Julkaisut ja esitelmät

Julkaisut

Jokipohja, Anna-Kaisa (2024). Kädet, keho, kieli. Yhteisymmärryksen multimodaalinen jäsentyminen ja kielen oppimisen hetket kokkaus- ja viljelytoiminnassa. Väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopiston väitöskirjat 951. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. Kielten tohtoriohjelma. Saatavilla

Jokipohja, Anna-Kaisa (2023). Toisen kielen käyttäjä oppimistaan ohjaamassa. Projektina suomen kielen oppiminen kokkaus- ja kaupunkiviljelytoiminnassa. Puhe ja Kieli 43 (4), s. 195-222. Saatavilla

Eilola, Laura (2023). Aikuisten suomen kielen ja luku- ja kirjoitustaidon opiskelijoiden osallistumisen keinojen kehittyminen luokkahuonevuorovaikutuksessa. Puhe ja Kieli 23 (2), s. 63-88. Saatavilla

Eilola, Laura (2023). Aikuisten luku- ja kirjoitustaitoon tukea tarvitsevien suomenopiskelijoiden vuorovaikutuskompetenssi ja sen kehittyminen luokkahuoneen ja arjen vuorovaikutustilanteissa. Artikkeliväitöskirja. Tampere: Tampereen yliopiston väitöskirjat 762. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. Kielten tohtoriohjelma. Saatavilla

Jokipohja, Anna-Kaisa (2023). Demonstrating and checking understanding – Bodily-visual resources in action formation and ascription. Journal of Pragmatics, 210, 87-108. Saatavilla

Jokipohja, Anna-Kaisa & Lilja, Niina (2022). Depictive hand gestures as candidate understandings. Research on Language and Social Interaction, 55(2), 123-145. Saatavilla

Jokipohja, Anna-Kaisa (2022). Kieltä kokkauksen lomassa. Aloittelevien suomen kielen käyttäjien sanastokysymykset. Teoksessa Niina Lilja, Laura Eilola, Anna-Kaisa Jokipohja & Terhi Tapaninen (toim.), Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa. Suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet, s. 61-94. Tampere: Vastapaino.

Lilja, Niina; Eilola, Laura; Jokipohja, Anna-Kaisa & Tapaninen, Terhi (toim.) (2022). Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa – suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet. Tampere: Vastapaino. Saatavilla

Lilja, Niina; Eilola, Laura; Jokipohja, Anna-Kaisa & Tapaninen, Terhi (2022). Johdanto: Aikuisten maahanmuuttajien arki ja suomen kieli. Teoksessa Niina Lilja, Laura Eilola, Anna-Kaisa Jokipohja & Terhi-Tapaninen (toim.) Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa – suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet, s. 11–27 . Tampere: Vastapaino. Saatavilla

Lilja, Niina; Eilola, Laura; Jokipohja, Anna-Kaisa & Tapaninen, Terhi (2022). Loppukaneetit: suomen kielen oppimisen mahdollisuuksista ja mahdottomuuksista. Teoksessa Niina Lilja, Laura Eilola, Anna-Kaisa Jokipohja & Terhi-Tapaninen (toim.) Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa – suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet, s. 247–258. Tampere: Vastapaino. Saatavilla

Eilola, Laura & Tapaninen, Terhi (2022). Torilla tavataan: pedagogisen kokeilun valmistautumisvaihe. Teoksessa Niina Lilja, Laura Eilola, Anna-Kaisa Jokipohja & Terhi Tapaninen (toim.) Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa – suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet, s. 181–210. Tampere: Vastapaino. Saatavilla

Eilola, Laura & Tapaninen, Terhi (2022). Kahvi mukaan: kielellisten ilmausten ja eleiden yhteispeli pedagogisen torikokeilun jälkipuintivaiheessa. Teoksessa Niina Lilja, Laura Eilola, Anna-Kaisa Jokipohja & Terhi Tapaninen (toim.) Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa – suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet, s. 211–243. Tampere: Vastapaino. Saatavilla

Eilola, Laura (2022). The design of requests by adult L2 users wit emergent literacy. Classroom Discourse. Saatavilla

Eilola, Laura & Lilja, Niina (2021). The smartphone as a personal cognitive artefact supporting participation in interaction. The Modern Language Journal 105 (1). 294–316. doi: https://doi.org/10.1111/modl.12697. Saatavilla

Lilja, N., & Piirainen-Marsh, A. (2022). Recipient Design by Gestures: Depictive Gestures Embody Actions in Cooking Instructions. Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality5(1). https://doi.org/10.7146/si.v5i2.130874

Lilja, N., & Eskildsen, S. W. (2022). The Embodied Work of Repairing-for-Teasing in Everyday L2 Talk. Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality5(1). https://doi.org/10.7146/si.v5i2.130872

Piirainen-Marsh, A., Lilja, N., & Eskildsen, S. W. (2022). Bodily Practices in Action Formation and Ascription in Multilingual Interaction: Introduction to the Special Issue. Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality5(1). https://doi.org/10.7146/si.v5i2.130866

Piirainen-Marsh, A.& Lilja, N. (2022). Learning grammar for social action. Implications for research and language teaching. Modern Language Journal.

Piirainen-Marsh, A., & Lilja, N. (2022). Learning to act in the social world: building interactional competence through everyday language use experiences. In H. Reinders, C. Lai, & P. Sundqvist (Eds.), The Routledge Handbook of Language Learning and Teaching beyond the Classroom (pp. 195 – 213). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003048169-17

Lilja, N. (2022). Miten tutkia arjen vuorovaikutustilanteita? Multimodaalisen keskustelunanalyysin näkökulma. In N. Lilja, L. Eilola, A-K. Jokipohja, & T. Tapaninen (Eds.), Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa: Suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet (pp. 29–58). Vastapaino.

Lilja, N. (2022). Jaetut kokemukset ja tunteet: kielitaitokertomukset omavalmentajien vastaanotoilla. In N. Lilja, L. Eilola, A-K. Jokipohja, & T. Tapaninen (Eds.), Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa: Suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet (pp. 151–179). Vastapaino.

Lilja, N., & Tapaninen, T. (2022). Raksalla suomea oppimassa: ymmärtämisen helppous, muistamisen vaikeus ja legenda kirjoittavasta opiskelijasta. In N. Lilja, L. Eilola, A-K. Jokipohja, & T. Tapaninen (Eds.), Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa: Suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet (pp. 121–148). Vastapaino.

Lilja, N., Laakkonen, R., & Tapaninen, T. (2022). Humoristiset osallistumisen keinot sosiaalisen sirkuksen leikkiyhteisössä. In N. Lilja, L. Eilola, A-K. Jokipohja, & T. Tapaninen (Eds.), Aikuiset maahanmuuttajat arjen vuorovaikutustilanteissa: Suomen kielen oppimisen mahdollisuudet ja mahdottomuudet (pp. 95–120). Vastapaino.

Lilja, N., Laakkonen, R., Sariola, L., & Tapaninen, T. (2021). Vuorovaikutus sosiaalisessa sirkuksessa: Nähtäväksi rakennetut ohjailevat vuorot ja osallistujaroolien joustavuus. In R. Nissi, M. Simonen, & E. Lehtinen (Eds.), Kohtaamisia kentällä: Soveltava keskusteluntutkimus ammatillisissa ympäristöissä (pp. 158 – 190). (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia; No. 1471). https://doi.org/10.21435/skst.1471

Eilola, Laura (2020). Keholliset ja materiaaliset sananselityssekvenssit aikuisten S2-lukutaito-opiskelijoiden luokkahuonevuorovaikutuksessa. Virittäjä 124 (2). 243–277. https://doi.org/10.23982/vir.77994

Lilja, Niina; Laakkonen, Riku; Sariola, Laura & Terhi Tapaninen (2020). Kokemuksen keholliset esitykset: Sosiaalisen sirkuksen vuorovaikutus kielen käyttöä ja oppimista tukemassa. Paulasto, H. & S. Pöyhönen (toim.) 2020. Kieli ja taide – soveltavan kielentutkimuksen ja taiteen risteämiä. Language and the arts – creative inquiry in applied linguistics. AFinLA-e. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia n:o 74. 32–56. https://doi.org/10.30660/afinla.84314

Lilja, Niina & Tapaninen, Terhi (2020). Kielitietoisuuden haasteet ammatillisessa koulutuksessa: esimerkkinä rakennusala. Teoksessa Rapatti Katriina (toim.) Kaikkien koulu(ksi) – kielitietoisuus koulun kehittämisen kulmakivenä. Äidinkielen opettajain liitto 2020, s. 157–174.

Kananen, Laura (2019). Aikuiset suomen kieltä ja lukutaitoa opiskelevat matkalla aktiivisiksi kansalaisiksi. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10(6). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-lokakuu-2019/aikuiset-suomen-kielta-ja-lukutaitoa-opiskelevat-matkalla-aktiivisiksi-kansalaisiksi

Lilja, Niina & Arja Piirainen-Marsh (2019). How hand gestures contribute to action ascription. Research on Language and Social Interaction. https://doi.org/10.1080/08351813.2019.1657275

Lilja, Niina & Arja Piirainen-Marsh (2019). Connecting the Language Classroom and the Wild: Re-enactments of Language Use Experiences. Applied Linguistics 40 (4), 594–623, https://doi.org/10.1093/applin/amx045

Lilja, Niina & Arja Piirainen-Marsh (2019). Making sense of interactional trouble through mobile-supported sharing activities. In Kunitz & Salaberry (eds.) Teaching and Testing L2 Interactional Competence: Bridging theory and practice. Routledge, pp. 260 – 288. https://www.routledge.com/Teaching-and-Testing-L2-Interactional-Competence-Bridging-Theory-and-Practice/Salaberry-Kunitz/p/book/9781138038998

Lilja, Niina & Terhi Tapaninen (2019): Suomen kielen käyttämisen ja oppimisen mahdollisuudet ammatillisen oppilaitoksen rakennusalan vuorovaikutustilanteissa. (Using and learning Finnish as a second language in construction site interaction). Puhe ja kieli, 39 (1), 69-98. https://doi.org/10.23997/pk.74506

Lilja, Niina; Mård-Miettinen, Karita & Tarja Nikula (2019). Luokkahuone kielipoliittisena ja kielikoulutuspoliittisena tilana. In Saarinen; Nuolijärvi; Pöyhönen & Kangasvieri (eds.). Kieli, koulutus, politiikka. Monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja. Tampere: Vastapaino, pp. 175–197. https://vastapaino.fi/sivu/tuote/kieli-koulutus-politiikka/2451023

Lilja, Niina & Arja Piirainen-Marsh (2019). Luokan ulkopuolisiin vuorovaikutustilanteisiin valmistautuminen prosessina. In Kotilainen, Kurhila & Kalliokoski (eds.) Kielenoppiminen luokan ulkopuolella. Helsinki: SKS, pp. 255–282. https://kirjat.finlit.fi/sivu/tuote/kielenoppiminen-luokan-ulkopuolella/2592596

Lilja, Niina; Piirainen-Marsh Arja; Clark, Brendon & Nicholas Torretta (2019). The Rally Course: Learners as co-designers of out-of-classroom language learning tasks. In Eskildsen, Hellermann, Pekarek Doehler & Piirainen-Marsh (eds.) Conversation analytic research on learning-in-action: The complex ecology of L2 interaction in the wild. Springer. https://www.springer.com/gp/book/9783030221645

Piirainen-Marsh, Arja & Niina Lilja (2019). How wild can it get? (Re)configuring questions “in the wild”. In Eskildsen, Hellermann, Pekarek Doehler & Piirainen-Marsh (eds.) Conversation analytic research on learning-in-action: The complex ecology of L2 interaction in the wild. Springer. https://www.springer.com/gp/book/9783030221645

Lilja, Niina (2018). ”Mä opin sitä kadulla kavereitten kanssa” – suomen kielen käyttöön ja oppimiseen liittyviä kategorisointeja maahanmuuttajanuorten haastattelupuheessa. (”I learn on streets with friends” Young adult immigrants categorizing the opportunities for using and learning Finnish as L2). Puhe ja Kieli 38 (4), pp. 203–225.

Lilja, Niina & Tapaninen, Terhi (2018). Kulmarautoja ja ruuvikoneita – millaisia mahdollisuuksia suomen kielen oppimiseen tarjoutuu rakennusalan työtehtävissä?. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(1). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2018/kulmarautoja-ja-ruuvikoneita-millaisia-mahdollisuuksia-suomen-kielen-oppimiseen-tarjoutuu-rakennusalan-tyotehtavissa

Lilja, Niina, Luukka, Emilia & Latomaa, Sirkku (2017). Kielitietoisuus eriarvoistumiskehitystä jarruttamassa. – AFinLAn vuosikirja, s. 11–29. Saatavilla: https://journal.fi/afinlavk/article/view/66742.

Esitelmät

Jokipohja, Anna-Kaisa (2023): Toisen kielen käyttäjä oppimistaan ohjaamassa – projektina suomen kielen oppiminen kokkaus- ja viljelyvuorovaikutuksessa. Esitelmä, AFinLAn Syyssymposium 2023, Tampereen yliopisto, Tampere 11.11.2023.

Eilola, Laura & Lilja, Niina (2023): Gesture-talk packages enhancing language learning beyond language classrooms. Esitelmä, ICCA International Conference on Conversation Analysis, University of Queensland, Brisbane 2.7.2023.

Jokipohja, Anna-Kaisa & Lilja, Niina (2023): Manual knowhow in depictive gestures. Esitelmä, ICCA International Conference on Conversation Analysis, University of Queensland, Brisbane 30.6.2023.

Schümchen, Nathalie & Jokipohja, Anna-Kaisa (2023): Moving Bodies in Time and Space: Two ways of approaching data presentation. Esitelmä, Keskusteluntutkimuksen päivät, Turun yliopisto/Åbo Akademi, 4.2.2023.

Jokipohja, Anna-Kaisa (2023): Kokkauksesta ja viljelystä kielen rakenteiksi suomi toisena kielenä puhujan uudelleenmuotoilut kielen oppimisen strategiana. Esitelmä, Keskusteluntutkimuksen päivät, Turun yliopisto/Åbo Akademi, 4.2.2023.

Jokipohja, Anna-Kaisa (2022): Bodily-visual resources in action ascription – expressing an explicit understanding of previous talk. Esitelmä, DMCA – Digital Meeting for Conversation Analysis, virtuaalikonferenssi, 4.11.2022.

Jokipohja, Anna-Kaisa (2022): Beginning L2-speakers’ bodily-visual practices of demonstrating and checking understanding. Esitelmä, ICOP L2 – Interactional Competences and Practices in a Second Language, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain, 8.9.2022.

Jokipohja, Anna-Kaisa (2022): Building shared understanding: Expressing varying degrees of certainty. Esitelmä, NORDAND 15th Conference on Nordic Languages as a Second Language. Vigdís Institute University of Iceland, Reykjavik, 25.5.2022.

Jokipohja, Anna-Kaisa & Lilja, Niina (2021): Depictive hand gestures as candidate understandings. Esitelmä, Nordisco, 6th Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction (verkkokonferenssi), Uppsala University, 18.11.2021.

Jokipohja, Anna-Kaisa (2021): Depictive hand gestures as candidate understandings of instructions. Esitelmä, AFinLA syyssymposium, Jyväskylän yliopisto, 11.11.2021.

Eilola, Laura (2021). The design of requests by adult L2 users with emergent literacy. Esitelmä, AILA 2021 World Congress, Groningen, Alankomaat, 19.8.2021.

Eilola, Laura (2021). The design of requests by LESLLA students: Complex multimodal gestalts in co-constructed request sequences. Esitelmä, LESLLA 17th Annual (Virtual) Symposium, LESLLA organization, 12.8.2021.

Eilola, Laura (2021). The design of requests by adult L2 users with emerging literacy: Complex multimodal gestalts in co-constructed request sequences. Esitelmä, International Symposium on Bilingualism ISB13 (verkkokonferenssi), Varsovan yliopisto, 10.7.2021.

Jokipohja, Anna-Kaisa (2021): Aloittelevien suomen kielen käyttäjien keholliset korjausaloitteet kokkausvuorovaikutuksessa – kuvailevat käsieleet resurssina ohjeiden tarkentamiselle. Kielitieteen päivät verkossa, järjestäjänä Tampereen yliopisto, 7.5.2021.

Jokipohja, Anna-Kaisa (2020): Mikä on kysymys? – Aloittelevien suomen kielen käyttäjien kysymykset vapaa-ajan kokkauskursseilla. Esitelmä, Keskusteluntutkimuksen päivät, Helsinki 6.2.2020

Lilja, Niina. Syntaksis-keholliset vuoron rakenneyksiköt arkivuorovaikutuksesssa. Keskusteluntutkimuksen päivät. Helsinki, 7.2.2020.

Lilja, Niina. Kehollisen toiminnan ohjaaminen sosiaalisen sirkuksen jongleerausharjoituksissa. Encounters in Arts III, Joensuu, 30.11.2019.

Jokipohja, Anna-Kaisa (2019): Onko herkullinen ruoka? – Aloittelevien suomen kielen käyttäjien kysymykset vapaa-ajan kokkauskursseilla. Esitelmä, AFinLan syyssymposium, Oulu, 15.11.2019

Kananen, Laura & Lilja, Niina (2019). Älypuhelin tukemassa arjen vuorovaikutustilanteisiin osallistumista ja niistä oppimista, Esitelmä, AFinLan syyssymposium, Oulu, 15.11.2019

Kananen, Laura (2019). Multimodal word explanations by beginning second language users. Esitelmä, IIEMCA, 2.7.2019

Lilja, Niina (2019). Embodied completions as hybrid turns in second language interactions, Esitelmä, Thinking, Doing, Learning, 19.6.2019

Kananen, Laura (2019). Change over time in multimodal word explanations by beginning second language users. Esitelmä, Thinking, Doing, Learning, 19.6.2019

Kananen, Laura, Lilja, Niina & Tapaninen, Terhi (2019). Learning how to learn a second language in-the-Wild. Esitelmä, ICOP-L2, Västerås, 31.5.2019

Lilja, Niina & Piirainen-Marsh, Arja (2019). The timing of depictive gestures in second language interactions, Esitelmä, ICOP-L2, Västerås, 31.5.2019

Lilja, Niina, Laakkonen, Riku & Sariola, Laura (2019). Heittoja, koppeja ja moniammatillisia kokeiluja – yhteisötaiteilija asiantuntijana. Valtakunnallinen yhteisötaiteen ammattilaisten päivä, Helsinki, 13.2.2019.

Kananen, Laura (2018). Adult L2 literacy learners in classroom interaction – the usage of embodied and material resources as responses in IRE sequences. Esitelmä, Nordisco, Aarhus, 23.11.2018.

Kananen, Laura (2018). Aikuiset LUKI-koulutuksen suomenoppijat luokkahuoneen vuorovaikutustilanteissa: kehollisuus oppijoiden sananselityksissä. Esitelmä, Kasvatustieteen päivät, Tampere, 15.11.2018.

Lilja Niina & Tapaninen Terhi (2018). Yhteisen ymmärryksen kehollinen rakentuminen sosiaalisen sirkuksen työpajoissa. Esitelmä, Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLAn) syyssymposium, Joensuu, 10.11.2018.

Lilja Niina (2018). Necessary self-deprecations: analysing one’s own interactions for second language learning. Esitelmä, International Conference of Conversation analysis (ICCA), Loughborough, 14.7.2018.

Piirainen-Marsh, Arja & Lilja, Niina (2018). Securing understanding and progressivity of activity: depictive hand gestures in the production of TCUs. Esitelmä, International Conference of Conversation analysis (ICCA), Loughborough, 14.7.2018.

Lilja, Niina, Piirainen-Marsh Arja (2018). Making sense of interactional trouble through mobile-supported sharing activities. Esitelmä, Exploring Language Education (ELE): Global and Local Perspectives. Tukholma, 19.6.2018.

Kananen, Laura (2018). Aikuiset alkavan luku- ja kirjoitustaidon vaiheen suomenopiskelijat matkalla aktiivisiksi kansalaisiksi. Kirjoittamisen tutkimuksen päivät, Tampere, 7.6.2018.

Kananen, Laura (2018). Keholliset ja materiaaliset resurssit LUKI-koulutuksen vuorovaikutustilanteissa. Kielitieteen päivät, Helsinki, 8.5.2018.

Lilja, Niina (2018). Language teaching in the Wild. Esitelmä, Ruotsin soveltavan kielitieteen yhdistyksen (ASLA) konferenssi, Karlstad, 13.4.2018.

Piirainen-Marsh, Arja & Lilja, Niina (2018). Securing understanding and progressivity of activity: depictive hand gestures in the production of TCUs. Esitelmä, Keskusteluntutkimuksen päivät Oulu, 26.1.2018.

Kananen, Laura (2017). Vuorovaikutuskompetenssin kehittyminen luku- ja kirjoitustaitoon apua tarvitsevilla aikuisilla suomen kielen oppijoilla. Esitelmä, AFinLAn syyssymposium, Turku, 10.11.2017.

Lilja, Niina (2017). ”Suomen kieli kävelee mun luo” – suomea toisena kielenä oppivien käsityksiä suomen kielen oppimisen paikoista. Esitelmä, AFinLAn syyssymposium, Turku, 10.11.2017.

Lilja, Niina (2017). Language Learning in the Wild. Kutsuttu esitelmä S2-opetuksen kehittämispäivillä, Helsinki, Opetushallitus, 3.10.2017.

Lilja, Niina (2017). Suomi toisena kielenä arjen vuorovaikutustilanteissa: näkökulmia käytön ja oppimisen tukemiseen. Kutsuttu esitelmä Opetus- ja kulttuuriministeriön seminaarissa koskien kielivarannon monipuolisuutta ja kielitaidon kehittämistarpeita, Opetus- ja kulttuuriministeriö, 24.8.2017.

Lilja, Niina, Piirainen-Marsh, Arja, Brendon, Clark & Torretta, Nicholas (2017). Co-designing for Language Learning in-the-Wild: a Rally Course. Esitelmä, The 18th World Congress In Applied Linguistics (AILA), Rio de Janeiro, 26.07.2017.

Lilja, Niina & Piirainen-Marsh, Arja (2017). Gestures and Understanding in Second Language Interaction. Esitelmä, Intersubjectivity in Action Conference, Helsinki, 12.5.2017.

Lilja, Niina (2017). Collecting, Transcribing and Presenting Data from Interactions ”in the Wild”: Issues of Reliability and Validity. Esitelmä, AAAL – The 2017 Conference of the American Association for Applied Linguistics (AAAL), Portland, 19.03.2017.

Lilja, Niina & Garcia Cruz, Kevin (2017). Experiential Learning in Action: L2 Learners Reflecting on Their Language Use Experiences. Esitelmä, Interactional Competences and Practices in a Second Language (ICOP-L2), Neuchâtel, 20.01.2017.