Ihmiset

Hanna-Riikka Roine

tutkijatohtori, FT, dosentti, Tampereen yliopisto

Hanna-Riikka toimii KUDEn tutkimusryhmän johtajana. Hänen tutkimuksensa pohjaa etenkin kertomusteoriaan, kirjallisuuden ja kertomusten välineellisyyden analyysiin sekä spekulatiivisen fiktion tutkimukseen.

Hanna-Riikka on aiemmin tutkinut muun muassa digitaalisten teknologioiden merkitystä kirjallisuudentutkimukselle, maailmanrakentamista retorisena strategiana sekä kertomuksen ja spekulaation suhdetta ja rajoja merkitysten muodostamisessa. Tällä hetkellä hän työskentelee myös tutkijatohtorina projektissaan Drawing the Possible into the Present: Engagements of Human and Computer in Speculation (CO-SPEC, 2020–23, Suomen Akatemia).

ORCID logo

Laura Piippo

tutkija, FT, dosentti, Tampereen yliopisto

Laura keskittyy KUDE-hankkeessa etenkin demokratian sisäisten uhkien analysoimiseen kokeellisen kirjallisuuden sekä kirjallisuuden muotojen ja teknologioiden konteksteissa. Työ pohjaa hänen aiempaan tutkimukseensa kotimaisen kokeellisen nykykirjallisuuden sekä painetun ja digitaalisen kirjallisuuden välisten suhteiden ja erityispiirteiden parissa.

KUDEssa Laura hyödyntää myös laajaa nykykirjallisuuden kentän tuntemustaan, johon kuuluu taustakoulutus äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajana. Laura työskentelee parhaillaan tutkijana myös osana Romaanin tieto: Kirjan ja kirjailijan muuttuvat roolit yhteiskunnassa -tutkimusprojektia (2022–24, Koneen Säätiö).

ORCID logo

Ville-Pekka Sorsa

tutkimusjohtaja, DPhil, dosentti, Helsingin yliopisto

Ville-Pekka vastaa KUDEssa kertomakirjallisuuden demokratiakäsitysten tulkinnasta. Aiemmin hän on tutkinut tieteellisten ja ammatillisten diskurssien poliittista ontologiaa sekä yhteiskunnallisten instituutioiden poliittista kestävyyttä.

Parhaillaan Ville-Pekka tutkii johtamassaan WELGO: Hyvinvoinnin turvaaminen pandemia-aikoina: kohti yhteistyöhön perustuvaa syndemioiden hallintaa -hankkeessa (2021–24, Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto) koronapandemian vaikutuksia demokratiaan.

ORCID logo

Esko Suoranta

apurahatutkija, FM, Tampereen yliopisto

Eskon tutkimus KUDEssa ammentaa erityisesti kognitiivisen kirjallisuudentutkimuksen menetelmistä ja hänen osaamisestaan nykykirjallisuuden ja spekulatiivisen fiktion parissa. Lisäksi Esko vastaa hankkeessa tutkimusaineiston kokoamisesta.

Aiemmin Esko on tutkinut muun muassa valvontakapitalismia käsittelevää fiktiota, utopian ja dystopian kysymyksiä suhteessa digitaalisuuteen sekä kehittänyt väitöskirjassaan kirjallisuuden tarjoumien ja kognitiivisen vieraannuttamisen teorioita.

ORCID logo