Monimuotoinen ansiotyö - tutkimus Sosiologipäivillä 28.3.2019

Monimuotoinen ansiotyö - käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys - tutkimusryhmä kertoi uudesta tutkimuksestaan päivien työryhmässä Prekaari työ ja yrittäjyys

 

Haapakorpi, A., Järvensivu, A. & Nätti, J., Kauhanen, M.

Miten tutkia ansiotyön monimuotoistumista? Metodologiat tiedontuotannon muotoilijana ja monimetodologisuuden hyödyntämättömät mahdollisuudet

Abstrakti

Työelämän muutoksia koskevissa tutkimuksissa yksi keskeisistä keskustelunaiheista koskee ansainnan tapojen ja muotojen muutoksia. Suomalaisiin tilastoihin perustuvissa tutkimuksissa on tuotu esiin muutosten olleen tähän asti melko maltillisia ja toistaiseksi voimassa olevan kokopäiväisen palkkatyösuhteen olevan edelleen selvästi tyypillisin ansainnan muoto. Toisaalta työelämään liittyvän tilastoinnin puutteellisuudet on nostettu esiin, sillä käytössä olevat kategoriat eivät välttämättä tavoita sisällöissä tapahtuvia muutoksia. Kvalitatiivista otetta soveltavat tutkimukset tuovat muutoksia esille, mutta niiden yleistettävyydestä käydään keskustelua ja väittelyä tutkijoiden kesken. Esityksessä keskustelemme erilaisilla metodologisilla otteilla tuotetun tiedon mahdollisuudesta saavuttaa todellisuuden ilmiöitä ja mahdollisuudesta näiden metodologioiden väliseen vuoropuheluun.

Tarkastelemme esityksessämme ansiotyön monimuotoistumisen, jossa ydin on työurien monimutkaistumisen ja erilaisten kategorioiden (kuten palkansaaja ja yrittäjä tai työllinen, työtön, opiskelija ja eläkeläinen) välisten rajapintojen hämärtymisen. Tutkimusten mukaan muutosta on tapahtunut jopa siinä logiikassa, miten toimeentuloa koostetaan useista lähteistä, sillä logiikka on muuttunut yhden pitkäaikaisen päätoimen ja siihen kytkettävän sivutoimen yhdistelmästä usean yhtäaikaisen työsuhteen tai itsensätyöllistämisen monimutkaiseksi ja muuntuvaksi kombinaatioksi. Suomalaisia itsensätyöllistäjiä tutkittaessa on vastaavasti havaittu, ettei ihminen itsekään aina osaa luokitella itseään tai määritellä töidensä sivu- tai päätoimisuutta. Viesti moninaisuuden lisääntymisestä on niin ikään kohdannut kansan, sillä suomalaisten on todettu uskovan itsensätyöllistämisen ja moninaisten ansainnan muotojen lisääntyvän tulevaisuudessa. Usko on perusteltu myös yritysten strategisten painopisteiden suunnasta, sillä työnantajat tarjoavat tulevaisuudessa työtä yhä enemmän toimeksiantoina itseään työllistäville (World Economic Forum 2018). Näiden kehityskulkujen taustalla on työmarkkinoiden muutos epävakaammiksi, mikä liittyy mm. talouden globaalistumiseen.

Tutkimuksen kohteena oleva ilmiö on hankala poliittisesti, sillä se nostaa esille yhteiskunnan institutionaalisten järjestelmien – työttömyysturvajärjestelmän ja eläkejärjestelmän ja työelämän juridisen säätelyn – valmistautumattomuuden ansiotyömuotojen muutokseen. Järjestelmät on rakennettu toisistaan erillisille yrittäjien ja palkansaajien ansaintamallille, mutta em. mainittujen ilmiöiden myötä niiden raja hämärtyy. Palkkatyöyhteiskunnalle rakennetut rakenteet ja käytännöt, mm. työmarkkinajärjestöt ja niiden varaan rakennetut neuvottelujärjestelmät eivät vastaa ansiotyön muotojen moninaistumisen aiheuttamiin tarpeisiin.