotetta hyödyntäen.

Hankkeen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää digitaalisten palveluiden kehittämisessä asiakaslähtöisemmiksi ja toimivammiksi. Tieteellisten julkaisujen lisäksi jalkautamme tutkimustuloksia jokapäiväiseen työhön yhdessä tutkimukseen osallistuvien organisaatioiden kanssa. Yhteistyötahoina aineiston keräämisessä ja tulosten hyödyntämisessä toimivat Kangasalan kunta, Lääkärikeskus Aava Oy, Tullinkulman työterveys Oy, Lääkäriliitto sekä Pirkanmaan Omaishoitajat Ry.

Kesto: 2017–2020

Rahoitus: Työsuojelurahasto