Tietosuojailmoitus

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus
EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679), art. 12, 13, 14

1. Tutkimuksen nimi, luonne ja kesto

Tutkimuksen nimi: Urbaanit utopiat ja dystopiat: tekoäly taiteessa ja yhteiskunnassa (UrbanAI)
☐Kertatutkimus
☒Seurantatutkimus
Tutkimuksen kestoaika: 1.1.2021–31.12.2025
Henkilötietojen käsittelyaika: 11.5.2021–31.12.2025, jonka jälkeen tunnisteellinen aineisto tuhotaan ja anonymisoitu aineisto arkistoidaan Tietoarkistoon.

2. Rekisterinpitäjä

☒ Tutkimus tehdään työsuhteessa Tampereen yliopistona toimivaan Tampereen korkeakoulusäätiöön.
Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
Y-tunnus 2844561-8

3. Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Atte Oksanen
Osoite: Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
Puhelinnumero: +358503187279
Sähköpostiosoite: atte.oksanen@tuni.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Nimi: Tampereen yliopiston tietosuojavastaava
Osoite: Tietosuojavastaava, Tampereen yliopisto, 33014 Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoite: dpo@tuni.fi

5. Tutkimuksen vastuullinen johtaja

Nimi: Atte Oksanen
Osoite: Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
Puhelinnumero: +358503187279
Sähköpostiosoite: atte.oksanen@tuni.fi

6. Tutkimuksen suorittajat

Sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen, Tampereen yliopisto

Tutkimusryhmä: Rita Latikka ja Jenna Bergdahl

7. Tutkimusrekisterin tietosisältö

Kerättäviä henkilötietoja ovat ikä, sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, tutkintotaso ja ammattiryhmä. Kyselyssä kysytään taustatietojen lisäksi tekoälyyn kohdistuvista asenteista, toiveista ja huolista, paikallisyhteisöön kuulumisesta, sosiaalisista suhteista ja hyvinvoinnista.

8.Henkilötietojen tietolähteet

Tutkimuksen kohdejoukkona ovat 18–80-vuotiaat suomalaiset aikuiset. Vastaajat kerätään Norstat Finland Oy:n ylläpitämästä vastaajapaneelista. Norstat käsittelee kyselyn keräämiseen tarvittavia suoria henkilötietoja ja toteuttaa kyselyn. Norstatin kanssa on tehty henkilötietojen käsittelystä sopimus. Tutkimusryhmä ei käsittele suoria henkilötietoja. Vastaajia lähestytään sähköpostitse. Osan henkilötiedoista vastaajat antavat itse kyselylomakkeessa (mm. sukupuoli ja syntymävuosi).

9. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tieteellinen tutkimus. Tutkimushanke tutkii suomalaisten mielikuvia tekoälystä. Tutkimuksessa hyödynnetään seuraavia henkilötietoja tutkimustarkoitukseen: ikä, sukupuoli, siviilisääty, koulutus ja ammattiryhmä.

10. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6 kohta 1 sekä tietosuojalaki 4 §:

☐ Tutkittavan suostumus
☐ Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
☒ Yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö
☒   tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi
☐   tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi
☐ Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen
☐ Muu, mikä

11. Arkaluonteiset henkilötiedot (erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvat tiedot ja rikostiedot)

☒ Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja
☐ Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja:
☐  Rotu tai etninen alkuperä
☐  Poliittiset mielipiteet
☐  Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
☐  Ammattiliiton jäsenyys
☐  Geneettiset tiedot
☐  Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten
☐  Terveystiedot
☐  Luonnollisen henkilön seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen

Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja:

☒ Ei
☐ Kyllä

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artiklat 9 (erityiset henkilötietoryhmät) ja 10 (rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvät tiedot) sekä tietosuojalaki 6 ja 7 §:t

☐ Rekisteröidyn suostumus
☐ Käsittely koskee henkilötietoja, jotka rekisteröity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi;
☒ Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö
☐ Käsittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten

12. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

☐ Henkilötietoja siirretään tai luovutetaan säännönmukaisesti tutkimusryhmän ulkopuolelle.

Mitä tietoja luovutetaan, mihin niitä luovutetaan ja mihin luovuttaminen perustuu:

Tutkimusaineistoa käyttää pääasiallisesti tutkimusryhmä. Muiden käyttäjien (esimerkiksi aineistoja käyttävien opiskelijoiden) kanssa tehdään erikseen sopimus aineiston käytöstä. Sopimuksessa sovitaan aineiston käytön rajoista ja salassapitoa velvoittavista seikoista. Opiskelijoille luovutettava aineisto on tutkimusryhmän anonymisoima eikä siitä voida tunnistaa tutkimukseen osallistuvia tahoja edes eri tietoja yhdistämällä. Myös tutkimusryhmän jäsenet tekevät keskenään aineistonkäyttösopimuksen.

13. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:

☒ Ei
☐ Kyllä

14. Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

15. Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisen aineiston suojaaminen (esim. tietojärjestelmät ja laitteet):

☒ käyttäjätunnus
☒ salasana
☒ kaksivaiheinen käyttäjän tunnistus (MFA)
☐ pääsynhallinta verkko-osoitteiden avulla (IP-osoitteet)
☐ käytön rekisteröinti (lokitietojen kerääminen)
☐ kulunvalvonta
☐ muu, mikä:

Suorien tunnistetietojen käsittely:

☐ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa
☐ Aineisto on pseudonymisoitu
☐ Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle): Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

Tietojen suojaus tietojen siirroissa:

☒ tiedonsiirron salaus: Tiedonsiirrossa käytetään salattua sähköpostia ja tiedostot on suojattu salasanoilla. Tiedonsiirron turvallisuuden takaa myös se, että tutkimusryhmän Norstatilta käyttöönsä saamasta aineistosta ei voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia edes tietoja yhdistelemällä. Kyselyaineisto siirretään
☒ tiedoston salaus: Aineistoa säilytetään käyttäjätunnusten takana Tampereen yliopiston verkkolevyllä.
☐ muu, mikä: Kirjoita tekstiä napsauttamalla tai napauttamalla tätä.

16. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

☐ Tutkimusrekisteri hävitetään
☒ Tutkimusrekisteri arkistoidaan anonymisoituna ilman tunnistetietoja
☐ Tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Tutkimuksen toteutuksen jälkeen tunnisteeton aineisto arkistoidaan opiskelu-, opetus- ja tutkimuskäyttöön luovutettavaksi Tietoarkistoon (FSD).

17. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

 • Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.
 • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
 • Vastustamisoikeus
  • Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Syyt rajoittamiselle: Yksittäisen vastaajan vastausten selvittäminen jälkikäteen on mahdotonta. Tutkimusryhmä ei käsittele missään tutkimuksen vaiheessa kyselyvastauksia yhdistettynä vastaajan nimeen tai sähköpostiosoitteeseen, joten yksittäisen vastaajan tietoja ei voida selvittää hänelle myöhemmässä vaiheessa. Aineistonkeruun aikana kyselyyn osallistuvalla on oikeus olla osallistumatta tutkimukseen ja tuhota vastauksensa. Hänellä on myös oikeus erota Norstatin ylläpitämästä vastaajapaneelista, jolloin häneen ei enää oteta yhteyttä.

 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

 

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.