KÄSITEOPAS

Itsensä työllistämisen käsitteitä

ltsensä työllistäminen kuvaa monella tapaa tehtäviä uusia työn ja yrittäjyyden muotoja.

Se heijastaa työn tekemisen tapojen muutosta ja moninaisuutta. Käsite kattaa erilaisia itsensä työllistämisen muotoja, joita yhdistää työn tekeminen yksin ja itsenäisesti sekä työn yrittäjämäisyys. Itsensä työllistäjä työskentelee pää- tai sivutoimisesti yksinyrittäjänä, ammatinharjoittajana, freelancerina tai apurahansaajana.

Määritelmiä ja käsitteitä liittyen työelämään

Ammatinharjoittaja

Ammatinharjoittajan toiminta perustuu pääsääntöisesti yrittäjän henkilökohtaiseen ammattitaitoon, eikä toimintaan sitoudu useinkaan merkittäviä pääomia.

Apurahansaaja

Apurahansaaja on henkilö, jolle on myönnetty apuraha, stipendi tai palkinto. Hän voi kuulua myös ryhmään, jolle on yhteisesti myönnetty apuraha. Osa apurahoista on verottomia.

Apuraha on verovapaata tuloa muun muassa silloin, kun se on saatu opintoja tai tieteellistä tai taiteellista toimintaa varten. Apurahan on lisäksi oltava maksajan kannalta vastikkeeton suoritus: apurahan myöntämisestä ei saa aiheutua maksajalle taloudellista eikä muutakaan hyötyä. Jos apurahan myöntää saajan työnantaja, suoritus on yleensä korvausta tehdystä työstä. Silloin kyse on palkasta, vaikka se maksettaisiin apurahan nimellä.

Elinkeinon harjoittaja

Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan verotuksessa ammatin- ja liikkeenharjoittajaa. Elinkeinonharjoittajan toiminnastaan saama tulo (työ- ja käyttökorvaukset) verotetaan elinkeinoverolain mukaisesti. Elinkeinonharjoittaja on velvollinen pitämään kirjanpitoa.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja tarkoittaa elinkeinotoimintaa harjoittavaa luonnollista henkilöä (ihmistä) erotukseksi elinkeinotoimintaa harjoittavasta yhtiöstä.

Extra(aja)

Extra(aja) on puhekielessä käytetty termi henkilöstä, joka on tehnyt ns. nollatuntityösopimuksen ns. henkilöstöpalveluyrityksen kanssa. Tämä yritys vuokraa työntekijöitä eri työnantajille.

Vuokratyössä yritys, joka tarvitsee työntekijöitä, tekee sopimuksen vuokrayrityksen kanssa työntekijöiden vuokraamisesta. Tätä työntekijöitä tarvitsevaa yritystä kutsutaan käyttäjäyritykseksi. Vuokrayritys vuokraa työntekijänsä käyttäjäyritykselle tai etsii saamansa toimeksiannon perusteella uuden työntekijän ja vuokraa tämän käyttäjäyritykselle.

Vuokratyössä vuokrayritys on työntekijän työnantaja, mutta työ tehdään käyttäjäyritykselle. Tämä tarkoittaa työntekijän kannalta sitä, että työntekijä tekee työsopimuksen vuokrayrityksen kanssa, vaikka työntekopaikka on käyttäjäyrityksessä. Vuokrayritys maksaa työntekijän palkan ja hoitaa kaikki muutkin hänelle työnantajana kuuluvat velvoitteet, mutta käyttäjäyrityksen tehtävänä on ohjata ja opastaa työntekijää. Käyttäjäyritys myös valvoo työntekijän työn tekemistä.

Lainsäädännössä ei lähtökohtaisesti ole rajoitettu käyttäjäyrityksen mahdollisuutta käyttää vuokratyövoimaa. Tilaajavastuulaissa asetetaan käyttäjäyritykselle tiettyjä velvoitteita silloin, kun vuokratyöntekijöitä käytetään yrityksen tavanomaiseen toimintaan. Lisäksi työehtosopimuksissa on tietyillä aloilla sovittu, milloin ulkopuolista työvoimaa voidaan käyttää. Mikäli ulkopuolisen työvoiman käyttöä ei näin ole rajoitettu, käyttäjäyritys voi halutessaan käyttää vuokratyöntekijöitä ilman, että siihen tulee olla erityistä syytä.

Vuokratyössä työntekijältä ei saa periä mitään maksuja eikä hänen palkastaan saa vähentää palkkioita.

Freelancer

Freelancer on henkilö, jolla on samanaikaisesti useampia työnantajia tai toimeksiantajia. Freelance-työlle on tyypillistä työtehtävien lukuisa määrä sekä työtehtävien tilapäisyys.

Freelancerille voi kertyä tuloja myös aineettomien oikeuksien (esimerkiksi tekijänoikeuden) käyttämisestä, käyttöoikeudesta tai käyttöoikeuden myynnistä saadusta korvauksesta.

Freelancer voi hakeutua toiminnastaan ennakkoperintärekisteriin, mikä voi helpottaa toimeksiantojen saamista. Jos työnteettäjän ja freelancerin välille muodostuu työsuhde, on työnteettäjä työnantajana vastuussa ennakonpidätyksen toimittamisesta sekä työnantajan sairausvakuutusmaksun maksamisesta.Tässä tilanteessa ei ole merkitystä sillä, että työntekijä on merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Aiemmin oli olemassa erillinen freelancer-verokortti erotuksena pää- ja sivutuloverokortille, mutta nykyisin kaikkien palkansaajien verokortit ovat kopioitavia yhden tulorajan verokortteja.

Freelancer, kevytyrittäjä ja keikkatyöläinen ovat toimintatavoiltaan hyvin lähellä toisiaan. Freelancer termi on ollut vuosikymmenien ajan laajasti käytössä mm. taide-, kulttuuri- ja media-alalla. Freelancer on alun perin tarkoittanut keskiajalla palkkasoturia (lance = peitsi / keihästää, syöksyä).

Itsensätyöllistäjä

Itsensätyöllistäjä-käsite on eräänlainen kattokäsitte ja siihen lasketaan kuuluvaksi yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat, freelancerit ja apurahansaajat. Maatalousyrittäjiä ei lueta ryhmään mukaan. Tilastoinnissa kevytyrittäjiä ei ole laskettu itsensätyöllistäjiin, mutta puhekielessä usein niin tehdään, koska kevytyrittäjät työllistävät itsensä.

Keikkatyöläinen

Keikkatyöläinen on puhekielessä käytetty termi henkilöstä, joka tekee toimeksiantoja ja tilapäisiä töitä joko työsuhteessa, kevytyrittäjänä tai yrittäjänä. Toiminta on samanlaista kuin freelancerilla.

Kevytyrittäjä

Kevytyrittäjä on henkilö, joka tekee toimeksiantoja ja laskuttaa niistä asiakkaitaan laskutuspalvelun kautta. Laskutuspalvelu maksaa hänelle korvauksen tehdystä työstä palkkana. Tilastoissa nämä kevytyrittäjät ovat työnvälitystoiminnan toimialalla toimivia palkansaajia

Kevytyrittäjä on markkinointitermi, jota käytetään myös siinä yhteydessä, kun henkilö perustaa oman (toiminimi)yrityksen, mutta sen hallinnointi tehdään hänelle palveluntarjoajan taholta maksua vastaan ”kevyeksi”.

Kiireapulainen

Elämässä eri toimijoiden toiminta saattaa kiihtyä joko ennalta arvioidusti tai ennakoimattomasti (vrt. joulusesonki tai pandemia). Tällaisessa tilanteessa työantaja saattaa tarvita kiireapulaista tekemään väliaikaiseksi oletettuja työtehtäviä, joihin normaaliolojen työtehtäviin palkattujen työntekijöiden aika ei riitä.

Liikkeenharjoittaja

Liikkeenharjoittaja on yrittäjä, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa liikeyrityksen muodossa. Liikkeenharjoittajia ovat mm. sellaiset elinkeinonharjoittajat, jotka harjoittavat tavarakauppaa. Myös kiinteässä toimipaikassa toimivat palveluiden myyjät ovat liikkeenharjoittajia.

Nollasopimus

Nollatuntisopimus (myös nollasopimus, nollatyösopimus) tarkoittaa työsopimusta, jossa minimityötuntien määräksi on sovittu nolla tuntia. Viikkotunneiksi saattaa olla määritelty esimerkiksi 0–40 tuntia. Käsite ei ole Suomessa juridinen, vaan lakikielessä puhutaan vaihtelevan työajan järjestelyistä. Nollasopimus voi olla joko määräaikainen tai vakituinen.

Nollatuntisopimuksessa viikoittainen työaika joustaa nollaan tuntiin eli työttömyyteen asti riippuen siitä onko työnantajalla tarjota työtunteja. Silti nollatuntisopimus ei ole sama asia kuin keikkatyö tai työttömyys. Nollasopimuksella ollaan koko ajan työsuhteessa, vaikka töitä ei olisi. Keikkatöissä taas uusi työsopimus tehdään aina uuden keikan ilmaantuessa.

Nollatuntisopimukset on kielletty joidenkin alojen työehtosopimuksissa, esimerkiksi kaupan, matkailu- ja ravintola-alan.

Pakkoyrittäjä

Pakkoyrittäjä tarkoittaa henkilöä, joka on joutunut yrittäjäksi vastoin tahtoaan. Pakkoyrittäjäksi on voinut joutua esimerkiksi sen jälkeen, kun on tullut irtisanotuksi entisestä palkkatyöstään. Pakkoyrittäjänä voidaan pitää myös vapaaehtoisesti yrittäjäksi ryhtynyttä, joka haluaisi siirtyä palkkatyöhön tai jo eläkeiän saavuttanutta yrittäjää, joka ei saa yritystään realisoiduksi.

Pakkoyrittäjä-sanaa on kritisoitu, sillä työttömän ei Suomessa ole pakko ryhtyä yrittäjäksi. Tilalle on tarjottu käsitettä vastentahtoinen yrittäminen.

Pakkoyrittäjälle on tyypillistä, ettei hän ole harkinnut yrittäjyyttä. Yrittäjyyteen joudutaan työelämässä tapahtuneen pettymyksen, esimerkiksi työttömyyden kautta. Pettymys heijastuu pakkoyrittäjän uraan ja erottaa pakkoyrittäjän ”tavallisesta” yrittäjästä.

Yllä olevasta poiketen pakkoyrittäjyydeksi on myös kutsuttu tilannetta, jossa yrittäjänä toimiminen on henkilön ainoa vaihtoehto hankkia elanto.

Toiminimiyrittäjä

Toiminimiyrittäjä on henkilö, joka pyörittää yritystoimintaa toiminimi yritysmuodon kautta. Hän on samalla yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Yksinyrittäjä

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta. Yksinyrittäjällä ei ole yrityksessään palkattua työvoimaa. Joissakin yhteyksissä myös kevytyrittäjät ja freelancerit lasketaan yksinyrittäjiksi.

Palaa etusivulle

Siirry reittioppaaseen