Opettajan ja ohjaajan uraohjausosaaminen

henkilöt katsovat yhdessä kirjaa

Tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen ja erityisen tuen tarpeet ovat ajankohtainen haaste. Tulevaisuus tarvitsee tekijöitä ja tarve työllistyä heti koulutuksen jälkeen on ensisijaisen tärkeä. Tarvitsemme työelämään moninaista työvoimaa ja kaikilla tulee olla mahdollisuus työhön ja hyvään elämään. Tämä vaatii opettajilta ja ohjaajilta vahvaa uraohjaustaitojen ohjaamista.

Koulutus – ja uravalinnan ohjauksella tuetaan opiskelijaa tunnistamaan omia arvojaan, kiinnostuksen kohteita, vahvuuksia, kehittämistarpeitaan ja muita tekijöitä, jotka auttavat häntä hahmottamaan omaa koulutustaan ja tekemään tulevaa työelämää varten valintoja. Onnistuneessa uraohjauksessa oleellista on miten tukea opiskelijan toimivia yhteistyösuhteita ja hyödyntää omia vahvuuksiaan työnhaussa ja työelämässä. Opiskelijan uraohjauksessa myös opettajan ja ohjaajan erilaiset yhteistyöverkostot antavat monipuolisia mahdollisuuksia tukea opiskelijan yksilöllistä opintopolkuja ja elämänkulkua.

Ammatillisessa ja ammattikorkeakoulutuksessa opettajan työhön kuuluu opiskelijan uraohjaaminen, työssäoppimisen ja harjoittelun kehittäminen sekä erilaisten työelämälähtöisten toteutustapojen käyttäminen. Lignell ja Raudasoja (2020) tutkivat ammatillisten opettajien osaamista opiskelijan ohjaamisessa silloin kun kyseessä on erityisen tuen tarve ja mitä osaamista opettajat ja ohjaajat tähän tarvitsevat?  Tässä tutkimuksessa koulutuksen ja työelämän vuorovaikutuksen merkitystä ammatillisen osaamisen syntymiselle tuotiin vahvasti esille. Yhteistyö vaatii opettajilta ylläpitää aktiivisia kontakteja työelämän suuntaan sekä tiedottaa ja tukea työelämää myös moninaisten oppijoiden ohjaamisesta.  Keskeistä on kehittää yhteistyössä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja harjoittelua sekä opiskelijoiden yksilöllistä ohjausta. Opiskelijan opintojen eteneminen, sujuva valmistuminen sekä lopputuloksena työllistyminen ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä.

 

Tutkimuksessa (Lignell &Raudasoja 2020) ammatillisten opettajien pehmeiden taitojen osaaminen (Soft Skills) nousee ensisijaisen tärkeäksi.  Näitä ovat mm. ihmisyyden kunnioitus, eettiset näkökulmat ja vuorovaikutusosaaminen. Pehmeiden taitojen lisäksi korostuu pedagoginen osaaminen, johon sisältyvät erityiseen tukeen, pedagogiseen tukeen ja erityispedagogiikkaan liittyvän osaamisen ammatillisen koulutuksen erilaisissa toimintaympäristöissä. Erityistä tukea toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä kokonaiskuntoutuksellisella otteella, joka nosti esiin ammatillisten opettajien verkosto-osaamisen tärkeyden.

Opettajien uraohjausosaaminen rakentuu joustavalle moniosaamiselle. Uraohjaksessa tulee osata ohjata, tuntea ohjaukseen liittyviä teorioita sekä hallita moninaisesti työ- ja opiskelumahdollisuuksien tarjontaa. Risku, Laitinen-Väänänen, Ojala, Tiihonen & Torvinen (2020) näkevät opettajan uraohjausosaamisen kehittämisen osana opettajan ammatillista kasvua, koko työuran pituisena oppimisprosessina, jolla vastataan muuttuvan työelämän ja maailman haasteisiin.

 

Nopeasti muuttuvat yhteiskunnan tilanteet asettavat uusia haasteita ammatilliselle koulutukselle ja opettajan osaamiselle. Opiskelun mahdollistaminen kaikille yksilöllisten edellytysten ja kykyjen mukaan ovat keinoja edistää koulutuksellista ja sosiaalista yhdenvertaisuutta sekä yhteiskunnallista tasa-arvoa. (Mäkihonko, Hakkarainen, Holopainen 2017, 67.) Tämä edellyttää kaikilta opettajilta entistä vahvemmin erityispedagogisten perustaitojen osaamista ja ymmärtämistä. Ammatillisen koulutuksen vahva menetystekijä on opettajien osaaminen ja ammattitaito. Ammatillisessa koulutuksessa oppilaitosten ja korkeakoulujen on oltava entistä herkempi opiskelijoiden moninaisuudelle. (Lignell & Raudasoja, 2020.)

 

Kirjoittaja Lehtori Irmeli Lignell, Hämeen ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Lähteet

Lignell, Irmeli. & Raudasoja, Anu. 2020. Ammatillinen opettaja erityisen tuen ja ohjauksen toteuttajana. Julkaisematon artikkeli. OO -hanke ( Oppijan oikeus, Opettajan taito) julkaisu.

Mäkihonko, M., Hakkarainen, A., & Holopainen, L. (2017). Oppimisvaikeuksisen opiskelijan yksilöllinen ohjaaminen ja tukeminen opintojen aikana. Teoksessa: S. Puukari, K. Lappalainen, & M. Kuorelahti (toim.), Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena (s. 67-83). Jyväskylä: PS-kustannus.

Risku, Pekka, Laitinen-Väänänen, Sirpa, Ojala, Anna-Liisa, Tiihonen, Anna-Liisa & Torvinen, Hannele. (toim.) 2020. Tulevaisuuden opettajuus. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylä: Punamusta Oy.