Yhteistyökumppanit

Kääpiä.
Kuva: A. Ritala-Koskinen

INSOTElla on laaja kumppanuusverkosto niin tutkimuksen, sote-kehittäjien kuin järjestötoimijoiden kesken.

Yhteistyökumppanit

Tampereen yliopistossa tutkimushanke sijoittuu osaksi hyvinvointipalveluiden strategisen tutkimuksen profiilia ja sen Suomen Akatemian rahoittamaa Sustainable Welfare Systems –tutkimusohjelmaa, ja edistää näin sosiaalisten ja terveyteen liittyvien vaikeiden ongelmatilanteiden tarkastelun monitieteistä ja kestävää tutkimusotetta. Hanke kiinnittyy myös Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus Perlaan. Perlan tehtävänä on edistää monitieteistä tutkimusta, luoda uusia vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteita ja vahvistaa lapsista, nuorista ja perheistä käytyä keskustelua. Molempien edellä mainittujen tahojen kautta hanke kiinnittyy vahvasti Tampereen yliopiston ajankohtaiseen tutkimusprofiiliin.

Tampereen kaupunki tulevan yliopistollisen sote-keskuksen toteuttajana on välitön yhteistyökumppanimme. Erityisesti teemme yhteistyötä psykososiaalisen tuen palveluihin kuuluvan aikuissosiaalityön ja lapsi- ja perhepalveluihin kuuluvan lastensuojelun kanssa unohtamatta kehitteillä olevaa perhekeskustoimintamallia kaupungissa. Kaikki nämä tahot ovat sitoutuneet hankkeen yhteistyökumppaneiksi.

Yliopistollisen sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittäminen on osa kansallista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, jota viedään Pirkanmaalla eteenpäin maakunnallisella PirSOTE -hankkeella ja KOMAS-hankkeella. Olemme vuorovaikutuksessa näiden molempien hankkeiden kanssa.

Yhteistyökumppaneinamme olevat paikalliset ja kansalliset erityissektoreiden toimijat linkittyvät saumattomasti edellä mainittuihin kunnallisiin palveluihin. Rikosseuraamuslaitos ja Kris tarjoavat apua ja tukea vankilasta vapautuville, joiden kohdalla monialainen yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveystoimen kanssa tarvittavien palveluiden järjestämiseksi on välttämätöntä vankeusajan jälkeisen arjen turvaamiseksi.

MLL Tampereen osasto on kehittänyt eropalveluita osana päättynyttä Lape-hanketta ja on maakunnallisesti monialaisesti verkottunut eroauttamisen toimija. Ensi- ja turvakotien liitto puolestaan on valtakunnallinen toimija, jolla eropalvelujen kehittäminen on vahvaa. ETU-liiton Ero lapsiperheessä työn asiantuntijat ovat lupautuneet tutkimushankkeen keskustelukumppaniksi kompleksisia eroriitoja koskevissa kysymyksissä. Molemmat järjestöt ovat tuoneet näkyville tarpeen tunnistaa eroon liittyviä lasten ja vanhempien arkea kuormittavia kiistoja ja tuen tarpeita osana sosiaali- ja terveyspalveluja.