Tietosuojailmoitus

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus
EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulu sr.,  Osoite: Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto

2. Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa

Nimi: Atte Oksanen
Osoite: Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
Puhelinnumero: +358503187279
Sähköpostiosoite: atte.oksanen@tuni.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Nimi: Tampereen yliopiston tietosuojavastaava
Osoite: Tietosuojavastaava, Tampereen yliopisto 33014
Sähköpostiosoite: dpo@tuni.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus. Tutkimuksessa selvitetään vihan, uhkailun ja häirinnän vaikutusta toimittajiin, tutkijoihin ja kunnallisvaltuutettuihin. Hankkeessa toteutetaan kysely media-alan ammattilaisilta, tutkijoilta ja kunnallisvaltuutetuilta. Kyseessä on tieteelliseen tarkoitukseen tehtävä kertaluontoinen kysely.

Kysely toteutetaan LimeSurvey-ohjelmistolla ja vastaajat täyttävät kyselyn internetissä. Aineistonkeruu tapahtuu vuoden 2020 aikana. Vastaajat rekrytoidaan sähköpostitse.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja tutkittavia informoidaan etukäteen tutkimukseen osallistumiseen ja aineiston käsittelyyn liittyvistä seikoista. Kerromme myös vastaajille hankkeen kotisivun mistä he voivat seurata tutkimuksen kulkua, ja että heillä on mahdollisuus kysyä lisätietoa tutkimuksesta tutkijaryhmältä. Vastaaja voi halutessaan keskeyttää tutkimuksen.

5. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako (poista, jos kyseessä ei ole yhteistyöhanke)

Kyselyn toteuttaa Tampereen yliopiston tutkimusryhmä. Kysely on osa Viha ja julkisuus -tutkimuskonsortiota, jonka toisena osapuolena on Helsingin yliopisto ja professori Päivi Korpisaari. Vain Tampereen Yliopiston tutkimusryhmällä on pääsy aineistoon. Helsingin Yliopiston tutkimusryhmä ei osallistu aineiston käsittelyyn.

Kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt (mukaan lukien tietosuoja-asetuksen III luvussa tarkoitetut rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt) toimitetaan tutkimuksen vastuulliselle johtajalle:

Tampereen Yliopisto
Nimi: Atte Oksanen
Osoite: Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
Puhelinnumero: +358503187279
Sähköpostiosoite: atte.oksanen@tuni.fi

6. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

Viha ja julkisuus -tutkimuskonsortion Tampereen ryhmä
Konsortion johtaja: sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen
Tampereen Yliopiston tutkimusryhmä: Atte Oksanen, Magdalena Celuch, Rita Latikka, Reetta Oksa ja Nina Savela

7. Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika

Tutkimuksen nimi: Viha ja julkisuus: päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe yhteis- kunnallisesta ja oikeudellisesta näkökulmasta

☒Kertatutkimus
☐Seurantatutkimus

Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään):
1.3.2020–31.12.2021, jonka jälkeen tunnisteellinen aineisto tuhotaan ja anonymisoitu aineisto arkistoidaan Tietoarkistoon.

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 § (valitse yksi peruste kuhunkin käyttötarkoitukseen):
☐ Tutkittavan suostumus
☐ Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

Säädökset:
☐ Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö
☒ Tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi
☐ Tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi
☐ Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen

Mikä oikeutettu etu on kyseessä:
☐ Muu, mikä:

9. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostiedot)

☒ Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja:
☐  Rotu tai etninen alkuperä
☐  Poliittiset mielipiteet
☐  Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
☐  Ammattiliiton jäsenyys
☐  Geneettiset tiedot
☐  Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten
☐  Terveystiedot
☐  Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen

Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja:
☒ Ei
☐ Kyllä

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t:
☐ Rekisteröidyn suostumus
☐ Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi;
☒ Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö
☐ Käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten

10. Tutkimusrekisterin tietosisältö

Kerättäviä henkilötietoja ovat sukupuoli, syntymävuosi, tieteenala (tutkijoilta) ja puolue (kunnallisvaltuutetuilta). Kyselyssä kysytään taustatietojen lisäksi, vihan ja häirinnän kohtaamisesta ja subjektiivisesta hyvinvoinnista.

11. Henkilötietojen tietolähteet

Media-alan ammattilaisia lähestytään sähköpostitse heidän työnantajaorganisaation yhteyshenkilön välityksellä. Lista yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilökunnan sähköpostiosoitteista hankitaan kunkin korkeakoulun HR-osastojen välityksellä (yhteystiedot olisi mahdollista poimia myös yliopistojen kotisivuilta). Kunnallisvaltuutettujen yhteystiedot poimitaan julkisista lähteistä. Loput henkilötiedoista vastaajat antavat itse kyselylomakkeessa (mm. sukupuoli ja ikäryhmä).

12. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tutkimusryhmän ulkopuolelle tutkimuksen aikana. Anonymisoitu aineisto luovutetaan Tietoarkistoon tutkimuksen päätyttyä.

13. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:
☒ Ei
☐ Kyllä, mihin:

14. Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

15. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietosuojasta pidetään huolta. Vastaajien sähköpostiosoitteita ja vastauksia ei yhdistetä missään vaiheessa tutkimusta. Sähköpostiosoitelistoja (yliopistojen henkilökunta ja kunnallisvaltuutetut) säilytetään vain aineistonkeruun ajan.

Manuaalisen aineiston suojaaminen: ei sisällä manuaalista aineistoa

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:
☒ Käyttäjätunnus
☒ Salasana
☒ Kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA)
☐ Pääsynhallinta verkko-osoitteiden avulla (IP-osoitteet)
☐ Käytön rekisteröinti (lokitietojen kerääminen)
☐ Kulunvalvonta
☐ Muu, mikä:

Suorien tunnistetietojen käsittely:
☒ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa
☐ Aineisto on pseudonymisoitu)
☐ Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle):

Tietojen suojaus tietojen siirroissa:
☒ Tiedonsiirron salaus: Aineisoa käsitellään anonyymisti kaikissa vaiheissa. LimeSurvey-järjestelmässä vastauksia ei yhdistetä tunnisteisiin missään vaiheessa.
☒ Tiedoston salaus: Aineistoa säilytetään käyttäjätunnusten takana LimeSurvey-järjestelmässä, sekä yliopiston verkkolevyllä lukkojen takana. Aineisto on vain hankkeen tutkijoiden käytössä.
☐ Muu, mikä:

16. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

☐ Tutkimusrekisteri hävitetään
☒ Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja
☐ Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa:
Tutkimuksen toteutuksen jälkeen vuonna 2021 tunnisteeton aineisto arkistoidaan opiskelu-, opetus- ja tutkimuskäyttöön luovutettavaksi FSD:n sivuilta.

17. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Joudumme tutkimuksellisista syistä mahdollisesti rajoittamaan seuraavia oikeuksia:

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

 • Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.
 • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
 • Vastustamisoikeus
  • Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Syyt rajoittamiselle: Aineistonkeruun aikana kyselyyn osallistuvalla on oikeus olla osallistumatta tutkimukseen ja pyytää tunnistetietojen, nimen ja sähköpostiosoitteen poistamista LimeSurvey- kyselyjärjestelmästä, jos vastaajaa on lähestytty henkilökohtaisesti (yliopistojen henkilökunta ja kunnallisvaltuutetut). Tällöin sähköpostiosoite ja vastaustiedot tuhotaan. Emme käsittele missään tutkimuksen vaiheessa kyselyvastauksia yhdistettynä vastaajan nimeen tai sähköpostiosoitteeseen, vaan vastaukset tallentuvat järjestelmään ilman tunnistetietoja anonyymisti. Tämän vuoksi yksittäisen vastaajan tietoja ei voida selvittää hänelle myöhemmässä vaiheessa.

 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.