Hanke-esittely

 

Tausta

Koronakriisi on vaikuttanut erityisen voimakkaasti matkailu- ja ravitsemisalan toimintaedellytyksiin ja tulevaisuuden näkymiin.

Tavoite ja tehtävät

KYVYKÄS – muutoskykyiseksi MaRa-alalla -hankkeen tavoitteena on vahvistaa matkailu- ja ravitsemisalojen ammattilaisten sekä pk- ja mikroyritysten muutoskyvykkyyttä lisäämällä (työ)hyvinvointia ja jatkuvan oppimisen taitoja, vahvistamalla vertaistukea sekä edistämällä alan henkilöstön ja yritysten välistä verkostoitumista.  

Hanke tarjoaa MaRa-alan yrittäjille, yrityksille ja niiden henkilöstölle monipuolista tukea ja ohjausta muutoskyvykkyyden vahvistamiseksi työssä kattavan kehittämistoimitarjonnan avulla.  

Hanke vahvistaa alan yritysten ja niiden henkilöstön muutoskykyä nyt ja tulevaisuudessa tukemalla sekä yrittäjien että yritysten henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) ja lisäämällä muutoskykyosaamista jatkuvan oppimisen ja vertaisoppimisen menetelmin. Hankkeen tuloksena yritysten, niiden työntekijöiden ja esimiesten mahdollisuudet pysyä toimintakykyisinä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ovat parantuneet. 

Keskeiset toimenpiteet

Keskeiset toimenpiteet pk- ja mikroyritysten muutoskyvykkyyden, (työ)hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen ovat seuraavat:

1. Työn ja työtoiminnan reflektointi ja tuunaaminen. Työn tuunauksella tarkoitetaan yrittäjä- ja työntekijälähtöistä työn kehittämistä, jonka avulla säädellään työn voimavarojen ja vaatimusten tasapainoa, edistetään työstä palautumista, tehdään työstä mielekkäämpää, merkityksellisempää ja hyvinvointia edistävää. Hankkeessa työtä tuunataan sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti, keskittyen työntuunausstrategioihin ja reflektiivisen työotteen vahvistamiseen, jotka edistävät resilienssiä eli muutoskyvykkyyttä yksilö-, työyhteisö- ja yritystasolla. Tuunauksessa huomioidaan myös esimiestyön näkökulma.  

 

2. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Hankkeessa tehdään pitkäkestoisia fysiologisia mittauksia, joiden avulla osallistujat saavat arvokasta tietoa omasta hyvinvoinnistaan usean viikon ajalta sekä monipuolisten kehittämistoimenpiteiden vaikutuksista toimintakykyynsä. Hyvinvoinnin edistämistä tuetaan yksilöllisen ja yhteisöllisen ohjauksen kautta, johon sisältyy esimerkiksi kunto-ohjelman suunnittelu (mm. liikunta- ja ravitsemusneuvontaa, valmennusohjausta).  

 

3. Jatkuvan oppimisen ja vertaisoppimisen taitojen lisääminen. Yleiset oppimisvalmiudet ovat muutoskyvykkyyden ydinaluetta. Yritysten toimintaympäristön nopeissa muutoksissa on tehokkaaksi osoittautunut vertaisten verkostoissa tapahtuva horisontaalinen oppiminen.  Oppiminen perustuu vertaisuuteen ja dialogiin, kokemusten reflektointiin ja tulevaisuuden toimintaedellytysten (uudelleen) rakentamiseen. 

 

  4. Avoin digitaalinen oppimateriaali muutoskyvykkyyden ja hyvinvoinnin tueksi. Edellisten toimenpiteiden pohjalta rakennetaan digitaalinen muutoskyvykkyyden ja hyvinvoinnin avoin digitaalinen oppimateriaali. Materiaali jää käyttöön hankkeen jälkeenkin ja se sopii käytettäväksi sekä yksilölliseen itseopiskeluun että yrityksen henkilöstön/tiimien yhdessä oppimiseen.

 

Vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena hankkeeseen osallistuneiden matkailu- ja ravitsemisalojen ammattilaisten sekä pk- ja mikroyritysten kyvykkyys sopeutua, mukautua ja hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia nopeita muutoksia on parantunut. Lisäksi hankkeeseen osallistuneiden (työ)hyvinvointi ja jatkuvan oppimisen taidot ovat vahvistuneet sekä alan yritysten välinen verkostoituminen ja vertaistuki muutoskyvykkyyden kehittämisessä on lisääntynyt. 

 

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

 

Hanketyöryhmä

Hankkeen toteuttaa Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ja Tampereen yliopiston (TAU) henkilökunta. Yhteydenotot: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Hankkeen projektipäällikkö

  • Hannu Järvinen

Hankkeen asiantuntijat

  • Anne Mäkikangas
  • Kati Tikkamäki
  • Pauliina Tiuraniemi
  • Hanne Mäki-Hakola
  • Annukka Tapani
  • Pirita Markkula
  • Hanna Kuivanen
  • Heidi Lehtonen

Ota meihin yhteyttä, kerromme mielellämme lisää hankkeesta ja sen tuotoksista.