Dataskyddsmeddelande på svenska

1. Personuppgiftsansvarig

Tammerfors högskolestiftelse sr som verkar under namnet Tammerfors universitet
Adress: Kalevantie 4, 33014 Tammerfors universitet

2. Kontaktperson i frågor som gäller undersökningen

Namn: Atte Oksanen
Adress: Kalevantie 4, 33014 Tammerfors universitet
Telefon: +358503187279
E-post: atte.oksanen@tuni.fi

3. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Namn: Dataskyddsombud vid Tammerfors universitet
Adress: Dataskyddsombud, Tammerfors universitet 33014
E-post: dpo@tuni.fi

4. Syfte med behandling av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är vetenskaplig forskning. I undersökningen utreds hur ilska, hot och trakasserier påverkar journalister, forskare och kommunfullmäktigeledamöter. I projektet genomförs en enkät som riktar sig till yrkespersoner i mediebranschen, forskare och kommunfullmäktigeledamöter. Det är fråga om en enkät av engångskaraktär som görs för ett vetenskapligt ändamål.

Enkäten genomförs med programvaran LimeSurvey och respondenterna fyller i enkäten på internet. Materialinsamlingen genomförs under 2020. Respondenterna rekryteras per e-post.

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och deltagarna informeras på förhand om de omständigheter som gäller deltagandet i undersökningen och behandlingen av materialet. Vi berättar också för deltagarna var de kan följa med undersökningens gång och att de har möjlighet att begära mer information om undersökningen av forskargruppen. Respondenten kan avbryta undersökningen om hen så önskar.

5. Parterna i den forskning som genomförs som ett samarbetsprojekt och ansvarsfördelningen (ta bort om det inte är fråga om ett samarbetsprojekt)

Enkäten genomförs av forskningsgruppen vid Tammerfors universitet. Enkäten är en del av forskningskonsortiet Hat och offentlighet, vars andra part är Helsingfors universitet och professor Päivi Korpisaari. Endast forskningsgruppen vid Tammerfors universitet har tillgång till materialet. Forskningsgruppen vid Helsingfors universitet deltar inte i behandlingen av materialet.

Alla begäranden som gäller denna undersökning (inklusive begäran om utövande av den registrerades rättigheter enligt kapitel III i dataskyddsförordningen) ska lämnas till den ansvariga ledaren för undersökningen:

Tammerfors universitet
Namn: Atte Oksanen
Adress: Kalevantie 4, 33014 Tammerfors universitet
Telefon: +358503187279
E-post: atte.oksanen@tuni.fi

6. Ansvarig forskningsledare eller ansvarig grupp

Tammerforsgruppen i forskningskonsortiet Hat och offentlighet
Ledare för konsortiet: professor i socialpsykologi Atte Oksanen
Forskningsgruppen vid Tammerfors universitet: Atte Oksanen, Magdalena Celuch, Rita Latikka, Reetta Oksa och Nina Savela

7. Undersökningens namn, karaktär och varaktighet

Undersökningens namn: Hat och offentlighet: Hatretorik som strävar efter att påverka beslutsfattandet sett ur ett samhälleligt och juridiskt perspektiv

☒ Engångsundersökning
☐ Uppföljningsundersökning

Undersökningens varaktighet (hur länge personuppgifterna behandlas):
1.3.2020–31.12.2021, varefter identifierat material förstörs och anonymiserat material arkiveras i Dataarkivet.

8. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Rättslig grund för behandling av personuppgifter:

EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6 punkt 1 samt dataskyddslagen 4 § (välj en grund för varje användningsändamål): 

☐ Deltagarens samtycke
☐ Lakttagande av den registeransvariges lagstadgade skyldighet

Författningar:

☐ Uppgift av allmänt intresse/utövning av offentlig makt som tillhör den registeransvarige
☒ Vetenskaplig eller historisk forskning eller statistikföring
☐ Arkivering av forskningsmaterial och kulturarvsmaterial
☐ Tillgodoseende av den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen

Vilket berättigade intresse är det fråga om:
☐ Annat, vad:

9. Känsliga personuppgifter (uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter och brottsuppgifter)

☒ Känsliga personuppgifter behandlas inte i undersökningen

I undersökningen behandlas följande känsliga personuppgifter:
☐  Ras eller etniskt ursprung
☐  Politiska åsikter
☐  Religiös eller filosofisk övertygelse
☐  Medlemskap i fackförbund
☐  Genetiska uppgifter
☐  Behandling av biometriska uppgifter för entydig identifiering av en person
☐  Hälsouppgifter
☐  En fysisk persons sexuella beteende eller läggning

I undersökningen behandlas uppgifter om fällande domar i brottmål eller överträdelser:
☒ Nej
☐ Ja

Rättslig grund för behandling av känsliga personuppgifter

EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 9 (särskilda kategorier av personuppgifter) och 10 (uppgifter om domar i brottmål och överträdelser) samt 6 och 7 § i dataskyddslagen:
☐ Den registrerades samtycke
☐ Behandlingen gäller personuppgifter som den registrerade uttryckligen har offentliggjort;
☒ Vetenskaplig eller historisk forskning, statistikföring eller utövning av offentlig makt som är av allmänt intresse
☐ Behandlingen är nödvändig för arkiveringssyften av allmänt intresse

10. Forskningsregistrets datainnehåll

Personuppgifter som samlas in är kön, födelseår, vetenskapsområde (av forskare) och parti (av kommunfullmäktige). Utöver bakgrundsinformation frågas i enkäten om möten med hat och trakasserier samt om det subjektiva välbefinnandet.

11. Personuppgiftskällor

Yrkespersonerna inom mediebranschen kontaktas per e-post via deras arbetsgivarorganisations kontaktperson. Listan över universitetens undervisnings- och forskningspersonals e-postadresser skaffas via respektive högskolas HR-avdelningar (det skulle också vara möjligt att hämta kontaktuppgifterna från universitetens webbsidor). Kommunfullmäktigeledamöternas kontaktuppgifter hämtas från offentliga källor. Resten av personuppgifterna ges av respondenterna själva i frågeformuläret (bl.a. kön och åldersgrupp).

12. Överföring eller utlämnande av personuppgifter utanför forskningsgruppen

Uppgifterna överförs inte utanför forskningsgruppen medan undersökningen pågår. Det anonymiserade materialet överlämnas till Dataarkivet efter avslutad undersökning.

13. Överföring eller utlämnande av personuppgifter utanför EU-/ EES-området

Överförs uppgifter ur registret till ett tredjeland eller en internationell organisation utanför EU eller EES:
☒ Nej
☐ Ja, vart:

14. Automatiserat beslutsfattande

Inga automatiska beslut fattas.

15. Principer för skydd av registret

Dataskyddet tillgodoses. Respondenternas e-postadresser och svar kombineras inte i något skede av undersökningen. E-postadresslistorna (universitetens personal och kommunfullmäktige) förvaras endast under den tid materialet samlas in.

Skydd av manuellt material: innehåller inte manuellt material

Uppgifter som behandlas i datasystem:
☒ Användarnamn
☒ Lösenord
☒ Användarautentisering i två steg (MFA)
☐ Åtkomsthantering med hjälp av webbadresser (IP-adresser)
☐ Pegistrering av användning (insamling av logguppgifter)
☐ Passerkontroll
☐ Annat, vad:

Behandling av direkta identifieringsuppgifter:
☒ Direkta identifieringsuppgifter raderas i analysskedet
☐ Materialet har pseudonymiserats
☐Materialet analyseras med direkta identifieringsuppgifter eftersom (grund för förvaring av direkta identifieringsuppgifter):

Skydd av uppgifter vid överföring av uppgifter:
☒ Kryptering av dataöverföring: Materialet behandlas anonymt i alla skeden. I LimeSurvey-systemet kopplas svaren inte till identifikatorerna i något skede.
☒ Kryptering av fil: Materialet förvaras bakom användarnamn i LimeSurvey-systemet samt på universitetets nätverksenhet bakom lås. Materialet är tillgängligt endast för projektets forskare.
☐ Annat, vad:

16. Behandling av personuppgifter efter avslutad undersökning

☐ Forskningsregistret förstörs
☒ Forskningsregistret arkiveras anonymiserat utan identifikationsuppgifter
☐ Forskningsregistret arkiveras med identifikationsuppgifter

Var arkiveras materialet och för hur lång tid:

Efter att undersökningen genomförts 2021 arkiveras materialet utan identifikatorer för att överlåtas till studier, undervisning och forskning.

17. Den registrerades rättigheter och eventuella begränsningar av dem

Av forskningsskäl måste vi eventuellt begränsa följande rättigheter:

Den registrerade har, om inte något annat följer av dataskyddslagstiftningen:

 • Rätt att kontrollera uppgifter (rätt att få tillgång till personuppgifter)
  • Den registrerade har rätt att veta om hans eller hennes personuppgifter behandlas eller inte och vilka personuppgifter som har registrerats om honom eller henne.
 • Rätt till rättelse
  • Den registrerade har rätt att kräva att felaktiga, inexakta eller bristfälliga personuppgifter som gäller honom eller henne rättas eller kompletteras utan obefogat dröjsmål. Dessutom har personen rätt att kräva att onödiga personuppgifter raderas.
 • Rätt att radera uppgifter
  • Den registrerade har i undantagsfall rätt att helt radera sina personuppgifter ur den personuppgiftsansvariges register (rätt att bli bortglömd).
 • Rätt till begränsning av behandling
  • Den registrerade har i vissa situationer rätt att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas tills hans eller hennes uppgifter har kontrollerats och korrigerats eller kompletterats på behörigt sätt.
 • Rätt att göra invändningar
  • En person har i vissa situationer rätt att på basis av sin personliga, särskilda situation när som helst motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter.
 • Rätt att flytta uppgifterna mellan system
  • Den registrerade har i vissa situationer rätt att få de personuppgifter om honom eller henne som han eller hon har lämnat till den registeransvarige i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbar form och rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Orsaker till begränsningen: Under materialinsamlingen har den som deltar i enkäten rätt att avstå från att delta i undersökningen och begära att identifikationsuppgifterna, namnet och e-postadressen raderas från frågesystemet LimeSurvey, om den svarande har kontaktats personligen (universitetens personal och kommunfullmäktige). Då förstörs e-postadressen och svarsuppgifterna. Vi behandlar inte i något skede av undersökningen enkätsvaren i kombination med svarandens namn eller e-postadress, utan svaren sparas i systemet anonymt utan identifikationsuppgifter. Därför kan en enskild svarandes uppgifter inte utredas i ett senare skede.

 • Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
  • Den registrerade har rätt att lämna in klagomål särskilt till den tillsynsmyndighet där hans eller hennes stadigvarande bostad eller arbetsplats är belägen, om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifter strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679. Den registrerade har dessutom rätt att använda administrativa rättsmedel och andra rättsskyddsmedel.

Kontaktinformation:

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6. vån, 00520 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Växel: 029 56 66700
Fax: 029 56 66735
E-post: tietosuoja@om.fi

I begäran om utövande av den registrerades rättigheter iakttas den personuppgiftsansvariges process för begäran om uppgifter.