TransParent-projektin tuloksia julkaistu!

TransParent-projektin ensimmäisen osatutkimuksen tuloksia on julkaistu Developmental Psychobiology -lehdessä marraskuussa 2022! Tutkimuksen aineisto on kerätty 2018 – 2019, jolloin tutkimukseen osallistui sekä pienten vauvojen äitejä, että lapsettomia naisia.

Aiemman tutkimustiedon perusteella tiedetään, että vanhemmuuteen liitetyt hormonit ovat yhteydessä myös vanhemman sensitiivisyyteen, eli taitoon havaita ja tulkita vauvan vihjeitä sekä toimia niiden perusteella. Epäselvää on kuitenkin ollut miten vanhemman hoivakäyttäytymisen ja hormonien yhteys muotoutuu. Toisin sanoen eroavatko lapsettomat ihmiset vanhemmista tässä suhteessa?

Tutkimuksessamme osallistujia pyydettiin olemaan vuorovaikutuksessa vauvasimulaattorin kanssa noin viiden minuutin ajan ja hoitamaan simulaattoria kuin oikeaa vauvaa. Simulaattori muistutti oikeaa vauvaa sekä ulkonäöltään, että ääntelyltään. Tutkittavilta pyydettiin lisäksi kaksi sylkinäytettä: ensimmäinen ennen vuorovaikutustilannetta ja toinen tilanteen jälkeen. Tällä tavoin voidaan tutkia tapahtuuko syljen hormonitasoissa muutosta vuorovaikutuksen aikana.

Havaitsimme, että tutkittavien kortisolitasot laskivat vuorovaikutustilanteen aikana sekä äideillä että lapsettomilla naisilla. Kiinnostavaa on, että vain äitien kortisolitasot olivat käänteisesti yhteydessä vuorovaikutuksen laatuun simulaattorin hoivaamisen aikana: Matalat kortisolitasot olivat nimittäin äideillä yhteydessä enempään hellän ja rauhoittelevan kosketuksen käyttöön simulaattoria kohtaan.

Tämän lisäksi matalat testosteronitasot olivat molemmissa ryhmissä myös yhteydessä suurempaan hellän kosketuksen määrään. Lisäksi ne tutkittavat, joilla testosteronitasot laskivat tutkimuksen aikana, puhuivat enemmän simulaattorille suunnattua ”vauvapuhetta”.

Lapsettomien naisten osalta hoivakäyttäytymiseen saattaa vaikuttaa heidän omat asenteensa vauvoja kohtaan sekä toiveet omien lasten saamisesta. Tutkimuksessamme havaitsimme, että lapsettomien naisten lisääntymismotivaatio eli niin sanottu ”vauvakuume” oli yhteydessä vauvapuheen määrään simulaattorin hoivaamisen aikana sekä matalampiin testosteronitasoihin. Vauvakuumetta on tutkittu vielä hyvin vähän, mutta tämän tutkimuksen perusteella aihe on tärkeä.

Alkuperäinen artikkeli on luettavissa täällä.

TransParent-tutkimus jatkaa vanhemmuuteen liittyvän sosiaalisen kognition tutkimusta vielä tänä talvena, kun laboratoriossamme vierailee vauvaa odottavia ja pienten vauvojen isiä ja äitejä!

Tutkimuksiin voi vielä ilmoittautua:
Isien ilmoittautumislomakkeeseen
Äitien ilmoittautumislomakkeeseen

Hanneli Sinisalo

Hanneli Sinisalo

Lisätietoja