Esittely

Kuvassa on järvi ja sen ympärillä vuoria

VIRMA-hankkeen tavoitteet:

  • Tukea ja auttaa ensisijaisesti matkailu-, tapahtuma-, palvelu- ja elämysalan yrityksiä.
  • Auttaa kohdeyrityksiä luomaan uusia ja innovatiivisia liiketoimintamalleja.
  • Hyödyntää uusimpia digitaalisia sekä virtuaaliteknologian ratkaisuja.

Mielenkiintoisia kysymyksiä, joihin hankkeen aikana pyrimme löytämään vastauksia:

  • Miten rakennetaan virtuaalinen (matkailu)elämys?
  • Miten matkailualan yritys pääsee mukaan tätä elämystä tekemään?
  • Miten tästä saadaan jatkuvaa ja kannattavaa liiketoimintaa?

VIRMA-hankkeen taustaa

Koronaviruspandemia on aiheuttanut ennenkuulumattomia haasteita matkailu-, tapahtuma-, palvelu-, ja elämysalan yrityksille. Ulkomaanmatkailun pysähtyminen ja ihmisten käyttäytymisen muutos sekä koronaviruksen pelon että yleisen heikentyneen taloustilanteen takia näkyy edelleen monen yrityksen arjessa ja liikevaihdossa.

Lisäksi liiketoiminnan monipuolistaminen digitalisaatiota hyödyntämällä auttaa monipuolistamaan myös asiakaskuntaa. Monille kuluttajille liikkuminen massatapahtumiin ja matkustelu on esim. korkean iän tai liikuntarajoitteiden vuoksi haastavaa, ja tämä asiakassektori jää nyt elämyskokemuksista paitsi.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on kehittää virtuaalimatkailusta ja digitaalisuuden tarjoamista mahdollisuuksista uutta ja kestävää liiketoimintaa, joka ei välttämättä vaadi asiakkaiden liikkumista perinteisen matkailun merkityksessä. Hankkeessa keskitytään virtuaalimatkailun kehittämiseen, eli toisin sanoen kehitetään yhdessä yritysten kanssa digitaalisia tuotteita ja sisältöjä (tuotetta tai palvelua) hyödyntämällä innovointia sekä palvelumuotoilua. Lisäksi verkkokauppatoimintaa kehitetään ja integroidaan yritysten nykyiseen liiketoimintaan.

Hankkeessa luodaan uusia, skalaattavia ja innovatiivisia liiketoimintamalleja, joiden avulla yritykset voivat parantaa liiketoimintamahdollisuuksiaan niin kutsutun “uuden normaalin” aikakautena. Hanke edesauttaa vastaamaan toimintaympäristön muutokseen hyödyntämällä uusimpia digitaalisen sekä virtuaaliteknologian ratkaisuja, joiden käyttö ei ole vielä rutiininomaista pk-sektorilla.

Vaikuttavuus

Hankkeessa yhdistetään digitaalisen ja virtuaaliteknologian ratkaisuja ja tuodaan ne pk-sektorin ulottuville tavalla, joka luo uutta ja kestävää liiketoimintaa. Hankkeen uutuusarvo on ideassa
yhdistää edellä mainitut ja tehdä aikaansaada kokonaisratkaisuja, jotka luovat uutta ja kestävää liiketoimintaa tavalla, joka ei nykyisellään ole mahdollista.

Lyhyen aikavälinvaikutuksia on, että autetaan erityisesti koronatilanteessa olevia matkailualan, tapahtuma-alan, palvelualan ja elämystuotannon alan yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamalleja, jotka edistävät liiketoimintaa ja siten työllisyyttä ja tuovat joustoa tilanteisiin, jossa alan tyypillinen liiketoiminta on raskaasti rajoitettua.

Pidemmän aikavälin vaikutuksia on, että digitalisoidaan matkailualan ja muiden edellä mainittujen alojen toimintoja sekä lisätään yritysten osaamista ketterään kehittämiseen. Tämän lisäksi edesautetaan pk-sektorin innovaatiokyvykkyyttä  tilanteessa, jossa tulevaisuus on vaikeasti ennakoitava ja kehitetään elämyspalveluita niillekin asiakkaille, jotka eivät pääse fyysisesti paikan päälle.

Rahoittajat

Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto.