Tietoa hankkeesta

YDIN - yhdessä digimmin -hankkeen keskeinen tavoite on avun käyttäjien ja heidän parissaan toimivien ammattilaisten, erityisesti henkilökohtaisten avustajien digitaalisen osaamisen parantaminen. Digitaalisten taitojen vahvistumisen myötä avun käyttäjien mahdollisuudet opiskella ja työskennellä vahvistuvat. Digitaidot lisäävät myös osallisuutta ja sitä kautta hyvinvointia.

Hankkeen tausta

 

Henkilökohtaisten avustajien rooli avun käyttäjien arjen apuna on merkittävä. Heidän digitaitojensa vahvistuminen tukee yhtäältä avun käyttäjien yhdenvertaista mahdollisuutta digitaalisuuden ja teknologian hyödyntämiseen osallisuuden, työhön pääsemisen ja työssä pärjäämisen tukena, ja toisaalta vahvistaa avustajien omia työelämässä pärjäämisen taitoja.

Hankkeessa toteutetaan kohderyhmille osallistava osaamis- ja koulutustarvekartoitus, jonka avulla saadaan tietoa kohderyhmän digitaalisista taidoista, digitaalisten laitteiden ja sovellusten käytöstä sekä digitaaliseen osaamisen tarpeista. Kartoituksen avulla tunnistetaan keskeiset vammaisalan digitaidot ja tarpeet. Kartoituksen pohjalta laaditaan koulutuskokonaisuus, ja rakennetaan siihen liittyvä avoin digitaalinen oppimisympäristö vammaisten henkilöiden, alanammattilaisten ja esimiesten jatkuvan digitaalisten taitojen oppimisen ja osaamisen kehittymisen tueksi sekä osaamisen kehittämisen työkaluksi.

Hankkeessa järjestetään workshopeja avun käyttäjä-avustaja pareille ja kehitetään digitaalista osaamista parityöskentelyn ja yhteisoppimisen keinoin. Workshopeissa työskentely parantaa avun käyttäjien digitaitoja heidän työmarkkina-aseman vahvistamisen ja yhteiskunnallisen osallisuuden lisäämisen näkökulmasta sekä tuottaa iloa ja edistää hyvinvointia. Lisäksi hankkeessa järjestetään webinaarisarja oppimisympäristön käyttöönottoon ja hyödyntämiseen avun käyttäjien parissa toimiville että heidän esimiehilleen.

Hankkeen avulla avun käyttäjien  ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten digitaaliset taidot ovat parantuneet ja he ovat saaneet käyttöönsä pedagogisesti mielekkään oppimisympäristön.

Hankkeen tavoitteet

TAVOITE 1. Kartoittaa avun käyttäjien ja heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten, erityisestihenkilökohtaisten avustajien olemassa olevia digitaalisia taitoja sekä digitaalisten laitteiden ja sovellusten käyttöä sekä heidän digitaitoihinsa liittyviä koulutustarpeita.

TAVOITE 2. Avoimen virtuaalisen oppimisympäristön yhteiskehittäminen ja toteuttaminen avun käyttäjien , alan ammattilaisten ja esimiesten jatkuvan digitaalisten taitojen oppimisen ja osaamisen kehittymisen tueksi sekä osaamisen kehittämisen työkaluksi. Tavoitteena on myös motivoida ja innostaa kohderyhmää hyödyntämään digitaalisuutta työelämässä ja opinnoissa. Tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnetään tavoitteen 1 tuloksia ja osallistetaan kohderyhmiä oppimisympäristön suunnitteluun ja kannustetaan matalan kynnyksen osallistumiseen.

TAVOITE 3. Digitaalisen ja teknologisen osaamisen kehittäminen. Kehittää ja edistää avun käyttäjien  ja heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten, erityisesti henkilökohtaisten avustajien digitaalista ja teknologista osaamista sekä yhteiskehittää parityöskentelyn (avun käyttäjä- avustaja) ja yhteisoppimisen keinon tapahtuvaa digikoulutusta, ohjausta ja vertaisoppimista.

Hankkeen toimenpiteet

TOIMENPITEET TAVOITTEEN 1 SAAVUTTAMISEKSI:

Kartoittaa avun käyttäjien  ja heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten, erityisesti henkilökohtaisten avustajien olemassa olevia digitaalisia taitoja sekä digitaalisten laitteiden ja sovellusten käyttöä sekä heidän digitaitoihinsa liittyviä koulutustarpeita.

 Toimenpide 1.1 Osaamis- ja koulutustarvekartoitus digitaalisista taidoista

Aikataulu: kevät 2022

Toteutustapa: Selvitetään osaamis- ja koulutustarvekartoituksen avulla avun käyttäjien (noin 50 hlö) ja heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten (noin 50 hlö) digitaalista osaamistaan, käytössä olevia digitaalisia laitteita ja sovelluksia. Samalla selvitetään heidän digitaalisen osaamisen tarpeita ja koulutustoiveita digitaitojen vahvistamiseksi.

Toimenpide 1.2 Keskeisten osaamis- ja koulutustarpeiden tunnistaminen

Aikataulu: kevät 2022

Toteutustapa: Toteutetaan workshopeja, joissa keskitytään toimenpiteessä 1.1 esiin nousseiden digitaalisten osaamis-ja koulutustarpeiden tarkempaan tarkasteluun. Järjestetään kaksi workshopia, joista toinen etäyhteydellä. Kumpaankin workshopiin osallistuu keskimäärin 10 henkilöä. Workshopeissa syvennetään osaamis- ja koulutustarpeiden tunnistamista ja keskitytään mm. kohderyhmien kannalta keskeisimpien digitaalisten taitojen, -sovellusten, -laitteiden ja -palvelujen sekä teknologisten ratkaisujen tunnistamiseen.

Toimenpide 1.3 Workshopit esimiehille henkilöstön digitaalisen ja teknologisen osaamisen kehittämisestä

Aikataulu: loppukevät 2022 ja kevät 2023

Toteutustapa: Toteutetaan workshopeina kahden workshopin sarjoina. Workshop-sarjoja toteutetaan kaksi, tapaamiset toteutetaan hybridinä niin, että niihin on mahdollista osallistua joko lähitapaamisessa Tampereella tai etäyhteyden avulla. Osallistujia kumpaankin workshop-sarjaan noin 10 henkilöä.

TOIMENPITEET TAVOITTEEN 2. SAAVUTTAMISEKSI

Avoimen virtuaalisen oppimisympäristön yhteiskehittäminen ja toteuttaminen avun käyttäjien, alan ammattilaisten ja esimiesten jatkuvan digitaalisten taitojen oppimisen ja osaamisen kehittymisen tueksi sekä osaamisen kehittämisen työkaluksi.

Toimenpide 2.1 Oppimispolkuja itsenäiseen digitaitojen oppimiseen – Oppimisympäristön rakentaminen

Aikataulu: loppukevät ja syksy 2022

Toteutustapa: Rakennetaan työpaketissa 1.1, 1.2 ja 1.3 toteutetun osaamis- ja koulutustarvekartoituksen ja workshop-työskentelyjen pohjalta pedagogisesti mielekäs kaikille avoin oppimisympäristö. Oppimisympäristö rakennetaan ThingLinkiin, jota täydennetään GoogleSites sivustolla.

Toimenpide 2.2 Oppimisympäristön sisällöntuotanto

Aikataulu: loppukevät ja syksy 2022

Toteutustapa: Hankkeen vammaistyönasiantuntijat tiiviissä yhteistyössä avun käyttäjien, vammaisalan toimijoiden ja teknologiayritysten kanssa tuottavat ThingLink oppimisympäristöön monipuolisia mahdollisuuksia hyödyntävää sisältöä. Oppimisympäristön sisältö jaotellaan kolmeen teemaan:

-Digitaitoja vammaisten henkilöiden työmarkkina-aseman vahvistamiseen

-Digitaitoja vahvistamaan vammaisten henkilöiden osallisuutta yhteiskunnan toimintaan

-Digitaalisuuden avulla iloa ja hyvinvointia

Toimenpide 2.3 Oppimisympäristön pilotointi ja palautteenkeruu oppimisympäristön käytettävyydestä ja sisällöstä

Aikataulu: loppusyksy 2022

Toteutustapa: Oppimisympäristön käyttöönottokoulutus, pilotointi ja palautteenkeruun workshop. Palautetta oppimisympäristön käytettävyydestä ja sisällöstä kerätään osaamis- ja koulutustarpeen tunnistamisen workshopeihin (toimenpide 1.2) osallistuneilta henkilöiltä (noin 20 hlöä). Palautteenkeruuta varten järjestetään koulutustilaisuudet, jossa oppimisympäristö esitellään ja osallistujat perehdytetään sen käyttöön.

TOIMENPITEET TAVOITTEEN 3. SAAVUTTAMISEKSI

Digitaalisen ja teknologisen osaamisen kehittäminen. Kehittää ja edistää avun käyttäjien ja heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten, erityisesti henkilökohtaisten avustajien digitaalista ja teknologista osaamista sekä yhteiskehittää parityöskentelyn ja yhteisoppimisen keinon tapahtuvaa digikoulutusta, ohjausta ja vertaisoppimista.

Toimenpide 3.1 Digiosaajaksi yhdessä kokeillen ja oppien – Workshopit vammaishenkilöille ja heidän avustajilleen

Aikataulu: talvi 2022–2023/kevät 2023

Toteutustapa: Digitaalisen osaamiskartoitukseen ja koulutustarvearvioinnin pohjalta rakennetaan ”Digiosaajaksiyhdessä kokeillen ja oppien” -koulutuskokonaisuus, joka koostuu teemoittaisista workshop -sarjoista sekäoppimisympäristön käyttöönotosta.

Toimenpide 3.2 ”Digiosaajaksi yhdessä kokeillen ja oppien” – Webinaarisarja ammattilaisille oppimisympäristönkäyttöönottoon ja hyödyntämiseen

Aikataulu: Kevät ja alkusyksy 2023

Toteutustapa: Suunnitellaan ja toteutetaan webinaarisarja. Järjestetään kaksi kolmen webinaarin (kesto n. 2,5 tuntia) sarjaa, joihin osallistuu yhteensä noin 30 henkilöä. Jalkautetaan maakunnallisesti ja valtakunnallisesti työpaketeissa 2.1 ja 2.2 kehitetty oppimisympäristö vammaisalan toimijoiden itsenäisesti hyödynnettäväksi.