Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja yrityskumppaneiden muodostaman poikkitieteellisen tutkimuskonsortion tarkoituksena on tuottaa konkreettista arvoa yrityksille kehittämällä sekä liiketoimintaverkostojen ja toimittajasuhteiden johtamista että älykkäitä toimittajatiedon hallinnan ratkaisuja. AI-SIM-hanke tuo merkittävästi uutta tietoa älykkäämmästä toimittajatiedonhallinnasta ja uuden teknologian muuntamisesta käytännön liiketoimintahyödyiksi.

Tausta

Yritysten menestys on yhä enemmän kiinni toimivista toimittajaverkostoista ja toimittajasuhteista. Toimittajien kasvavan määrän myötä myös niihin liittyvä tiedon määrä on kasvaa räjähdysmäisesti, minkä seurauksena monet yritykset etsivät keinoja tehokkaampaan toimittajatiedonhallintaan. Samalla yritysten toiminta muuttuu koko ajan digitaalisempaan suuntaan ja uusia tekoälyratkaisuja tulee jatkuvasti markkinoille. AI-SIM-projektissa tunnistetaan merkittävä liiketoiminnallisen kasvun mahdollisuus tekoälypohjaisiin, toimittajatietoa hyödyntäviin työkaluihin sekä liiketoimintamalleihin nojautuen.

Monet AI:n hyödyntämisen näkökulmat hankinnoissa ja toimittajiin liittyvän tiedon hallinnassa ovat uusia tiedemaailmassa. Aiempi tutkimus ei vielä kata niitä erilaisia tapoja, joilla organisaatiot muuntavat uuden teknologian käytännön liiketoimintahyödyiksi ja kuinka tätä hyötyä voidaan arvioida ja mitata. Uuden älykkäämmän toimittajatiedonhallinnan myötä tarvitaan ymmärrystä siitä, miten uusia ratkaisuita käytetään erilaisissa toimintaympäristöissä ja toimittajasuhteissa. Tähän tarpeeseen käsillä oleva AI-SIM projekti tuo merkittävästi uutta, koeteltua tietoa.

Tavoite

Keskeisenä tavoitteena hankkeessa on tekoälypohjaisten digitaalisten sovellusten ja menetelmien tutkiminen toimittajatiedonhallinnan ja liiketoiminnan uudistamiseksi merkittävällä tavalla ja siten kansainvälisen kasvun mahdollistamiseksi.  Hankkeessa syvennytään erityisesti NLP (Natural Language Processing) -teknologiaan, joka on tunnistettu hankkeessa mukana olevissa yrityksissä erääksi keskeiseksi tavaksi saada toimittajaverkostoihin liittyviä tekstimuodossa olevia hiljaisia signaaleita näkyviksi ja tuottaa arvoa liiketoiminnan prosesseihin.

Tutkimuksen tavoitteet ja hankkeen tarjoamat hyödyt tiivistettynä.

Rahoitus

Projektin rahoittaa Business Finland co-innovation rahoituksella.

Yhteistyökumppanit

AI-SIM-hankkeen toteutus rakentuu Tampereen yliopiston tuotantotalouden yksikön ja Turun yliopiston TurkuNLP-tutkimusryhmän sekä kolmen yrityksen, AGCO Powerin, Sievon ja Integratan, tiiviin yhteistyön ympärille. AGCO Powerin roolina konsortiossa on edustaa asiakasyritystä tekoälyavusteisten ratkaisujen soveltamiseen. Sievo puolestaan edustaa kehittäjäyritystä, joka tarjoaa ja pilotoi ratkaisujaan AI-SIM verkoston yrityksille. Inregrata toimii NLP ratkaisuiden uusien liiketoimintamahdollisuuksien tutkimusalustana ja tarjoaa ymmärrystä NLP:n soveltamisesta sekä yrityksen sisäisiin että yritysten välisiin tietotarpeisiin.

Hankeverkostossa on myös mukana AI-osaamista tarjoavana kumppanina Houston Analytics, työkalujen soveltajana Bronto Skylift sekä ekosysteeminäkökulmaa tarjoavina kumppaneina Tietoevry sekä Fortum. Yritysverkoston kantavana ajatuksena on yritysten välillä tapahtuva yhteiskehittäminen ja pilotointi. Lisäksi tutkimusosapuolet tekevät korkeatasoista kansainvälistä yhteistyötä Freie Universität Berlinin ja Aarhus Universityn kanssa.

Konsortion osapuolet ja heidän roolinsa hankkeessa havainnollisettuna kuvana.