Esittely

ruokaa ja tietokone

Tutkimusprojekti on osa Koneen säätiön rahoittamaa Naapuridialogit teemaa ja tarkastelee virtuaalisia päivällisiä interpersonaalisen viestinnän ja vierauden kohtaamisen näkökulmista. Vuorovaikutuksen kontekstina toimii yhteinen päivällispöytä, jossa toisilleen tuntemattomat voivat tavata toisensa immersiivisissä virtuaaliympäristöissä ja videopuhelun välityksellä. Tutkimusaineisto kerätään laadullisin ja määrällisin menetelmin.

Tausta

Tutkimushanke keskittyy vuorovaikutussuhteiden edistämiseen monikulttuurisessa Suomessa. Hanke kiinnittyy Koneen säätiön Naapuridialogit-painoalueeseen ja yhdistää tieteen ja taiteen. Tutkimus on viestinnän alaa ja kiinnittyy interpersonaalisen viestinnän teoreettiseen perinteeseen. Taiteellinen ulottuvuus rakentuu immersiivisestä tarinankerronnasta virtuaalidokumenteissa.

Naapuruus ei automaattisesti tarkoita sitä, että ihmisillä on vuorovaikutussuhteita toisiinsa. Naapuruussuhteisiin tarvitaan viestintää; viestintä luo suhteen ja suhde ”asuu” viestinnässä—viestinnän keinoin. Siten myös naapurin tietoinen välttely on viestintäteko. Yhteiskunnallisessa mittakaavassa ajateltuna vieraan kohtaaminen ei näyttäydy suomalaisena vahvuutena.

Tarinankerronta on väkevä tapa luoda yhteisöllistä, jaettua kulttuuria. Tutkimuksessa tarinan kerronnan kontekstina on yhteinen päivällinen immersiivisessä virtuaaliympäristössä.

Tässä hankkeessa osoitamme, että päivällisellä eli dialogissa toisten ihmisten kanssa, interpersonaalisen viestinnän ”lainalaisuudet” nousevat merkityksellisemmiksi kuin kulttuuri tai etninen tausta.

 

Tavoite ja tehtävät

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella interpersonaalista viestintää virtuaaliympäristöissä, päivällisten kontekstissa. Aikaisempi tutkimus osoittaa, että vuorovaikutus vähentää tehokkaasti vieraaksi koettuja kohtaan tunnettuja ahdistuksen tunteita ja ennakkoluuloja. Kasvokkaisen vuorovaikutuksen lisäksi myös parasosiaalinen, eli jonkin audiovisuaalisen kanavan kautta tapahtuva kohtaaminen vieraaksi koetun kanssa auttaa vähentämään ennakkoluuloja. Uudet immersiiviset ja vuorovaikutteiset mediat kuitenkin haastavat parasosiaalisuuden käsitteen. Parasosiaalisuuden lisäksi teemat kuten kehollisuus, läsnäolo, välittömyys ja nonverbaalinen viestintä näyttäytyvät uudessa valossa.

Vaikuttavuus

Tämä tutkimus tarjoaa tärkeää tietoa, jonka avulla tukea toisistaan näennäisesti poikkeavien ihmisten vuorovaikutussuhteiden kehittymistä. Tutkimalla erityisesti medioitua vuorovaikutusta tutkimuksen tulokset auttavat suunnittelemaan sellaisia tapoja vähentää ennakkoluuloja yhteiskunnassa, jotka voidaan helposti välittää suurille joukoille ihmisiä. Tutkimus avaa uusien teknologioiden ja uuden median vuorovaikutuksellisia ja interpersonaalisia prosesseja, joiden kautta voidaan aikaansaada positiivisia reaktioita: empatiaa, vuorovaikutussuhteiden kehittymistä ja avoimuutta. Toisaalta viestinnän esiin nostaminen muistuttaa myös samojen prosessien uhista: negatiivinen vaikuttaminen ja ennakkoluulojen vahvistuminen voivat olla vuorovaikutuskokemusten varjopuolia.

 

Rahoittajat

Koneen säätiö