Esittely

Malliperustainen tuotemäärittely (MBD, Model-Based Definition) tarkoittaa tuotetietojen täydellistä määrittelemistä 3D-mallin avulla, ilman perinteisiä piirustuksia. MBD:n avulla on mahdollista saavuttaa paperiton tuotanto, missä piirustukset muutetaan digitaalisiksi sisältäen kaiken tuotteen valmistamisessa liittyvän informaation. Tieto luodaan kerran ja sitä käytetään monessa eri yhteydessä mahdollisimman automatisoidusti ilman manuaalista tiedon siirtoa järjestelmästä toiseen. Mitä paremmalla tasolla yritys on tuotetiedon hallinnassa, sitä varmemmin koko MBD-dataa hyödyntävällä ekosysteemillä on oikea ja ajantasainen versio tuotetiedosta käytettävissään. Tällöin resursseja voidaan tehokkaasti hyödyntää jokaisessa elinkaaren vaiheessa.

Globaalissa teollisuudessa MBD:stä on tullut standardikäytäntö, ja se yleistyy maailmalla. Tällä hetkellä menetelmää soveltavat etenkin auto- ja lentokoneteollisuus. MBD yleistyy myös muun teollisuuden piirissä, ja erityisesti Pirkanmaalla, jossa on paljon konepajateollisuutta, MBD-osaamista tulisi lisätä, jotta yritysten kilpailukyky säilyisi myös tulevaisuudessa valmistuksen ekosysteemeissä.

Pirkanmaalla kiinnostus ja tarve malliperustaisen tuotemäärittelyn hyödyntämiseen ja käyttöönottoon on todennettu muun muassa METSTA:ssa, jonka komiteassa TAMK on. Yhteiskäyttöön tarkoitettua kokeilu- ja innovaatioinfraa ei alueella vielä ole, mutta TAMKissa on olemassa FieldLab-ympäristöstä löytyvä tutkimus-, testaus- ja koulutusympäristö, jota voitaisiin hyödyntää hankkeessa luotavan osaajaverkoston ja yhteisen infran osana.

Tässä hankkeessa toteutetaan malliperustaisen tuotemäärittelyyn liittyvän osaamisen ja kyvykkyyden lisäämiseksi seuraavia asioita:

– Selvitykset ja kartoitukset: Selvitetään olemassa olevat teknologiat ja tarjonta sekä olemassa oleva ja tarvittava
osaaminen
– Koulutusympäristön ja koulutuskonseptin kehittäminen
– Koulutukset sekä verkossa että hands-on-koulutuksina koulutusympäristössä

Hankkeen tuloksena osallistujien, eli työssä käyvien valmistavan teollisuuden henkilöiden, osaaminen lisääntyy
malliperustaiseen tuotemäärittelyyn liittyen. Tämän vaikutuksesta yritysten kilpailukyky lisääntyy, ja se säilyy myös tulevaisuudessa valmistuksen ekosysteemeissä.

Hankkeen tuloksena syntyy osaamistarpeisiin parhaiten vastaava koulutuskonsepti verkkokoulutuksineen ja hands-on-koulutuksineen. Lisäksi syntyy kohderyhmän tarpeita palveleva koulutusympäristö sekä yhteistyöverkosto MBD-tietoisuuden ja -osaamisen lisäämiseksi.

Hankkeen vaikutuksesta syntyy Pirkanmaan toimijoiden yhteinen näkemys ja roadmap MBD-osaamisen ja –
kyvykkyyden viemiseksi eteenpäin koko teollisen valmistuksen ekosysteemissä.

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.